20-10-2020 İ.Yekta Kolcu

İlçe­miz­de­ki ge­li­şen /de­ği­şen/ya­şa­nan sos­yal olay­la­rı , pek fazla takip et­me­di­ğim için, aşa­ğı­da öne­re­ce­ğim ko­nu­nun tek­ra­rı olur­sa ,olu­yor­sa ku­su­ra bak­ma­yı­nız. Çünkü ,ki­mi­le­ri­nin doğum günü veya bir lo­kan­ta­da kadeh to­kuş­tur­ma­sı­nın ,konu ola­rak sos­yal medya de­di­ği­miz ile­ti­şim yön­te­min­de pay­la­şıl­ma­sı ,pek il­gi­mi çek­mi­yor. Ay­rı­ca geçer yıl­lar­da yur­ti­çi veya yurt­dı­şı­na ya­pı­lan ge­zi­le­rin gö­rün­tü ve yo­rum­la­rı­nın, hiç gör­me­miş­ler gibi pay­la­şı­ma so­kul­ma­sı­na bir anlam ve­re­mi­yo­rum. İlgimi hiç çek­mi­yor.
Neyse ge­çe­lim bun­la­rı.
Esen ada üze­rin­de­ki eski Hü­kü­met bi­na­sı­nı ,ne kul­la­na­bi­li­yor nede bir fa­ali­ye­te so­ka­bi­li­yo­ruz. Son ola­rak bir gen­ci­mi­zin ölü­mü­ne ta­nık­lık etmiş ol­ma­sı­nı, hemen hemen iki ay ön­ce­de yaz­mış­tım, unu­tu­lur gider diye. Öy­le­de ol­ma­dı­ mı.? 1940 lı yıl­lar­da inşa edil­miş olan bu bina yine ka­de­ri­ne terk edil­di. İçi­mi­ze her ata­nan yö­ne­ti­ci, yeni bir ­şey bul­muş gibi ,bir proje ile or­ta­ya çıkar, sonuç yine çık­maz. Bu ko­nu­da giden Milli Eği­tim Mü­dü­rü­nün gay­ret­le­ri bir sonuç ver­me­di gibi. NEYSE..
Ben bu ya­pı­nın, için­de de­vam­lı ola­rak ya­şa­na­rak ko­run­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak BİR HUZUR EVİ ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­nın daha ya­rar­lı ola­bi­le­ce­ği fikrindeyim.​Burası ve çev­re­si­nin islah edil­me­si ve dü­zen­len­me­si ile se­ne­nin her günü kul­la­nıl­ma­sı ile ,hemen hemen tüm ESEN ADA ha­ya­tı­mı­zın için­de ola­cak­tır.
Halk eği­ti­mi gibi hiz­met­ler, mev­sim­lik et­kin­lik­ler ol­mak­ta ve de­vam­lı­lık arz et­me­mek­te­dir. Önem­se­me­di­ğin­den değil, lüt­fen so­ra­lım hitap et­ti­ği­miz hiz­met ver­di­ği­miz insan kit­le­sin­de bir de­vam­lı­lık ola­cak mı.?
Datça'mıza son yıl­lar­da yer­le­şen­ler, ge­nel­lik­le biz­ler gibi yaşlı kuşak. Öm­rü­nün ikin­ci ba­ha­rı­nı ya­şa­yan bu ülke in­sa­nı­na say­gı­mı­zın bir gös­ter­ge­si olur. Pek çok ör­ne­ği­ni gör­dük­le­rim ise, tek ola­rak ya­şa­mak­ta­lar ve ba­rın­ma ih­ti­yaç­la­rın da sı­kın­tı­ya düş­mek­te­dir­ler. Ço­ğu­nun sos­yal gü­ven­ce­si ol­ma­sı­na rağ­men. Bu­ra­da ya­şa­yan­lar, emek­li ma­aş­la­rı ile de bu iş­let­me­ye des­tek ola­bi­le­cek­le­ri de dü­şü­nü­lür­se hiz­met ve­ri­le­bi­lir dü­şün­ce­sin­de­yim. Ay­rı­ca ve­ri­lecek hiz­met için bir is­tih­dam ka­pı­sı ola­bi­lir.
Hangi kamu ku­ru­mu­mu­zun şem­si­ye­si al­tın­da olur­sa olsun, ye­ter ­ki bi­ri­le­ri ko­nu­yu yük­len­sin yeter. Bu­ra­da ön­ce­lik­le Sos­yal ko­nu­lar­da hep ön­cü­lük eden ,SAYIN KAY­MA­KA­MI­MIZ ve SAYIN BELEDİYE BAŞ­KA­NI­MI­ZA çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­rum. Örnek hiz­me­ti veren yerel yö­ne­tim­le­rle ile­ti­şim ku­ru­la­rak bir çözüm yolu bu­lu­na­bi­lir.
He­pi­miz yaş­la­nı­yor ve ba­kı­ma ih­ti­yaç du­ya­ca­ğı­mız bir ger­çek.
HAYDİ VAR­MI­SI­NIZ ÖNDEN YÜ­RÜ­YECEK OLAN­LAR..
Sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 293 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer