15-01-2018 Kemal Çamlıoğlu

Dü­şü­nü­yo­rum da Kavga ve kav­ga­ya karşı sa­vun­ma ener­ji­ni daha mı güç­len­di­ri­yor yoksa ak­si­mi… Ortak olmak ha­ya­ta , ya­şa­mın her ala­nı­na daha mı yorar sizi bizi yoksa sü­rek­li sa­vun­ma­da bek­le­mek mi? Sa­vaş­lar as­lın­da iki ülke ara­sın­da ol­mu­yor­muş bi­li­yor mu­su­nuz? iki insan ara­sın­da baş­lı­yor­muş sa­vaş­la­rın tümü; Dü­şün­dü­ğü­nüz­de yan­lış değil as­lın­da sa­vaş­lar iki insan ara­sın­da baş­lı­yor … Bir­bi­ri­ni yok et­me­ye pek he­ves­li iki insan, as­lın­da ne kadar da kolay var etmek seni ve benim var­lı­ğı­mı kabul etmek… oysa ne de zor­dur yok et­me­ye ça­lış­mak di­ğe­ri­ni ve ne de zor Sal­dır­mak, sa­vun­ma da kal­mak… Siz kendi eli­niz ile tes­lim et­me­dik­çe kimse sizi kavga et­ti­re­mez… siz kendi eli­niz­le tes­lim et­me­dik­çe kimse ba­rı­şı­nı­zı bo­za­maz, siz tes­lim et­me­dik­çe kimse kül­tü­rü­nü­zü bo­za­maz siz tes­lim et­me­dik­çe kimse ar­ka­daş­lı­ğı­nı­zı bo­za­maz, evde so­kak­ta ve işte siz tes­lim et­me­dik­çe kimse sizin öz­gür­lü­ğü­nü­zü ala­maz… eğer siz ha­zır­sa­nız buna eğer siz tes­li­mi­ye­te ha­zır­sa­nız tes­lim et­tik­le­ri­ni­zi al­ma­ya da hazır ola­cak­lar bu­lu­nur el­bet­te… Sal­dır, Savun … Sal­dır savun, sal­dır savun… kim yapar bunu insan in­sa­na yapar, kim dü­zel­tir bunu el­bet­te insan dü­zel­tir… umut var mı ? evet her alan­da ama her yerde umut var­dır bun­dan daha iyi ol­ma­nın ça­re­le­ri var­dır… dün­den daha iyi olmak müm­kün­dür… yeter ki iste… ancak Ey­val­lah de­me­ye­cek­le­rin var başta özgür dü­şün­cen­den taviz ver­me­ye­cek­sin, bas­kı­yı her alan­da her yer­den red­de­cek­sin ken­di­ne olan say­gı­nı kay­bet­me­ye­cek­sin ve inan­cı­nı daim tu­ta­cak içten mo­ti­vas­yo­nun ola­cak … ha bide! ken­di­ni de­ğiş­tir­me­ye bu­gün­den baş­la­ya­cak­sın eğer sal­dır – sa­vun­ma man­tı­ğın­day­san… Tes­lim olup sal­dır-sa­vun, sal­dır –savun… sonra “ aaa yan­lış olmuş” Oldu !
Sen teslim etmedikce kimse teslim alamaz...Eyvallah


Bu yazı 3458 defa okunmuştur.Kemal Çamlıoğlu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer