13-10-2020 İ.Yekta Kolcu
İ.Yekta Kolcu

İ.Yekta Kolcu

İŞTE SİZE YARIM ADA­MI­ZIN TAŞ OCAK­LA­RIN­DAN BİRİ

Ya­rı­ma­da­mı­za , insan nes­li­nin ilk hangi ta­rih­te gel­di­ği ko­nu­sun­da ,antik kay­nak­lar­dan edin­di­ği­miz bil­gi­le­re ilave ola­rak, ya­pı­lan ka­zı­lar so­nun­da bu­lu­nan ka­lın­tı­lar­da,mi­lat­tan ön­ce­ki za­man­lar­da epey iler­le­di­ği­miz ,git­mek­te ol­du­ğu­muz bir ger­çek. Ay­rı­ca her gün ,ya­rı­ma­da­nın ,hemen hemen iskan gör­me­miş bir ye­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı göz önüne alın­dı­ğın­da, her yerde bir insan elin­den çık­mış bir ka­lın­tı­ya rast­la­ma­mak müm­kün değil.
Gü­nü­müz­de de; bu ya­pı­laş­ma çıl­gın­lı­ğı so­nun­da, ya­rı­ma­da­nın her ta­ra­fın­da bir konut ya­pıl­mak­ta ol­du­ğu­nu gör­mek süp­riz ol­mu­yor. Kural / es­te­tik bir yana ,ye­ter­ki gü­cü­nüz olsun.​Ne olsa bir daha İMAR AFFI ÇIKAR..!!!

Ben bugün siz­ler­le ,antik kay­nak­lar­da kayda geç­miş ancak tes­ci­li tam ola­rak ya­pıl­ma­mış bir yer­den bah­set­mek is­ti­yo­rum.
Eme­cik da­ğı­nın ar­ka­sın­da ,Ala­va­ra Mev­ki­in­den sonra ,Kuzey de­ni­zi ,Kerme Kör­fe­zi­ne bakan iki Küçük Koy /Mev­kii Büyük ve Küçük Çakal ola­rak bi­li­nir. Çakal de­re­si­nin de­ni­ze ka­vuş­ma­sı­na çok az kala, mev­cut yolun iki koya ayrım ye­ri­ne çok yakın, sol ta­raf­ta dere ke­na­rın­dan çok dik yük­se­len ya­maç­ta blok taş ke­sin­ti­le­ri­ni gö­rür­sü­nüz. Sanki za­ma­nı­mı­zın mer­mer ocağı gibi. İşte Size Yarım Ada­mı­zın Taş Ocak­la­rın­dan Biri. İkinci ön in­ce­le­mele­ri­mi­ze ka­tı­lan Sayın Prof. Er­te­kin Dok­sa­nal­tı' nında (Konya Sel­çuk Üniv. Ar­ke­olo­ji Bl.Bşk./Kni­dos Şekri Kazı Bşk) tak­dir­le göz­lem­le­di­ği bu taş oca­ğın­dan sağ­la­nan taş blok­lar, KNİDOS şehrinde kul­la­nıl­mış. Dağ­dan blok­la­rı kes­mek ko­par­mak için kul­la­nı­lan, murç ve tes­te­re iz­le­ri halen mev­cut.
Ancak biz­ler­de önce antik bir­ şey­ler bulma sev­da­sı­na ka­tı­lan­la­rın­da bu­ra­la­rı te­şe­le­dik­me­di­ni gö­rü­yo­ruz.

Benim tak­dir­le göz­lem­le­di­ğim şey ise, bu taş oca­ğı­nın mev­cut yer­le­şim yer­le­ri­nin çok uza­ğın­da açıl­mış ol­ma­sı.
İlçe mer­ke­zin­de taş ocağı aça­rak ,Ma­ri­na /Ba­lık­çı ba­rı­na­ğı yapma ka­ra­rı­nı ve­re­rek ,o çir­kin gö­rün­tü­ye ve­si­le olan­la­rın ,bunu dü­zelt­mek için gay­ret gös­ter­me­yen­le­rin ilgi ve tak­dir­le­ri­ne SU­NU­LUR.!!!!!!!!


Bu yazı 670 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer