07-01-2022 İ.Yekta Kolcu

Üç gün önce ,öm­rü­müz­den bir yılı daha har­ca­ya­rak , 2022 yı­lı­nı ya­şa­ma­ya baş­la­dık. Arada bir gelip git­me­le­rim dı­şın­da ,il­çem­de ke­sin­ti­siz ola­rak en uzun ge­çir­di­ğim bir yıl oldu. Sanki bu­ra­dan hiç ay­rıl­ma­mış gibi, sanki yet­miş küsur yıl­lık öm­rü­mü bu­ra­da har­ca­mış gibi.

Far­kın­da Mı­sı­nız bil­mem, son elli yıl için­de bil­has­sa son 20-30 yıl il­çe­miz nü­fu­su­nun büyük bir kısmı, bu­ra­da doğ­ma­mış ,emek­li ola­rak veya bu­ra­da ça­lış­mak için gelen va­tan­daş­la­rı­mı­zın ço­ğun­lu­ğu teş­kil et­ti­ği bir nü­fu­sa ev­ril­dik. Ça­lış­mak için Av­ru­pa'ya (bil­has­sa Al­man­ya) giden soy­daş­la­rı­mız gibi, bir süre için ça­lı­şıp ,tek­rar doğ­duk­la­rı yer­le­re git­mek için ge­len­le­rin, iş­le­ri­ni ku­ra­rak, ev­li­lik­ler ve diğer ne­den­ler­le artık bu­ra­da kal­dık­la­rı­nı ,kök sal­dık­la­rı­nı ,bu­ra­da do­ğan­la­rın ise baba/ana­la­rı­nın gel­dik­le­ri yö­re­le­re dön­me­yi dü­şün­me­dik­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz. Sanki göç alan bir yöre olduk çık­tık. Sahi bu yeni Dat­ça­lı­la­rı­mı­zın daha çok ül­ke­mi­zin hangi yöre ve il­le­rin­den gel­dik­le­ri ko­nu­sun­da ,ne­den­le­rinde sor­gu­lan­dı­ğı ça­lış­ma ya­pıl­dı­ mı bil­mi­yo­rum. Bil­has­sa Eski Datça Ma­hal­le­miz ol­duk­ça il­ginç .
Eko­no­mik ve sos­yal şart­lar ,ül­ke­miz­de yerel göçün do­ğu­dan ba­tı­ya hatta gü­ne­ye doğru akıp git­me­ye ka­lı­cı ola­rak, devam ede­ce­ği­ni gös­te­ri­yor.
Yerel yö­ne­ti­min so­run­la­rı, he­pi­mi­zin ya­rat­tı­ğı problemler.​Bilhassa SU ko­nu­su­nun ,önü­müz­de­ki yıl­lar­da kat­la­na­rak bü­yü­yecek gibi gö­rü­nü­yor. Bunu zaman zaman dile ge­tir­me­ye ,çözüm öner­me­ler­le ifade et­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. İnşal­lah il­gi­li Ma­kam­la­rı­mız ilgi du­yar­lar..
So­run­lar­dan şi­ka­yet et­me­nin ma­na­sı yok. Çünkü on­la­rı ya­ra­tan­la­rın biz­ler ol­du­ğu­nu biz­ler ol­du­ğu­nu bile bile ,günü kur­tar­ma er­te­le­me gibi çö­züm­ler­den medet um­ma­nın an­la­mı yok. So­rum­lu­luk almak, yani taşın al­tı­na eli­mi­zi koy­ma­nın za­ma­nı gel­me­di­ mi.?
Yerel Mec­lis /Yerel Par­la­men­to de­di­ği­miz Be­le­di­ye Mec­li­si­miz­de yal­nız­ca İnşaat sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri­nin bu­lun­ma­sı, bence il­çe­mi­zin so­run­la­rı­nın çö­zü­mün­de çıkış yolu ol­ma­ma­lı. Diğer mes­lek tem­sil­ci­le­ri­nin de oluş­tu­ru­la­cak ayrı ayrı ça­lış­ma grup­la­rı­nın, üret­tik­le­ri pro­je­le­ri Mec­li­se öneri ola­rak ge­tir­me­le­ri ge­rek­mez mi.? Mec­lis yal­nız­ca yö­ne­ti­min oluş­tur­du­ğu gün­de­mi ko­nu­şan/oy­la­yan bir top­lu­luk ol­ma­ma­lı. Bence üye­ler, fi­ilen bir ça­lış­ma gru­bun­da söz­cü­sü/tem­sil­ci­si/ta­kip­çi­si ol­ma­lı­dır.
Ben Datça FM Rad­yo­muz­dan yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin se­si­ni ve ic­ra­atı­nı duy­ma­yı arzu ediyorum.​Ayrıca dilek ve şi­ka­yet­le­rin alın­dı­ğı bir BEYAZ MASA , mesai sa­at­le­ri dı­şın­da da hiz­met­te ol­ma­sı ge­rek­mez mi.?
Şim­di­lik-sağ­lı­cak­la....


Bu yazı 77 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer