26-06-2020 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

SAĞ­LIK ÇA­LI­ŞAN­LA­RI­NA(EMEKÇİLERİNE) SA­DE­CE ALKIŞ YETER Mİ?

Co­ro­na­vi­rüs­le ara­mı­za ba­ri­kat kuran, duvar ören ve bazen bizim için o du­va­rın al­tın­da kalan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na, dok­to­run­dan, hem­şi­re, ebe, hasta ba­kı­cı ve hiz­met­li­si­ne kadar, haklı ola­rak al­kış­lar yap­tık.
Ül­ke­nin Cum­hur­baş­ka­nı başta olmak üzere, TBMM 'deki üye­ler, Tür­ki­ye'yi yö­ne­ten tüm ba­kan­lar ve öteki ke­sim­ler al­kış­la­dı…
Bizim için öl­dü­ler(bence ger­çek görev şe­hit­le­ri­dir)
Yet­mez ,Sayın C.​başka­nım,
Yet­mez sayın TBMM üye­le­ri,
Yet­mez, sayın ba­kan­lar, sayın yet­ki­li­ler.
Niye mi?
*Üni­ver­si­te me­zu­nu bir hem­şi­re, ocak ayın­da 3 bin 644 lira net maaş alır­ken, ha­zi­ran ayın­da bord­ro­sun­da­ki net maaş 3 bin 420 li­ra­ya düştü. Hem­şi­re­nin net kaybı 224 li­ra­yı buldu.
*Aynı şe­kil­de; ocak ayın­da 5 bin 81 lira alan baş asis­ta­nın maaşı,ha­zi­ran ayın­da 394 lira bir­den dü­şe­rek 4 bin 687 li­ra­ya ge­ri­le­di.
*Diş dok­to­ru da ma­aşın­dan 403 lira kayba uğ­ra­dı.
Bu ra­kam­lar dev­le­tin ger­çek ra­kam­la­rı.
Şaka gibi değil mi?
Val­la­hi şaka değil!
Çünkü ge­lir­le­ri ora­nın­da yük­se­len vergi di­li­mi ar­tı­şı ne­de­niy­le sanki maaş zammı almış gibi gö­rü­nüp, es­ki­sin­den az para alı­yor­lar.
Sağ­lık­çı­ya des­tek al­kış­la ol­mu­yor sayın dev­let yö­ne­ti­ci­le­ri….
Acaba ka­mu­oyu ne kadar far­kın­da bunun?
Hiç de­ğil­se küçük de olsa buna bir çözüm bu­lu­na­maz mı?
NOT: Benim Sağ­lık ça­lı­şa­nı bir ya­kı­nım ve ak­ra­bam yok­tur. On­la­rı se­vi­yo­rum, bir de vic­da­nım var…


Bu yazı 910 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer