22-01-2018 Kemal Çamlıoğlu

Bir önem­li­dir.
Bir ol­ma­dan iki de olmaz üç de ola­maz daha faz­la­sı da.
Ancak bir olmak tek olmak önem­li ol­du­ğu kadar bir o kadar da ciddi bir sü­reç­tir. Çünkü var ol­du­ğu­nu bil­mek ya­şı­yor ol­du­ğu­nu var­say­mak sa­de­ce neegs almak ile oran­tı­lı de­ğil­dir ba­zı­la­rı­na. Ki ba­zı­la­rı için sa­de­ce nefes alı­yor olmak ya­şı­yor ol­ma­yı dü­şün­me­le­ri­ne asla bir di­ye­ce­ğim de yok­tur.
Ancak sade bir olmak ve bu sa­de­ce bir ol­ma­nın far­kı­na var­mak emek ister. As­lı­na ba­kar­sa­nız bir olmak de­yi­mi­nin için­de de sak­lı­yor o ken­di­ni. Bir olmak ancak tüm dü­şün­ce­le­ri­niz tüm be­de­ni­niz­le ve tüm siz­ler­le bir arada ol­mak­tır. Bir olmak far­kı­na var­ma­nın öte­sin­de bu bi­lin­ce ulaş­mak emek ister jemde öyle böyle bir emek değil. Ancak önce el­bet­te ken­di­nin far­kı­na varma sı ge­rek­li­dir in­sa­nın . bir insan bir ol­du­ğun­da ar­dın­dan iki olmak ar­zu­su gelir o de­mek­tir ki “biz” ol­ma­nın ilk adı­mı­dır da bu. Ya­şa­mın her ala­nın da iki bir olan insan biz olmak için ide­al­dir. Ancak her biri de önce bir ol­du­ğu­nun ar­kın­da ol­ma­lı !
Uzun yıl­lar “biz olmak” ile il­gi­li se­mi­ner­ler ver­dim. Bu­ra­da ki ama­cım sa­de­ce kaba saba biz ol­ma­nın kıy­me­ti­ni an­lat­mak ve ba­şa­rı­nın bu­ra­dan yü­rü­dü­ğü­ne dik­kat çek­mek­ti. Biz ol­ma­nın asla in­sa­nı ez­me­ye. bi­la­kis yü­celt­ti­ği­ni ve yaşam se­vin­ci­ne sevnç kat­tı­ğı­nı be­ra­ber yü­rü­me­nin ina­nıl­maz ko­lay­lı­ğı­nı ve biz ol­ma­nın ya­nın­da ben ol­ma­nın çok daha ke­yif­le ya­şan­dı­ğı­nı an­lat­mak­tı ve ancak biz ol­du­ğu­muz­da bir çok so­ru­nun çok daha kolay çö­zül­me­si­nin yanı sıra insan bir­lik­te oldu mu, yol kat eti­ği­ni daha güzel gün­ler gör­dü­ğü­ne şahit oldum.
Her yerde ama her yerde biz olmak bir­den baş­lı­yor. Ben ol­ma­dan ( oku­yu­cu adına ) asla biz ol­ma­ya­ca­ğı­mı­zın far­kı­na var­mak. Ve ina­nın ki , in­sa­nın ben ol­ma­sı çok de­ğer­li ve o kadar gi­zem­li , şa­şır­tı­cı he­ye­can veren yol­cu­luk­tur. Ve bir olmak , bir ol­du­ğu­nu his­set­mek ve ikin­ci bir olanı bulma ma­ce­ra­sı ise ina­nıl­maz ke­yif­li­dir. Son­ra­sı ise biz ol­mak­tır.
Ya­şa­dı­ğı­mız her yerde hem de her yerde, her an da , her alan­da….
gelin can­lar bir­den , bir­ken
biz ola­lım...
bir iken iki, üç ola­lım
ço­ğa­la­lım,
si­ne­ğe çerağ düştü
ko­şa­lım koş­tu­ra­lım.
ev de iş'te so­kak­ta bir ola­lım biz ola­lım
dünü ko­ya­lım bir ke­na­ra öğ­ret­me­siy­le
ya­rı­na bu­gün­den hazır ola­lım
gelin he­pi­miz bir ola­lım
bir den sonra iki iki­den sonra üç
ço­ğa­la­lım...
se­ve­lim se­vi­lel­lim
sa­ya­lım sa­yı­la­lım
var ede­lim
yok say­ma­ya­lım
öteki et­me­ye­lim be­ri­ki yap­ma­ya­lım
gelin can­lar biz ola­lım
yu­nu­sun de­di­ği gibi
se­ve­lim se­vi­le­lim
bu dünya kim­se­ye kal­maz.
evde so­kak­ta işte
gelin ben, sen , o ola­lım
son­ra­sın da biz ola­lım ...

Ey­val­lah


Bu yazı 2726 defa okunmuştur.Kemal Çamlıoğlu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer