21-12-2021 İ.Yekta Kolcu

Ül­ke­miz­de BAN­KER /Ban­ker­ler fur­ya­sı­nın es­ti­ği yıl­lar­da (bizim ku­şak­lar iyi ha­tır­lar­lar) ,kah­ve­ci çı­rak­lı­ğın­dan ban­ker­li­ğe so­yu­nan bi­ri­le­ri vardı. Ta­nı­nan bir köşe ya­za­rı­mı­zın ,onun ismi ile baş­la­yan .......... Ne­re­ye Ko­şu­yor isim­li bir ki­ta­bı­nı ha­tır­lı­yo­rum. O dö­nem­ler çok ge­ri­ler­de kaldı el­bet­te.​Batan/iflas eden ban­ka­lar, or­ta­dan kay­bo­lup giden ken­di­le­ri­ni ban­ker diye lanse eden­ler. İnşal­lah o gün­le­ri bir daha ya­şa­ma­yız.

Bu di­ze­ler bana: SON YIL­LAR­DA DATÇA MIZ NE­RE­YE KO­ŞU­YOR ? so­ru­su­nu çağ­rış­tır­dı.
-Ül­ke­mi­zin ve hatta dün­ya­nın pek çok ül­ke­sin­den ge­len­le­rin, her kuşak ve mes­lek­ten her­ke­sin mes­ken edin­me­ye ça­lış­tı­ğı bir yer oldu.
- He­sap­sız, plan­sız ,hatta da­ya­nık­sız; son 30-40 yıl için­de yap­tı­ğı­mız kamu hiz­met bi­na­la­rı­nı yıkan, ye­ri­ne ye­ni­si­ni ikame et­me­yen, hele biz­le­re kül­tür mi­ra­sı ola­rak ka­lan­la­rı ,met­ruk hale çe­vi­ren veya or­ta­dan kal­dı­ran ,
-Alt­ya­pı ve imar ko­nu­sun­da bir çözüm üret­me­yen,
-Ya­şam alan­la­rın­da ,ya­ma­lı bohça gibi bir ya­pı­laş­ma­yı , imar/mi­ma­ri ba­şa­rı gibi al­gı­la­yan,
-Yap­sat­çı­lı­ğı, im­re­ni­lecek bir ya­tı­rım yön­te­mi ola­rak gören,
-Ül­ke­miz­de ­de ol­du­ğu gibi, tüm bi­ri­ki­mi­mi­zi be­to­na tah­vil eden/dö­nüş­tü­ren,
-Za­ten küçük olan tarım alan­la­rı­nı ,alt­ya­pı­la­rı­nı ta­mam­la­ma­dan ya­pı­laş­ma­nın /be­to­nun em­ri­ne tah­sis eden,
-Ta­rım ürün­le­ri ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­ma­yan ,bu ne­den­le­ de başka ilçe ve şe­hir­le­ri­miz­den ,bir demet may­da­noz satın al­ma­ya muh­taç olan,
-Kamu hiz­me­ti için il­çe­mi­ze gelen va­tan­daş­la­rı­mız için ki­ra­lık bir konut bile üre­til­me­miş bir ilçe olup çık­tık., de­ğil ­mi.?

Alt­ya­pı­sı ve imar plan­la­rı uygun ya­pıl­mış ya­pı­laş­ma­ya karşı de­ği­lim. Ancak Villa an­la­yı­şı ile il­çe­miz­de konut ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Ka­mu­nun sos­yal konut an­la­yı­şı ile, va­tan­daş­la­rı­mı­zın ih­ti­ya­cı­na bir çözüm üret­me­si şart de­ğil­ mi .? Geçen dö­nem­ler­de Be­le­di­ye­mi­zin bu tür uy­gu­la­ma ör­ne­ği ol­ma­dı ­mı.?
Bazı kamu bi­rim­le­rin­de görev yap­mak için ata­nan­la­rın, büt­çe­le­ri­ne uygun ki­ra­lık ev bu­la­ma­ma­la­rı se­be­bi ile ta­yin­le­ri­ni is­te­dik­le­ri­ni du­yu­yo­ruz.
Bazı mülk sa­hi­bi olan­la­rı­mı­zın­ da ,ko­nut­la­rı­nı dö­nem­sel ola­rak ki­ra­ya verme uy­gu­la­ma­la­rı apay­rı bir konu.
Sayın in­şa­at­çı­la­rı­mı­zın­ da ,sos­yal konut üre­ti­mi ko­nu­sun­da il­gi­li kamu ku­rum­la­rı nez­din­de ge­rek­li gi­ri­şim­de bu­lun­ma­la­rı ge­rek­mez ­mi.?
Bu gi­diş­le :Datça Mız, orta sınıf va­tan­daş­la­rı­mı­zın yaşam alanı olma özel­li­ği­ni kay­bet­mek­te de­ğil ­mi.?

Sahi Datça Mız : HER ALAN­DA NE­RE­YE GİDİYOR.?
Sağ­lı­cak­la....


Bu yazı 1504 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer