19-11-2020 İ.Yekta Kolcu

Bu kö­şe­den zaman zaman ,dü­şün­ce ve göz­lem­le­ri­mi il­gi­li makam ve mev­ki­le­ri tem­sil eden­le­re ulu­şar ümidi ile ya­zı­yo­rum. İlgili makam ve mev­ki­le­rin, KUFU yani duy­ma­yan/gör­me­yen ta­raf­la­rı­na denk ge­li­yor ol­ma­lı.!!!!!
Kış mev­si­mi ge­li­yor.​Yazlık­çı­la­rı­mı­zın bü­yük­çe bir kıs­mı­nın ,kış­lık­çı ola­rak ev­le­rin­de ka­la­cak gibi gö­rü­nü­yor. Do­la­yı­sı ile, ya­ka­cak ola­rak kul­la­nı­lan odun (ısın­ma amaç­lı) ta­lep­le­ri ar­ta­cak gibi. Ka­mu­nun or­man­la­rın­dan kaçak ola­rak temin edi­len odu­nun pa­zar­lan­ma­sı, kaçar göçer bi­çim­de ol­ma­ma­sı için ne gibi önlem alın­mak­ta acaba. Kır­sal ke­sim­de (ma­hal­le­ler­de) ya­şa­yan­la­rın, bu ih­ti­yaç­la­rı­nı muh­tar­la­rın gö­ze­ti­min­de kendi ara­zi­le­rin­de bu­lu­nan ağaç­lar­dan (usu­lü­ne uygun bu­da­ma veya ku­ru­yan) te­mi­ni­nin­de  su­is­ti­mal  olur­mu bil­mem.​Sorumlu­la­rın bu has­san den­ge­yi nasıl ya­par­lar, artık on­la­rın so­rum­lu­lu­ğu. Yal­nız eko­no­mik sı­kın­tı için­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı­mı­zın üze­ri­ne ,sı­kın­tı /sorun ya­ra­ta­bi­lecek şe­kil­de gi­dil­me­me­si de, an­la­yış­lı oluş­ma­sın­da yarar gör­mek­te­yim. Orman ve bahçe odu­nu­nun ay­rış­tı­rıl­ma­sı sodun ol­ma­sa gerek.
De­fa­lar­ca bu kö­şe­den yaz­ma­ma rağ­men, Kekik ve Ada­ça­yı top­la­ma (biçme) usulü ve za­ma­nı ko­nu­sun­da,arı­cı­lık yapan üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ser­ze­niş­le­ri devam edi­yor.​Mev­si­min kurak geç­me­si­nin ya­rat­tı­ğı sı­kın­tı­nın ya­nı­nı­da ,hoy­rat­ça top­la­nan KEKİK ve Ada­ça­yı top­lan­ma­sı için bir kı­sıt­la­ma ge­ti­ril­me­si bir zo­run­luk gibi gö­rü­nü­yor. Son za­man­lar­da buna DEFNE yide ek­le­ye­bi­li­riz.​Bu ko­nu­da gö­rüş­tü­ğü­müz arı­cı­lar, ken­di­le­ri­ne ilgi gös­te­ril­me­di­ği/il­gi­le­nil­me­di­ği ,baş­vu­ru­la­rı na cevap ala­ma­dık­la­rı şek­lin­de­ki ser­ze­niş­le­ri ses­len­dir­mek benim gö­re­vim. Ben­den söy­le­me­si.

Hı­zır­şah Ma­hal­le­miz (köyü) gi­ri­şin­de­ki özel mül­ki­ye­tin bir taş ocağı şek­lin­de iş­le­til­me­si/kul­la­nıl­ma­sı­nın yasal bir da­ya­na­ğı var mıdır bil­mem. Doğal SİT alanı ol­ma­sa­da, çev­re­si­ne ya­rat­tı­ğı ,gü­rül­tü ve atık kir­li­li­ği­ne ne de­me­li. Mü­ca­vir bir alan bu­ra­da gös­te­ri­len fa­ali­ye­tin yasal bir en­gel­li­nin olup ol­ma­dı­ğı ,il­gi­li­le­rin dik­ka­ti­ne ol­ma­lı ...
Diğer bir konu ise, bir­kaç gün önce yi­tir­di­ği­miz ,sev­gi­li GOCA Dok­to­ru­muz Ağa­be­yi­miz TUR­GUT DÜN­DAR hak­kın­da ola­cak.​Onun hak­kın­da­ki dü­şün­ce­le­ri­mi ge­lecek ya­zım­da ak­tar­mak is­ti­yo­rum.
Sağ­lı­cak­la,,


Bu yazı 154 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer