30-03-2020 Orhan Keskinsoy

 

Özel­lik­le Sağ­lık Ça­lı­şan­la­rı­na Selam Olsun!
Sizi bil­mem ama, ben sağ­lık­çı­la­rı yeni keş­fe­den­ler­den de­ği­lim. On­la­rı bil­dim bi­le­li se­ve­rim. Hatta hak­la­rın­da olum­suz bir şey duy­du­ğum­da,ken­dim için söy­len­miş kabul ede­rim. İçle­rin­de çok dos­tum var­dır.
Tüm Tür­ki­ye'deki ve dün­ya­da­ki Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na dair yazı yaz­mış­tım,geç­ti­ği­miz gün­ler­de.
Bu ya­zı­mı Datça'daki sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ayır­mak is­ti­yo­rum.
Siz bak­ma­yın,Datça'nın uygar,rahat,so­run­suz gibi gö­rü­nen yü­zü­ne. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı için bir mah­ru­mi­yet böl­ge­si de sa­ya­bi­li­riz.
Bin bir güç­lük­le ça­lış­tık­la­rı­nı, bir sürü nok­san­lık­la­rı­nın ol­du­ğu­nu da bi­li­yo­rum.
Bu güzel in­san­la­rı unut­ma­mak için,bu be­la­lı, kara gün­ler geç­tik­ten sonra da anım­sa­ma­mız,anım­sa­ma­nız için teker teker say­mak is­ti­yo­rum

DATÇA SAĞ­LIK OCA­ĞI-AİLE SAĞ­LIK MER­KEZİ

Datça'da ya­şa­yıp, bu­ra­ya uğ­ra­ma­yan,bu he­kim­le­ri­mi­zi ta­nı­ma­yan yok­tur sa­nı­rım. Eli­niz çi­zil­se, ila­cın bitse, en küçük bir ra­hat­sız­lı­ğı­nız­da, tan­si­yo­nu­nu­zun öl­çü­mü­ne va­ra­na değin, ya­nı­nız­da­lar. Allah gös­ter­me­sin, Ko­ro­na­vi­rüs­ten şüp­he­len­se­niz,ilk baş­vu­ru ya­pa­ca­ğı­nız yer bu­ra­sı­dır.
İşte o güzel in­san­lar…
Dr. Gönül MESCİ( Benim aile he­ki­mim ol­du­ğu için başa yaz­dım. Kimse ku­su­ra bak­ma­sın!)
Dr. Ve­lid­din YIL­MAZ
Dr. Abbas Sinan DENEL
Dr. Cenk GÜR­SOY
Dr. Çiğ­dem ÇAĞ­DAŞ
Dr. Cemal Reşit Tel­li­oğ­lu
Ebe Sonay KOÇAK
Ebe Hu­ri­ye BAY­SAL
Hem­şi­re Asu­man ÇELİK
Hem­şi­re Ersin İŞERİ
Acil Tıp Tek­nis­ye­ni Sul­tan BUCAK
Hiz­met­li(Te­miz­lik­çi) Tür­kan KESİMAL
Tür­kan Ke­si­mal de­yin­ce bir­kaç cümle daha etmek is­ti­yo­rum. Orada hiz­met­li,te­miz­lik­çi ya­zı­yor ama. Daha neler neler ya­pı­yor. Bakın sa­ya­lım:
-Sağ­lık Oca­ğı­na gir­di­ği­niz­de,sağ ta­raf­ta küçük bir masa var­dır. O ma­sa­nın ba­şın­da otu­ran kadın T.?Ke­si­mal'dır.
Ona bakın neler so­ru­lur:
-….dok­to­ra gel­dim, sıra ala­ca­ğım, iğne yap­tır­mak is­ti­yo­rum, gibi ço­ğal­tı­la­bi­lir.
O, ara­dı­ğı­nız dr. Şudur. Şu­ra­dan (di­ji­tal giriş kom­pü­te­ri) nu­ma­ra ala­cak­sı­nız. Bil­mi­yo­rum di­yen­le­rin TCKN yazar ve nu­ma­ra­yı alır. Falan hem­şi­re diye ba­ğı­rır,has­ta­yı yön­len­di­rir.
Yani Tür­kan Hanım şunu yapar;
Hani büyük otel­le­rin gi­riş­le­rin­de,ya da büyük iş­let­me­ler­de, RE­CEPTİON(Da­nış­ma) yazan yer­ler var­dır ya. Ora­lar­da bir bazen iki insan olur. İşte Tür­kan Ke­si­mal budur.
Bu kadar ay­rın­tı­yı ne­re­den mi bi­li­yo­rum. İşim yoksa ve dok­tor­lar boşsa mut­la­ka uğ­ra­rım. İşim varsa ve çok ka­la­ba­lık­sa o gün bek­le­mem. Çünkü ben­den ön­ce­lik­li olan­la­rın ol­du­ğu­na ina­nı­rım.
Bu güzel ve özel in­san­la­rın sa­ye­sin­de,bu kara gün­le­ri at­lat­tı­ğı­mız­da, yine on­la­ra gi­de­ce­ğim. Sağ­lık için değil, on­la­ra mer­ha­ba de­me­ye…
DATÇA DEV­LET HAS­TA­NESİ DOK­TOR(ben Hekim di­yo­rum) ve CA­LI­ŞAN­LA­RI
Dr. Ömer Ça­ğa­tay İnan ….. Baş­he­kim
Dr.?Ali Kol……….Genel Cer­ra­hi Uz­ma­nı
Dr. Ay­şe­gül Ka­ra­man Ulu­tan…İç has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı
Dr.?Bilge Akman Kah­ra­man…Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı
Dr. Hasip Kah­ra­man…En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı
Dr. Bel­tan Özen Demir
Dr. Ber­fin Ceren Çe­le­bi
Dr. Can Sön­mez
Dr. Melis Tilbe Su Ak­sün­ger
Dr. Mesut Ar­ma­ğan
Dr.Pınar Özü­pe­koğ­lu
Dr. Sıla Selin şahin
Dr. Emre Kö­se­oğ­lu……Diş He­ki­mi
Dr. Gülay Kö­se­oğ­lu……Diş He­ki­mi
Dr. Sedef bal­kan………Diş he­ki­mi
Bu güzel ve ça­lış­kan he­kim­le­ri­miz­den başka, has­ta­ne­mi­zin ol­maz­sa ol­maz­la­rı;
İdari ve Mali İşler Mü­dü­rü(Yani es­ki­le­rin de­yi­şiy­le Has­ta­ne Mü­dü­rü:::Altuğ Kar­toğ­lu
Halk ara­sın­da, bi­ri­si için “O ora­nın gözü ku­la­ğı” der­ler ya. Sayın Kar­toğ­lu'da odur.
Müdür Yar­dım­cı­sı, Me­mur­lar, Sağ­lık me­mur­la­rı, La­bo­rant­lar, Rönt­gen ele­man­la­rı, Tıbbi sek­re­ter, Top­lum Sağ­lı­ğı uz­man­la­rı, Sağ­lık tek­ni­ker­le­ri, Anes­te­zist, Evde bakım gö­rev­li­si, İlk ve Acil Yar­dım gö­rev­li­le­ri, Hasta Kar­şı­la­ma ve Yön­len­dir­me gö­rev­li­si, Genel iş­ler­de Ça­lı­şan emek­çi­ler, genel işçi sta­tü­sün­de ça­lı­şan ele­man­lar, Si­lah­lı,Si­lah­sız gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri, Te­miz­lik gö­rev­li­le­ri, Veri ha­zır­la­ma bi­ri­min­de ça­lı­şan­lar.Şo­för­ler…
Arada unut­tuk­la­rım varsa beni ba­ğış­la­sın­lar. Ben elim­de­ki bil­gi­le­ri ya­zı­yo­rum…
Hepsi,bizim için gece gün­düz her türlü öz­ve­ri ile ça­lı­şan güzel in­san­lar.
Mus­ta­fa Kemal Ata­türk şöyle de­miş­ti”Beni Türk he­kim­le­ri­ne ema­net edi­niz…”
Ben de M.?K.?Ata­türk'ten ilham ala­rak” Ben ken­di­mi Datça sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ema­net edi­yo­rum. “


Bu yazı 1212 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer