15-01-2018 Kemal Çamlıoğlu

Dü­şü­nü­yo­rum da Kavga ve kav­ga­ya karşı sa­vun­ma ener­ji­ni daha mı güç­len­di­ri­yor yoksa ak­si­mi… Ortak olmak ha­ya­ta , ya­şa­mın her ala­nı­na daha mı yorar sizi bizi yoksa sü­rek­li sa­vun­ma­da bek­le­mek mi? Sa­vaş­lar as­lın­da iki ülke ara­sın­da ol­mu­yor­muş bi­li­yor mu­su­nuz? iki insan ara­sın­da baş­lı­yor­muş sa­vaş­la­rın tümü; Dü­şün­dü­ğü­nüz­de yan­lış değil as­lın­da sa­vaş­lar iki insan ara­sın­da baş­lı­yor … Bir­bi­ri­ni yok et­me­ye pek he­ves­li iki insan, as­lın­da ne kadar da kolay var etmek seni ve benim var­lı­ğı­mı kabul etmek… oysa ne de zor­dur yok et­me­ye ça­lış­mak di­ğe­ri­ni ve ne de zor Sal­dır­mak, sa­vun­ma da kal­mak… Siz kendi eli­niz ile tes­lim et­me­dik­çe kimse sizi kavga et­ti­re­mez… siz kendi eli­niz­le tes­lim et­me­dik­çe kimse ba­rı­şı­nı­zı bo­za­maz, siz tes­lim et­me­dik­çe kimse kül­tü­rü­nü­zü bo­za­maz siz tes­lim et­me­dik­çe kimse ar­ka­daş­lı­ğı­nı­zı bo­za­maz, evde so­kak­ta ve işte siz tes­lim et­me­dik­çe kimse sizin öz­gür­lü­ğü­nü­zü ala­maz… eğer siz ha­zır­sa­nız buna eğer siz tes­li­mi­ye­te ha­zır­sa­nız tes­lim et­tik­le­ri­ni­zi al­ma­ya da hazır ola­cak­lar bu­lu­nur el­bet­te… Sal­dır, Savun … Sal­dır savun, sal­dır savun… kim yapar bunu insan in­sa­na yapar, kim dü­zel­tir bunu el­bet­te insan dü­zel­tir… umut var mı ? evet her alan­da ama her yerde umut var­dır bun­dan daha iyi ol­ma­nın ça­re­le­ri var­dır… dün­den daha iyi olmak müm­kün­dür… yeter ki iste… ancak Ey­val­lah de­me­ye­cek­le­rin var başta özgür dü­şün­cen­den taviz ver­me­ye­cek­sin, bas­kı­yı her alan­da her yer­den red­de­cek­sin ken­di­ne olan say­gı­nı kay­bet­me­ye­cek­sin ve inan­cı­nı daim tu­ta­cak içten mo­ti­vas­yo­nun ola­cak … ha bide! ken­di­ni de­ğiş­tir­me­ye bu­gün­den baş­la­ya­cak­sın eğer sal­dır – sa­vun­ma man­tı­ğın­day­san… Tes­lim olup sal­dır-sa­vun, sal­dır –savun… sonra “ aaa yan­lış olmuş” Oldu !
Sen teslim etmedikce kimse teslim alamaz...Eyvallah


Bu yazı 2792 defa okunmuştur.Kemal Çamlıoğlu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer