03-03-2020 Orhan Keskinsoy

Mar­ket­ler­de,bak­kal­lar­da, fı­rın­lar­da, son za­man­la­rın mo­da­sı ke­pek­li ekmek.
Her­kes beyaz ek­mek­ten daha sağ­lık­lı ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.
Acaba öyle mi?
Tür­ki­ye'de ke­pek­li ekmek diye sa­tı­lan ek­mek­le­rin %70 iye %90'ı sağ­lık­sız beyaz un ka­rı­şım­la­rın­dan üre­til­mek­te­dir…
Da­ha­sı eğer çok hij­ye­nik ve sağ­lık­lı ya­pıl­ma­mış­sa, ke­pek­ler için­de beyaz undan ya­pı­lan ek­me­ğe göre ke­pek­li ek­mek­te,
 fi­tik-asit(fitat) var­dır. Bir nevi fos­for­dur.
Ama­cı­mız kimya dersi değil. Bu fi­tik-asit doğ­ru­dan insan vü­cu­du­na gi­rer­se bir­çok etki ya­pa­bi­lir­miş. Bun­lar sağ­lık ve kim­ya­cı­la­rın alanı.
Kepek ek­me­ği mo­da­sın­dan vaz­ge­çin diyor bilim adam­la­rı
Bunun ye­ri­ne, bu­la­bi­li­yor­sa­nız tam buğ­day unu ek­me­ği yi­yi­niz. Bu da yet­mez;
Tam buğ­day unu ek­me­ği bile olsa, 400 gra­mın al­tın­da pi­şi­ril­miş­se sağ­lık­lı de­ğil­dir.
Pi­ya­sa­da 250 gram,hatta 200 gram bile ekmek üre­til­mek­te­dir. Bun­lar kesin kan­se­ro­jen­dir. Çünkü; küçük ek­me­ğin kabuk bağ­la­ma­sı için 200 de­re­ce­nin üze­rin­de pi­şi­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.
Hatta pi­ya­sa­da­ki çok pi­şi­ril­miş bis­kü­vi­ler,gev­rek­ler,kra­ker­ler vb. gibi hepsi kan­se­ro­jen­dir.
Evi­niz­de fı­rı­nı­nız­da 200 de­re­ce­nin üze­rin­de pi­şir­di­ği­niz pasta falan gibi yi­ye­cek­ler­de kan­se­ro­jen­dir.
200 de­re­ce­nin üze­rin­de pi­şi­ri­len her şey ak­ri­la­mid denen rad­yas­yo­nu(1) or­ta­ya çı­ka­rır. Vü­cut­ta­ki kan­ser hüc­re­si­ni bes­ler!
Peki nasıl ekmek yi­ye­lim?
-Ren­gi önem­li değil, 400 gram üze­rin­de­ki ek­me­ği tü­ke­tin. 400 gram ekmek piş­me­si için ağır ateş­te pi­şi­ril­mek zo­run­da,yani ak­ri­la­mid içer­mez.
-Yine 400 gram üze­rin­de,ama mut­la­ka ekşi ma­ya­lı ekmek ara­yın. Tam bir ilaç gi­bi­dir…
Şim­di­lik Bu kadar.


Bu yazı 1525 defa okunmuştur.



Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer