12-01-2021 İ.Yekta Kolcu

Şey­ta­nın Avu­kat­lı­ğı­nı ya­pa­cak de­ği­lim. Ancak tüm ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi, Dat­ça­mız bu kış ye­te­rin­ce yağ­mur al­maz­sa ,yaz mev­si­min­de su ko­nu­sun­da sı­kın­tı­mı­zın ola­ca­ğı­nı söy­le­mek için kahin ol­ma­ya gerek yok.
Son gün­ler­de yağan yağ­mu­run, ye­ter­li ol­ma­dı­ğı bir ger­çek. Düşen yağ­mur su­la­rı­nı bi­rik­tir­mek gibi bir dü­ze­ni­miz ve pro­je­miz­de yok. Bu ko­nu­da sev­gi­li yet­ki­li­le­ri­mi­zin dü­şün­ce­le­ri nedir ,bil­mi­yo­rum.
Bil­has­sa konut yapma ko­nu­sun­da epey be­ce­ri ka­zan­mış olan mü­te­şeb­bisle­ri­mi­zin ,sar­nıç­lı ev yapma ko­nu­sun­da proje ge­liş­tir­me­le­ri­ni te­men­ni edi­yo­rum. Açı­lan ve açıl­mak­ta olan ar­tez­yen­le­rin kayıt al­tı­na alı­na­rak ,bir ku­ra­la bağ­lan­ma­sı­nın, doğal kay­nak­la­ra çok yakın ola­rak ,tesis edil­me­le­ri­nin ya­rat­tı­ğı so­nuç­lar or­ta­da iken, bil­has­sa Pus­tu­lar mev­ki­in­de bu uy­gu­la­ma­ya dur di­yecek yet­ki­li­le­ri­mi­zi uyar­mak is­te­riz. Kız­lan ve Ka­ra­köy ova­la­rı­nın (ova de­ni­lir­se) al­tın­da­ki su re­zerv­le­ri­nin taç yıl daha mer­ke­zin kul­lan­ma su­yu­nu kar­şı­la­ya­bi­le­ce­ği­ni hiç dü­şü­nü­yor­mu­yuz.
Datça Mız / Yarım Ada­mız artık , yal­nız­ca mev­sim­lik/yaz­lık­çı gelen va­tan­daş­la­rı­mı­zın değil, de­vam­lı/tüm yıl ya­şa­mak için ge­len­le­rin­de yaşam yeri oldu.​Yani göç alan bir kent olma yo­lun­da.​Gelip yer­le­şen­le­rin pro­fi­li­ne ba­kıl­dı­ğın­da, büyük bir ço­ğun­lu­ğu­nun Emek­li ve 50/60 yaş üstü va­tan­daş­la­rı­mı­zın ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Bu du­ru­mun avan­taj­la­rı ya­nın­da, de­za­van­taj­la­rı" nın da ol­du­ğu bir ger­çek. Yani üre­ten değil, tü­ke­ten/hiz­met ve­ril­me­si ge­re­ken va­tan­daş­la­rı­mız .Yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin im­kan­la­rı or­ta­da.​Bil­has­sa sağ­lık hiz­me­ti ko­nu­sun­da, Has­ta­ne­mi­zin sı­kın­tı­la­rı­na çözüm ola­cak ya­tı­rım­lar/do­na­nım­lar
için ,kamu dı­şın­da­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın da des­tek­le­ri ge­rek­li.​Bu ko­nu­da bil­has­sa in­şa­at­la uğ­ra­şanla­rı­mı­zın bir bir­lik ha­lin­de ko­nu­ya çözüm üret­me­le­ri ge­rek­mez mi.?

Eski hü­kü­met bi­na­mı­zın, Dat­ça­mız­da ve hatta Ül­ke­miz­de ya­şa­yan yaş­lı­la­rı­mız için ,bir Bakım/Huzur Evine dö­nüş­tü­rü­le­rek hiz­me­te alın­ma­sı­nın önün­de ne gibi bir engel var­dır , an­la­ya­mı­yo­rum. Kul­la­nıl­ma­yan /için­de ya­şan­ma­yan ko­nut­lar zaman için­de MET­RUK bir hale ge­li­yor.​Cumhuri­ye­ti­miz kim­se­siz­le­rin kim­se­si, Dev­le­ti­miz Sos­yal bir Hukuk Dev­le­ti değil midir? Böyle bir hiz­met mer­ke­zi­nin ka­za­nıl­ma­sı ,(Dat­ça­mız­da da yaşlı nü­fu­sun çok­lu­ğu göz önüne alı­na­rak) bu ül­ke­mi­zin in­sa­nı­na gös­ter­di­ği­miz say­gı­nın bir ifa­de­si olmaz mı.?
Eği­tim ku­rum­la­rı ka­zan­dı­ran va­tan­daş ve mü­te­şeb­bisle­ri­mi­zin ,bu ko­nu­ya da el at­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ruz.


Bu yazı 81 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer