08-11-2018 İ.Yekta Kolcu


İlçe­mi­zin imarı ko­nu­sun­da ,kafa yo­ran­lar !!! ile,karar ve­ren­le­rin aşa­ğı­da­ki ko­nu­la­ra özen gös­te­re­rek ça­lış­ma­la­rı­nı yapıp yap­ma­dık­la­rı­nı bil­mi­yo­rum.
Şöyle ki:
Bir yö­re­nin ka­dast­ro iş­le­mi ta­mam­lan­dık­tan sonra,in­san­la­rı­mı­zın yaşam /kul­la­nım/sos­yal ih­ti­yaç­la­rı için ya­pı­la­cak , ya­pı­lar için bu yö­re­nin bir kısmı genel ih­ti­ya­ca göre , çe­şit­li ebat­ta par­sel­le­re bö­lü­nür.Buna imar uy­gu­la­ma­sı di­yo­ruz.?Bu alan da; ya­pı­la­rın bü­yük­lü­ğü, otu­ra­ca­ğı /ba­sa­ca­ğı top­rak ve kat mik­ta­rı be­lir­le­nir.?Konutla­rın dı­şın­da­ki yol­lar ve diğer sos­yal ya­pı­lar ,ya­pı­lan bu plan üze­ri­ne işa­ret­le­ne­rek kayıt al­tı­na alı­nır. Alt yapı uy­gu­la­ma­la­rı da ,ka­mu­nun yap­tı­ğı,ka­yıt­la­rı­nı tut­tu­ğu bu plan çer­çe­ve­sin­de ya­pı­lır.Ben bu ko­nu­yu böyle al­gı­lı­yo­rum.
Bu uy­gu­la­ma­nın da, yö­re­nin coğ­ra­fi/je­olo­jik ya­pı­sı­na, ih­ti­ya­cı­na ve diğer fak­tör­le­ri de göz önüne alı­na­rak ,biz­zat ye­rin­de ya­pıl­ma­lı­dır.Mül­ki­yet hak­la­rı­nın da göz önün­de tu­tul­ma­sı ye­rin­de olur.
Üzü­le­rek ifade ede­yim ki, Baş­ken­ti­miz­de yıl­lar önce ya­pıl­mış olan Dat­ça­mı­zın imar planı ,ya­pı­lan ta­di­lat­lar­la için­den çı­kı­la­maz bir hale gel­miş­tir.Bu sa­at­ten son­ra­da dü­ze­le­bi­le­ce­ği inan­cın­da de­ği­lim.

Yö­re­mi­zin en büyük antik kenti olan KNİDOS şeh­ri­nin ,şehir pla­nı­nı yapan,yap­tı­ğı bu plan­la ,bu plan şek­li­ne is­mi­ni yaz­dı­ran o ünlü şehir plan­cı­sı HİPO­DA­MOS 'un Hi­po­da­mik şehir pla­nın­dan il­gi­li­le­rin mut­la­ka ha­be­ri ol­ma­lıy­dı. Bir Dama / Sat­ranç oyun tah­ta­sı gibi ,bir­bi­ri­ne dik yol­lar­la de­ni­ze kadar ula­şım, an­la­yı­şı­nın ,Dat­ça­mı­zın imar pla­nın­da da ol­ma­sı­nı arzu eder­dim.
Çar­pık,dü­zen­siz imar planı an­la­yı­şı­na ,il­çe­mi­ze / bir mi­ma­ri an­la­yış stili ol­ma­yan/ ya­pı­la­rı kon­dur­duk ,aynı ha­ta­la­rı yap­ma­ya da devam edi­yo­ruz. Hal­bu­ki antik dö­nem­de hemen hemen tüm ya­pı­lar­da kul­la­nıl­mış olan ME­GA­RON tipi ya­pı­lar,il­çe­mi­zin ya­pı­la­rı­na ayrı bir gü­zel­lik ka­ta­bi­lir­di.Kı­sa­ca­sı şe­hir­le­ri­mi­zi çir­kin­leş­ti­ren yapı an­la­yı­şı­nı bu­ra­ya da ge­tir­dik gel­dik. Alın­lık­lı çatı ev mo­de­li , eski Datça ev­le­ri­miz­de gö­zü­mü­zün önün­de du­rur­ken.?Bunun en güzel ör­ne­ği­ni kar­şı­mız­da­ki Söm­be­ki ada­sın­da gö­re­bi­lir­si­niz.

Mi­mar­lar/İnşaat Mü­hen­dis­le­ri­miz inşa ede­cek­le­ri yeni ya­pı­la­rı­nın ev­le­rin plan­la­rı­nı ha­zır­lar­ken, SAR­NIÇ­LI ev an­la­yı­şı­nın bu yö­re­de ,ANTİK DÖ­NEM­DE KUL­LA­NIL­DI­ĞI­NI bi­le­rek, gü­nü­müz­de de su sı­kın­tı­sı ile kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği­mi­zi dü­şü­ne­rek, uy­gu­la­ma­la­rı­nı buna göre yap­ma­la­rı­nın ye­rin­de ola­ca­ğı­nı dü­şü­nür­ler mi acaba.?

Ben bir ha­tır­lat­mak is­te­dim.

Sağ­lı­cak­la....


Bu yazı 2219 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer