15-04-2019 Orhan Keskinsoy

Siz Do­ma­tes mi sa­nı­yor­su­nuz yoksa!?
Mar­ket(AVM) ara­ba­la­rı artık es­ki­si gibi değil. Sizin için çok ko­lay­lık­lar ge­tir­di­ler. Ço­cu­ğu­nuz,ya da to­ru­nu­nuz için ara­ba­da yer var. O'nu ara­ba­nın önüne otur­tun,yavaş yavaş yol al­ma­ya devam edin. Çocuk mutlu,keyfi yerinde.?Siz artık alış­ve­ri­şe baş­la­ya­bi­lir­si­niz.
Lis­te­ye bak­tı­nız DO­MA­TES…Kar­ton ku­tu­la­rın için­de,yeşil say­la­rıy­la,minik yeşil,ci­ci­li bi­ci­li eti­ket­le­riy­le,tek renk,tek iri­lik(ebat),yük­sek fi­yat­la­rıy­la,kan kır­mı­zı,al be­ni­li do­ma­tes­ler….
Ye­me­di­niz mi daha..?Vallahi inan­mam! Ye­me­diy­se­niz de na­sıl­sa yi­ye­cek­si­niz. Bunu bil­di­ğim için ya­zı­yo­rum zaten. Çünkü onlar mo­dern dün­ya­nın gurur kay­nak­la­rı. Tat­min olma duy­gu­su kö­rel­til­miş,”YETER” sö­zü­nü def­te­rin­den çok­tan sil­miş insan oğ­lu­nun zeka ürün­le­ri onlar…On­la­ra şimdi do­ma­tes di­yor­lar.
Siz de on­lar­dan AVM lerde mut­la­ka gör­müş­sü­nüz­dür,belki de al­mış­sı­nız­dır da…Bü­yü­ükkk se­ra­lar­da,tü­müy­le bil­gi­sa­yar kont­ro­lün­de,top­rak­sız ko­şul­lar­da(su kül­tü­rü) ye­ti­şi­yor­lar.Her bi­ri­nin kö­kü­ne birer serum hor­tu­mu bağlı,damla damla dö­kü­lü­yor,azot­lar,fos­for­lar,kal­si­yum­lar…Hava mı lazım? Pom­pa­lar var,suyun içine ge­rek­ti­ği kadar hava ba­sı­yor. Güneş mi lazım? Cı­va­lı am­pul­ler var,fo­to­sen­te­zi art­tı­ran yük­sek ba­sınç­lı ışık ba­sı­yor.
Kuş mu lazım(toz­laş­ma ola­cak ya!) Kuşa ne gerek var şimdi? Aşk olsun! Za­ma­nı ge­lin­ce sa­lı­nı­yor Bam­bus(kimi Bom­bus diyor) arı­la­rı içeri,döl­le­ni­ver­sin­ler kurda kuşa muh­taç ol­ma­dan. Haa bir şey daha,bu bam­bus arı­la­rı­nın ana­va­ta­nı Niğde imiş,ancak dün­ya­ya pa­zar­la­yan­lar İsra­il­li­ler. Ta­ne­si­ni bil­mem kaç li­ra­ya alı­yor­mu­şuz.Neyse ko­nu­muz bu değil.

-SÜT İÇİN KEMİKLERİNİZ GELİŞSİN! SÜT BU­LUR­SA­NIZ TABİİ Kİ!
Biz bun­la­rı an­la­tır­ken,siz,alış­ve­riş ara­ba­nız ve ço­cu­ğu­nuz­la AVM de tur atı­yor­su­nuz. Size rek­lam­lar­da,”süt için,ke­mik­le­ri­niz ge­liş­sin”de­miş­ler­di. Ara­ba­da­ki ke­ra­ta­da huy­suz­luk yap­ma­sın.Yolu yok süt ala­cak­sı­nız. Mar­ka­lar­dan marka be­ğe­ni­yor­su­nuz. O beyaz sı­vı­nın için­de pro­te­in,vi­ta­min,bir­çok bak­te­ri,mi­ne­ral falan ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­su­nuz(rek­lam­lar­da öyle de­miş­ler­di !) Nasıl söy­le­me­li bil­mem ki? Ara­mız­da kal­sın ama(kal­maz ya!) Onun için­de artık bir şey yok.(as­lın­da başka bir söz var ama!) Gelin bunun açık­la­ma­sı­nı da bir bilim ada­mın­dan oku­ya­lım. Cer­rah­pa­şa Tıp fa­kül­te­si'nden Prof.?Dr.?Ahmet Aydın:
“Süt sağ­lık­lı bir içe­cek­ken,raf öm­rü­nü uzat­mak için pas­tö­ri­zas­yon,yük­sek ısı uy­gu­la­ma­sı(UHT) ve ho­mo­je­ni­zas­yon­la çok za­rar­lı bir ürün ha­li­ne ge­ti­ri­li­yor. Bu iş­lem­ler­de sütün için­de­ki tüm bak­te­ri­ler öl­dü­rü­lü­yor. Pas­tö­ri­zas­yon,sütün vi­ta­min ve mi­ne­ral­le zen­gin­leş­me­si­ni en­gel­li­yor,sin­di­rim en­zim­le­ri­ni tah­rip edi­yor,tah­rip olan ve sin­di­ri­le­me­yen pro­te­in par­ça­cık­la­rı,ba­ğır­sak­tan ka­nı­mı­za ge­çi­yor,vü­cut­ta bun­la­rı düş­man ola­rak al­gı­lı­yor ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni tah­rip edi­yor. İnsan vü­cu­du tah­rip olu­yor ve aler­jik has­ta­lık­la­ra,ba­ğı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lık­la­rı­na,ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­la­ra neden olu­yor. Ço­cuk­lar­da gö­rü­len kro­nik orta kulak il­ti­ha­bı­nın al­tın­da da süt kul­la­nı­mı var­dır” Bun­la­rı bir bilen söy­lü­yor..?Peki ben başka bir soru so­ra­yım: Hangi sütün ol­du­ğu­nu an­la­dı­nız mı?
Hadi siz inat et­ti­niz bu­ra­ya kadar yaz­dık­la­rı­ma inan­ma­dı­nız,geç babam bun­la­rı geç de­di­niz. Peki,siz o sütü veren ine­ğin ba­şı­na ge­len­le­ri bi­li­yor mu­su­nuz?
Ey güzel dost­lar,ar­ka­daş­lar;
İnek,inek ol­mak­tan çı­ka­lı çok oldu.! Ağaç ta­la­şı,mer­mer tozu dahil,önüne konan her şeyi yiyen,bol hor­mon ve an­ti­bi­yo­tik­le ayak­ta du­ra­bi­len,deri kaplı,et par­ça­la­rı onlar.Günde yüz kilo süt veren inek yap­tı­lar! Ne demek bu bi­li­yor mu­su­nuz?
İnek böyle de,et için bes­le­nen dana nasıl?
Geç­ti­ği­miz yaz,Fatsa,Bo­la­man'da Köf­te­ci Bur­han'da ünlü Ya­lı­köy köf­te­si yedik ailecek.?Ben Fatsa'nın da­ma­dı ol­du­ğum için,Bur­han'la taaa 1968-69 yıl­la­rın­dan bu yana ta­nı­şı­yo­ruz. Tabii köfte yedik.?Burhan'a dönüp:
-Yahu Bur­han bu köf­te­le­rin eski tadı yok!
Bur­han:
-Ağa­bey,neyin eski tadı var. Es­ki­den 40-50 kg lık süt da­na­sı ke­si­yor­duk. Şimdi 300-400 kg lık da­na­lar ke­si­li­yor…

ÜZÜM­LERİN GÜ­ZELLİĞİNE BİR BAKAR MI­SI­NIZ?

Neyse siz AVM ara­ba­sı­nı sür­me­ye devam edin,biz de sür­dü­ğü­nüz yer­de­ki­le­ri size an­la­ta­lım. Zaten ,ufak­lık ara­ba­da rahat,merak et­me­yin bir şey olmaz.?Siz ara­ba­yı ne kadar çok sü­rer­se­niz,onun zevki o değin artacak.?Hay gidi hay,şu­ra­da üzüm­ler var. Sanki bağ­dan yeni gel­miş­ler.Dip­di­ri,cap­can­lı­lar,iri iri­ler. Ne­re­den ge­li­yor? Tur­fan­da,Şili'den,ya da oraya yakın bir yer­den.Şili mi? Kaç gün­dür bu­ra­da­lar? Beş on gün oldu,di­yor­lar…Dü­şü­nün,Şili'nin(İstan­bul'un Şile'si değil haaa) bir kö­yün­de top­lu­yor­lar bun­la­rı..?Uzun yol­cu­luk­lar so­nun­da bu­ra­la­ra ge­li­yor.
Bu üzüm­ler bir süre bizim ma­nav­da bek­li­yor. Alı­yor­sun eve ge­ti­ri­yor­sun,evde de üç beş gün bana mısın de­mi­yor mü­ba­rek! İyi ama nasıl? Bunun için tek­no­lo­ji ha­ri­ka­la­rı var. Adına ilaç di­yor­lar. Üzüm­le­re ve­ri­len bu ilaç­lar­dan bi­ri­nin eti­ke­tin­de­ki fay­da­la­rı sa­ya­lım ör­ne­ğin:
-Dane bü­yük­lü­ğü­nü art­tı­rır
-Dane ağır­lı­ğı­nı art­tı­rır
-Dane şek­li­ni daha düz­gün ola­rak de­ğiş­ti­rir,tam ol­gun­laş­ma da bile da­ne­ye par­lak sarı yeşil ren­gi­ni verir.
-Güç­lü üzüm çö­pü­ne rağ­men dane sı­kı­ca sapa bağlı kalır
-Di­renç­li kabuk sa­ye­sin­de hasat ve hasat son­ra­sı ola­bi­lecek ya­ra­lan­ma­lar en aza iner
-Has­ta­lık­la­ra di­renç katar.
-Kul­la­nım dozu yük­sel­di­ğin­de sof­ra­lık üzüm­ler­de ha­sa­dı ge­cik­ti­rir,yük­sek ka­li­te ve stan­dart sağ­lar,raf ömrü uzar.
Ger­çek­ten ya­zar­ken yo­rul­dum. Bun­dan sonra üzüm yer miyim,yemez miyim diye dü­şün­me­ye baş­la­dım.
Size de bay­gın­lık geldi. Ama biraz daha sabır.?Başka şey­ler de almak is­ti­yor­su­nuz­dur. Ör­ne­ğin;
Et ve et ürün­le­ri­nin önün­den ge­çi­yor­su­nuz,Üze­rin­de Kay­se­ri Man­tı­sı ya­zı­yor.
Hafta sonu Ha­nı­mın ko­nuk­la­rı var­mış. Oh işte işi ucuza ge­ti­ri­riz di­ye­rek mantı ala­cak­sı­nız. Durun bir an­la­ta­lım;
Re­yon­da­ki ha­nı­ma so­ru­yor­su­nuz;
-Haf­ta so­nu­na kadar bo­zu­lur mu?
-Taaa Ja­pon­ya'ya gön­de­ri­yo­ruz abla(abi),hiç merak et­me­yin!
Siz de öyle dü­şü­nü­yor­su­nuz. Ne güzel de va­kum­lu­lar öyle!Eve gelip,at­tı­nız derin dondurucuya.?Hafta sonu derin don­du­ru­cu­dan çı­ka­rıp,at­tı­nız sıcak suya. Haş­lar­ken de şöyle bir ta­dı­na ba­ka­yım dediniz.?Berbat! Bu nasıl tat? Kıy­ma­sı mı fark­lı ne? Ca­hil­lik için­de yüzen tü­ke­ti­ci­mi­ze(oku­yan size de) bir bilgi notu daha:”
O man­tı­nın raf ömrü uza­sın diye içine konan azot ga­zı­nın za­man­la gı­da­yı ze­hir­le­mesin­den kay­nak­la­nan tat.
Şim­di­ler­de adına“gıda gazı” di­yor­lar.
Bil­giç­lik yap­ma­ya gerek yok. Be­sin­le­rin raf öm­rü­nü uzat­mak için iç­le­ri­ni gazla dol­du­ru­yor­lar…Ör­ne­ğin taze et­le­re de ok­si­jen gazı ve­ri­yor­lar­mış.Hep taze ve kır­mı­zı gö­rün­sün­ler diye…Bun­lar yasal. Girin in­ter­ne­te”GIDA GAZI diye yazın gö­re­cek­si­niz. Raf ömrü uğ­ru­na neler ye­di­ği­mi­zi görün!
Çocuk ba­ğı­rı­yor:
-Ben cips is­ti­yo­rum…
Be­be­ği­ni­zi kı­ra­mı­yor­su­nuz. Pe­tun­ya ve kar­na­ba­har geni kon­muş mı­sır­lar­dan ya­pı­lan,allı pullu po­şet­ler­de sa­tı­lan,cips­ler­den alı­yor­su­nuz.
Da­ha­sı var. Bun­lar cips falan değil,yan­mış pa­ta­tes,yan­mış ha­mur­lar…Çünkü hid­ro­je­ne edil­miş yağ­lar­da kı­zar­tı­lı­yor­lar(pi­şi­ri­li­yor­lar)
Di­ye­cek­si­niz ki,sen zaten mu­ha­lif­sin. Hep olum­suz yön­den ba­kı­yor­sun. Bu ge­liş­me­ler,bu tek­nik­ler ol­maz­sa,dün­ya­da­ki aç­lı­ğın önüne ge­çi­le­mez!
En kız­dı­ğım,en al­çak­ça,en na­mus­suz bir uy­dur­ma.
Aç­lı­ğın ne­de­ni,gıda üre­ti­min­de­ki ye­ter­siz­lik değil ki…Tam ter­si­ne,bugün dün­ya­da gıda üre­ti­min­de faz­la­lık var. Var mı­sı­nız bir ma­te­ma­tik yap­ma­ya?
Ey sah­te­kar köşe ya­zar­la­rı,ey sah­te­kar te­le­vo­le eko­no­mist­le­ri iyice oku­yun;bugün dün­ya­da,tüm üre­ti­len be­sin­le­ri top­la­yıp,ya­şa­yan insan sa­yı­sı­na böl­dü­ğü­nüz zaman,kişi ba­şı­na gün­lük 2720 ki­lo­ka­lo­ri gıda dü­şü­yor(Çar­şam­ba ve Bafra ova­la­rın­da çöpe atı­lan gı­da­lar hariç!) Bu he­pi­mi­zi bes­ler de,tos­tom­ba­lak yapar(80-90 ki­lo­luk bir in­sa­na 1800 ka­lo­ri­nin yet­ti­ği­ni anım­sa­ta­lım).Sorun gıda üre­ti­min­de­ki ye­ter­siz­lik değil,aç olan­la­rın pa­ra­la­rı­nın ol­ma­ma­sı. Bir de savaş eko­no­mi­le­ri­nin sür­dü­rül­me­si!
Ama daha da va­hi­mi ne bi­li­yor mu­su­nuz? Biz de,o süt,do­ma­tes,üzüm gibi olu­yo­ruz.
Neye ağ­la­yıp,neye gü­le­ce­ği­mi­zi bi­ri­le­ri bize an­la­tı­yor.Kimi sevip,kim­den nef­ret ede­ce­ği­mi­ze de bi­ri­le­ri karar ve­ri­yor. İnsan iliş­ki­le­ri­ni artık klav­ye ve mo­ni­tör üze­rin­den ku­ru­yo­ruz. Ta­nı­ma­dı­ğı­mız in­san­la­rı düş­man bel­li­yo­ruz. Adına bilgi de­dik­le­ri ra­fi­ne ve­ri­ler­le zih­ni­mi­zi dol­du­rup,en­se­le­rin­de bar­kod ya­pış­tı­rıl­mış mamül ürün­ler olu­yo­ruz.
O zaman çok acele çık­mak gerek bu AVM den. Hadi dur­ma­yın,acele edin. Çıkın dı­şa­rı.Dı­şa­rı­da yaşam var,ok­si­jen var..?Bu ya­şa­ma bir de isyan edin!
“Ben eski süt­çü­mü,yo­ğurt­çu­mu is­ti­yo­rum,Eciş büçüş do­ma­tes­le­ri­mi,mis gibi kokan mı­sır­la­rı­mı,yamuk yumuk pembe do­ma­tes­le­ri,öyle düm­düz hıyar is­te­mi­yo­rum,JE harfi şek­lin­de hıyar is­ti­yo­rum deyin. Adını,sa­nı­nı,der­di­ni,ta­sa­sı­nı bil­di­ğim ma­na­vı­mı da is­ti­yo­rum “deyin
İste­me­ye bir kez baş­la­yın,ar­ka­sı ge­le­cek­tir. Böyle gi­der­se,emin olun bar­ko­du ya­pış­tı­ra­cak­lar en­se­ni­ze! Gezi Parkı ola­yın­da ol­du­ğu gibi. İki ağacı is­te­mey­le baş­lar­sın,bir de bak­mış­sın bir orman ka­zan­mış­sın!


Bu yazı 3321 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer