13-02-2020 Orhan Keskinsoy

Ön­ce­lik­le bir açık­la­ma yap­mak is­ti­yo­rum; in­ter­net­te ya­yın­la­nan “İçi­le­bi­lir Su mar­ka­la­rı” üze­ri­ne za­ma­nın­da yaz­dı­ğım yazı ne­de­niy­le,Datça'da da­ma­ca­na suyu satan bazı ba­yi­ler ve su sa­tı­cı­la­rı se­la­mı sa­ba­hı kesti!
Ar­ka­daş­lar,benim gö­re­vim şunu öne çı­kar­mak,bunu ar­ka­ya atmak de­ğil­dir. Benim gö­re­vim; tü­ke­ti­ci­le­ri bil­gi­len­dir­mek­tir.
Şu suyu sa­tı­yor ,bu şu suyu sat­mı­yor bana ne…
Zaten içi­le­bi­lir sular za­man­la ye­ni­den lis­te­le­ni­yor. Ör­ne­ğin Datça'da sa­tı­lan bir su mar­ka­sı daha ön­ce­ki lis­te­de ilk on sı­ra­day­ken,şimdi epey aşa­ğı­lar­da ola­bi­lir.
Bu benim se­çi­mim değil,Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı bi­rim­le­rin­ce tes­pit edil­miş bir sı­ra­la­ma,
Şu anda Tür­ki­ye'de maden su­la­rı,iş­len­miş sular dahil,294 su mar­ka­sı var­dır. Artık ben liste ver­me­ye­ce­ğim. Siz girin in­ter­ne­te du­ru­mu göz­le­ri­niz­le görün.
Tür­ki­ye'de ilk 3 sı­ra­da­ki su mar­ka­sı­nı bu­ra­lar­da bu­la­maz­sı­nız. Zaten Tür­ki­ye'nin bir­çok ye­rin­de yok.

Ben da­ma­ca­na suyu iç­mi­yo­rum. Ne­de­ni şu; bu iş­ler­le uğ­ra­şan,bu tet­kik­le­ri yapan bir dos­tum­la ko­nu­şur­ken bana aynen şöyle de­miş­ti:”Da­ma­ca­na­lar­la(mer­di­ven altı) öyle sular sa­tı­lı­yor ki, ben duş bile almam!”Ben de onun sö­zü­nü tu­ta­rak, vaz­geç­tim da­ma­ca­na suyu iç­mek­ten.
Şunu di­yor­sa­nız;”Ne ya­pa­lım mus­luk suyu çok ki­reç­li,ay­rı­ca as­best­li bo­ru­lar­dan ge­li­yor…”da­ma­ca­na suyu içe­ce­ğim…O zaman size şun­la­rı an­lat­mak is­ti­yo­rum:
*Da­ma­ca­na­lar,temiz ve şef­faf gö­rün­me­li,
*Gövde ve em­ni­yet bandı ile ban­dın al­tın­da­ki ka­pa­ğın aynı mar­ka­ya ait ol­ma­sı ge­re­kir.
*Suyun ka­pa­ğı,ka­pa­ğın­da­ki em­ni­yet bandı,bir de göv­de­sin­de eti­ke­ti var ol­ma­lı.
*Bu üçü(3)nün aynı mar­ka­ya ait olma zo­run­lu­lu­ğu var­dır.
*Zaten em­ni­yet bandı yoksa bu suyu kabul et­me­yin,hemen iade edin.
*Da­ma­ca­na­la­rın üze­rin­de, kırık,çizik, ezik gibi bir durum varsa, o suyu da kabul
 et­me­yin.
*Böyle du­rum­lar­da Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı 184 hat­tı­nı
 ara­yın.
Tüm bu du­rum­lar is­te­di­ği­niz gibi. Suyu al­dı­nız. Evde nasıl sak­la­ya­cak­sı­nız?
*Sakın baş­ka­la­rı­nın an­lat­tı­ğı gibi cam,bil­mem ne diye bir başka kaba ak­tar­ma­yın. Zaten sağ­lık­lı bir ürün al­dı­ğı­nız­dan emin­si­niz. Ak­tar­ma es­na­sın­da daha fazla bak­te­ri­yi bir başka kaba ta­şı­ya­bi­lir­si­niz.
*Suyu,güneş gör­me­yen bir yerde sak­la­yın. An­ne­le­ri­mi­zin,ab­la­la­rı­mı­zın da­ma­ca­na üze­ri­ne iş­le­me­li ör­tü­le­ri var ya,ger­çek­ten önem­li­dir! Bunu ört­me­niz­de bir sa­kın­ca yok­tur
*Koku ol­ma­yan bir yerde sak­la­ma­lı­yız. Soğan çu­va­lı­nın ya­nın­da bek­let­me­yin ör­ne­ğin…


Bu yazı 3557 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer