05-08-2019 Orhan Keskinsoy

Son gün­ler­de gör­sel ve ya­zı­lı ba­sın­da,beyaz eşya ser­vis is­tas­yon­la­rın­dan şi­ka­yet­ler gel­me­ye baş­la­dı.
Tüm tü­ke­ti­ci­le­rin bu so­run­la­rı ya­şa­ma­ma­sı için yap­ma­sı ge­re­ken­ler:
1-Ürü­nü­nü­zü al­dı­ğı­nız­da(Ç.Mak. Bul.?mak. Buz­do­la­bı, bil­gi­sa­yar,Tv gibi..) ga­ran­ti bel­ge­si ile bir­lik­te,kul­lan­ma kı­la­vu­zu ve bir de ürüne ait ser­vis is­tas­yon­la­rı­nın lis­te­si ve­ri­le­cek­tir. Bunu al­ma­yı ihmal et­me­yin. Bu yet­mez; ma­lı­nız ga­ran­ti kap­sa­mı dı­şın­da arıza yap­mış­sa, gön­de­re­ce­ği­niz ser­vis is­tas­yo­nu­nu tek­rar ara­yıp sorun,ürüne ba­kı­yor mu,bak­mı­yor mu?(Bu Datça gibi küçük yer­ler­de olmaz,ancak İstan­bul'un Ba­kır­köy gibi büyük il­çe­le­rin­de aynı ürü­nün bir­kaç ser­vi­si ola­bi­lir…) Bunu şunun için ya­zı­yo­rum. Siz ürünü 5-6 yıl önce al­mış­sı­nız­dır. Ancak an­laş­ma­lı ser­vis ora­dan ay­rıl­mış­tır. O ne­den­le ser­vis doğru ser­vis mi,yan­lış ser­vis mi,önce bunu doğ­ru­la­tın.
2-Arı­za­yı bil­dir­di­niz. Ma­ki­ne­ni­zi veya başka ci­ha­zı­nı­zı al­ma­ya gel­di­ler. Ser­vis tes­lim bel­ge­si is­te­yin. Tüm ser­vis is­tas­yon­la­rın­da bu ha­zır­dır. Ser­vis ka­şe­si de ay­rı­ca ba­sı­lı olsun. Bel­ge­yi de bir­lik­te dol­du­run. Ürü­nün adı, arı­za­sı, tes­lim alı­nan tarih gibi…)
3-Gi­dip 3-4 bin li­ra­ya al­dı­ğı­nız te­le­fo­nu bir ta­mir­ci­ye hiç­bir bel­ge­siz bı­ra­kı­yor­su­nuz. Bunu yap­ma­yın. Malı tes­lim eder­ken yine tes­lim fişi alı­nız. Eğer tamir ye­rin­de(Datça gibi yer­ler­de hala buna alı­şa­ma­dı­lar…) İş yeri kar­tı­nın ar­ka­sı­na küçük bir not ek­let­ti­rin. Şöyle( …mar­ka­lı te­le­fon,…ta­ri­hin­de tes­lim alın­dı…Arı­za­sı şudur… bedel..?kadar gibi)
4-Eğer bir parça ta­kıl­mış­sa, eski par­ça­yı is­te­yin. O arı­za­lı par­ça­yı size ver­mek zo­run­da­lar…
5-Si­ze sor­ma­dan tamir üc­re­ti be­lir­le­ye­mez­ler. Şunu demek is­ti­yo­rum. Size te­le­fon­la şöyle de­me­le­ri ge­re­ki­yor”Bu ci­ha­zın ha­fı­za kartı arı­za­lı…kadar be­de­li var…”Bunu kabul edip et­me­mek­te ser­best­si­niz. Bunu yap­ma­dan siz­den is­te­di­ği üc­re­ti ala­maz­lar…
6-Bir parça de­ğiş­tir­miş­se,o par­ça­nın da ga­ran­ti bel­ge­si­ni ver­mek zo­run­da­lar. Bunu da is­te­yin!
He­pi­ni­ze geç­miş olsun.. Tü­ken­me­den tü­ket­me­niz di­le­ğiy­le…


Bu yazı 4776 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer