30-06-2020 Orhan Keskinsoy

Bir şez­long 1000 TL 'ye ki­ra­ya ve­ri­lir mi?  *Bir bira 100 TL olur mu?

 

Bun­la­rı ço­ğalt­mak ola­sı­dır. Tatil za­man­la­rın­da böyle bir sürü haber oku­ruz. Bana so­rar­sa­nız “OLUR” derim. Bir ko­şul­la; içeri gir­me­den gö­rü­nen bir yazı ile bir yere asıl­mış veya ya­zıl­mış­sa. Yani tü­ke­ti­ci­nin gö­re­ce­ği bir yerde ta­ri­fe veya fiyat eti­ke­ti ol­ma­lı­dır. Ol­ma­lı­dır değil OLMAK ZO­RUN­DA­DIR…
“..​Hizmet­le­rin özel­li­ği­ne ve tü­ke­ti­ci­ye su­nu­luş bi­çi­mi­ne göre, ta­ri­fe ve fiyat lis­te­le­ri­ne iliş­kin belge, levha ,pano ve ben­zer­le­ri, hiz­me­tin su­nul­du­ğu iş­ye­rin­de, tü­ke­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan ko­lay­lık­la gö­rü­le­bi­lir ve oku­na­bi­lir şe­kil­de ası­lır, ta­kı­lır veya ko­nu­lur…” Fiyat Eti­ke­ti Yö­net­me­li­ği Madda 8/1)
“Ta­ri­fe ve fiyat lis­te­sin­de gös­te­ri­len fi­yat­la­rın dı­şın­da; ser­vis üc­re­ti veya her­han­gi bir isim al­tın­da başka bir ücret alın­ma­sı ha­lin­de, bunun ta­ri­fe ve fiyat lis­te­sin­de gös­te­ril­me­si zo­run­lu­dur. (Yön. Madd 8/2)
“ …tü­ke­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan ko­lay­lık­la gö­rü­le­bi­lecek, oku­na­bi­lecek……açık­ça belli ola­cak şe­kil­de ko­nul­ma­sı ge­re­kir….”Yön.(madde 8/3
“ …eti­ket ve lis­te­ler­de satış fi­yat­la­rı­nı Türk Li­ra­sı, TL veya (t) sim­ge­si şek­lin­de ya­zıl­ma­sı zo­run­lu­dur. “
Bir iki nok­ta­yı açık ve net açık­la­mak is­ti­yo­rum.;
-Ta­ri­fe lis­te­si gö­rü­nür ola­cak, tü­ke­ti­ci gir­me­den, onu dı­şa­rı­da oku­ya­cak. Efen­dim, içe­ri­de menü lis­te­miz falan ge­çer­li de­ğil­dir. İçe­ri­de­ki o an­sik­lo­pe­di gibi kalın menü lis­te­si fikir için­dir. Ta­ri­fe lis­te­si de­ğil­dir. .
-Bir yere gir­di­niz, dı­şa­rı­da böyle bir ta­ri­fe lis­te­si yok. Ye­me­ği de ye­di­niz. O da ne afaki bir fiyat geldi. Eğer öde­mek is­te­mi­yor­sa­nız öde­me­yin, bun­la­rı söy­le­yin. Yok hır güre gerek yok di­yor­sa­nız. Fi­ya­tı öde­yin. Fişi, fa­tu­ra­yı alın. Gidip şi­ka­yet­te bu­lu­nun. Kay­ma­kam­lık­lar­da Hakem he­yet­le­ri var. Esnaf odası ta­ri­fe­nin üs­tün­de alı­nan be­de­lin iade­si­ni talep edin. Ama de­di­ğim gibi bir yere Lah­ma­cun:100 TL diye yaz­mış­lar­sa, şez­long; 1000 tl ya­zıl­mış­sa, siz de bunu tü­ke­ti­ci ola­rak gidip alı­yor­sa­nız, hiç­bir şey ya­pa­maz­sı­nız. Ama çoğu yerde bu ta­ri­fe lis­te­le­ri yok­tur
*Önce bi­linç­li tü­ke­ti­ci olun!
*Sonra hak­kı­nı­zı ara­yın!


Bu yazı 763 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer