12-09-2019 Orhan Keskinsoy

Bugün Lef­ter'i an­lat­mak za­ma­nı dedim. Bir son­ba­har günü( her ne kadar hala son bahar değil gi­biy­se de…) Güzel şey­ler­den bah­set­mek ge­re­ki­yor. İnsan Lef­ter'i an­la­tır­ken, kötü şey ak­lı­na gel­mi­yor…Ama…
Lef­te­ris'ti asıl adı, Rumca'da “ÖZGÜR” an­la­mı­nay­dı. Ne kadar öz­gür­dü bi­le­mem!
Fut­bol sev­da­lı­sı di­ye­bi­li­riz ona. Tür­ki­ye'de o za­man­lar 5 unu­tul­maz­dan bi­riy­di. (Di­ğer­le­ri;Baba Hakkı Yeten, Sait Al­tı­nor­du, Metin Oktay ve Sin­yor Can Bartu…)
Lef­ter de Metin Oktay gibi “ özel se­yir­ci­li özel fut­bol­cu­lar”dandı.
Lef­ter'i fut­bo­la ka­zan­dı­ran; 1941 yı­lın­da ya­şı­nı mah­ke­me ka­ra­rıy­la bü­yü­ten Tak­sim baş­ka­nı Garo Ha­mam­cı­oğ­lu'dur. Fener'e trans­fe­ri de il­ginç­tir.
Macar Hoca Mol­nar,de­ne­me ma­çın­da oy­na­tır. Lef­ter sonra or­ta­lık­tan sır olur. Daha sonra bunu yö­ne­ti­ci­le­re şöyle an­la­tır:
A ta­kı­ma 4 gol attım çok utan­dım. Ondan kaç­tım! der. Ne de olsa; iyi fut­bol­cu evin da­mın­da bile oynar”sö­zü­nün sa­hi­bi­dir o…
17 yıl FB for­ma­sı­nı giy­miş. 615 maça çık­mış,423 de gol atmış; Ay-Yıl­dız'da 50 maç oy­na­mış. 22 kez rakip fi­le­le­ri ha­va­lan­dır­mış­tır Lef­ter…Fran­sa ve İtalya'da ül­ke­mi­zi tem­sil etmiş, Türko ..Türko diye tri­bün­le­ri ayağa kal­dır­mış;”Tri­bün­ler in­le­di bin­ler­ce kere/ Ver Lef­ter'e/Yaz def­te­re/Bitti kalem doldu def­ter”te­ker­le­me­si­ni dil­le­re yer­leş­ti­rip;”Ben FB for­ma­sı­nı sır­tım­da değil ba­şım­da ta­şı­dım”de­miş­tir
Yu­na­nis­tan'a karşı oy­na­dı­ğı maç­lar­da gol atmış,küfür ye­miş­tir.! Sonra da “ Ir­kı­ma karşı ulu­sum tem­sil ete­ğim Yu­na­nis­tan maç­la­rın­da çok he­ye­can­lan­dım” sö­zü­nü de et­miş­tir.

Peki;Lef­ter'e biz neyi uygun gör­mü­şüz?
“En çok milli olma” onu­ru­nu da­la­ve­re ile elin­den al­mı­şız!
Tur­gay Şeren'den önce kap­tan ol­ma­sı ge­re­kin­ken en­gel­le­mi­şiz…
Ak­ra­ba­la­rı­nı;”Var­lık ver­gi­si” den sonra sür­mü­şüz bu top­rak­lar­dan.
“Kara Leke “ 6-7 Eylül 1955'te Bü­yü­ka­da'daki evini bas­mış,taş­la­mış,”Vurun Ga­vu­ra”de­mi­şiz. En büyük acıyı ya­şat­mı­şız.
O,yine isim­le­ri­ni bil­di­ği gü­ru­hun bi­rey­le­ri­ni ele ver­me­miş…Bu yüz­den de,gün­ler­ce,ay­lar­ca,yıl­lar­ca ağ­lat­mı­şız..İki kı­zı­nı da Türk!le ev­len­dir­miş,yine de onu “ke­fe­re “say­mı­şız.
Bir­gün Bü­yü­ka­da Polis Ka­ra­ko­lu'nda dayak bile at­mı­şız…”Senin gi­bi­le­ri de­ni­ze dö­ke­riz”bile de­mi­şiz…
(Atil­la Köp­rü­lü­oğ­lu'nun Aşina Yüz­ler ki­ta­bın­dan ya­rar­la­nıl­mış­tır)
Bugün 7 Eylül 1955 yı­lın­da­ki DP(de­mok­rat parti) ik­ti­da­rıy­la,şim­di­ki AKP ik­ti­da­rı ara­sın­da zerre fark yok­tur. Dün,Er­me­ni ve Rum­la­ra bu bas­kı­lar ya­pı­lı­yor­du. Şimdi hem Er­me­ni,hem Kürt­le­re ya­pı­lı­yor aynı zulüm…Yani 6-7 Eylül Kara Leke ola­rak kal­ma­mış,leke her yanı sar­mış du­rum­da­dır. Bun­la­rı tez za­man­da aşa­ca­ğı­mız inan­cıy­la,ta­ri­hi­miz­de artık kara le­ke­ler ol­ma­sın di­yo­rum.
NOT: Ben FB'li de­ği­lim. Ama Metin Ok­tay­lı­yım,Lef­ter­li­yim,Can Bar­tu­lu­yum!...?Eee tabii kendi ta­kı­mı­mın baba Hakk'sını,Recep'ini say­maz­sam olmaz! 


Bu yazı 4976 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer