19-03-2020 İ.Yekta Kolcu

Son za­man­lar­da yaz­ma­ya, epey ara ver­dim,far­kın­da­yım. Ancak yaşam devam et­tik­çe, ya­kın­dı­ğım ,göz­lem­le­di­ğim bazı ko­nu­lar­da il­gi­li MA­KA­MA di­ye­rek sitem et­mek­ten ken­di­mi ala­mı­yo­rum. Buna sos­yal so­rum­lu­luk mu der­si­niz ,yoksa başka bir ta­nı­mı var mıdır ,bil­mi­yo­rum.
Son gün­le­rin he­pi­mi­zi il­gi­len­di­ren so­ru­nu CO­RO­NA virüs sal­gı­nı tüm dünya ya­şa­yan­la­rı­mı­zı TUŞ etti.?Yani, Kü­çü­cük bir vi­rü­se tüm in­san­lık PES dedi. .Bu ola­yın gö­rü­nen bir yüzü.Diğer yü­zün­de ne gibi do­lap­lar çev­ril­mek­te.Artık her olay­da ; bir acaba so­ru­su­nu ken­di­me sor­mak­tan ala­mı­yo­rum.Başka bir ifa­dey­le ola­yın bu kadar kö­pür­tül­me­sin­den bek­len­ti­si olan­lar yok mu.? Bunu ,baş­la­tır­ken- yö­ne­tir­ken bek­len­ti­le­ri­ni dü­şü­nüp , iş­tah­la el­le­ri­ni ovuş­tu­ran­lar kişi,gurup ve sis­tem­ler var gi­bi­me ge­li­yor. !!! neyse bun­lar beni ve biz­le­ri aşan ko­nu­lar.
Bir diğer bakış ise: biz in­san­lar bu dün­ya­nın yal­nız biz­ler için ya­ra­tıl­dı­ğı­nı dü­şü­ne­rek ,dün­ya­nın hatta ev­re­nin tek kralı /ha­ki­mi /sa­hi­bi biz­le­riz dedik.?Astık kes­tik yık­tık .Bu dün­ya­yı ken­di­mi­ze göre yo­ğur­ma­ya ça­lış­tık.Can­lı­lar ola­rak pay­laş­ma­sı­nı bi­le­me­dik.Bı­ra­kı­nız ev­re­ni,bu dün­ya­da biz­ler­den daha güçlü bir var­lı­ğı ak­lı­mı­za ge­tir­me­dik. EL ELDEN ÜS­TÜN­DÜR der­ler. Kü­çü­cük bir VİRÜS tüm dün­ya­yı dize ge­tir­di.İnşal­lah ak­lı­mız ba­şı­mı­za ge­lir­de,bu dün­ya­nın ve yani çev­re­nin tek güç­lü­sü­nün biz ol­ma­dı­ğı­mı­zın far­kı­na va­rı­rız.Çev­rey­le yani dünya ile ba­rış­ma­mı­zın ve barış için­de ya­şa­ma­nın ge­re­ği­ni an­la­rız.
Bizim ora­lar­da kul­la­nı­lan ve di­li­mi­ze Yu­nan­ca­dan geç­miş bir söz­cük var­dır. KUFU. Yani SAĞIR. İlgili Ma­kam­la­ra di­ye­rek göz­lem­le­di­ğim pek çok ko­nu­yu bu kö­şe­den ha­tır­lat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.Ancak üzü­le­rek ifade et­me­li­yim ki ;İlgili/So­rum­lu
Ma­kam­la­rı­mı­zın so­rum­lu­luk­la­rı­na : SAĞIR/yani KUFU ol­du­ğu­nu an­la­mak­ta biraz geç kal­mı­şım.
Ör­ne­ğim:Kum­luk mev­ki­in­de umumi WC önüne dik­ti­ği­miz ORFOZ Ba­lı­ğı hey­ke­li­ni yapan Sev­gi­li Halil İbra­him kar­de­şi­miz onu bu­ra­ya WC bek­çi­si gibi kon­ma­sı­nı arzu et­me­miş­ti.
-Hı­zır­şah Kül­tür evi önün­de yolun kar­şı­sı­na konan por­ta­tif WC ye ne de­me­li.?Yetkili­le­ri de­fa­lar­ca uyar­ma­mı­za rağ­men ye­rin­den oy­na­ma­dı Yol­dan uzak­ça,.biraz daha kal­dı­rıl­ma­sı için sey­yar vinç ge­rek­mez.

-Bir gün; ye­rin­de yel­ler es­ti­ği­ni du­ya­ca­ğı­nız Hı­zır­şah Ma­hal­le­miz­de­ki iki Mer­mer LAHİT in yalak olanı ma­ale­sef kı­rıl­mış.Di­ğe­ri ise Ma­hal­le için­de eski Ça­ma­şır­ha­ne­nin bu­lun­du­ğu yerde atık bir çöp mal­ze­me­si
gibi. Kay­bo­lup gi­din­ce mut­la­ka uygun bir yer bu­lu­ruz.!!!!!????

Uzun lafın kı­sa­sı: (Eski bir te­ker­le­me) İlgili Ma­kam­la­ra so­ru­yo­rum:"ÇOLUK ÇO­CUK­TAN NE HABER" diye AL­DI­ĞIM CEVAP:"BEN HA­DI­MIM" Bil­mem AN­LA­DI­NIZ­MI: ?
Ben ha bire İLGİLİ Makam diye söy­le­nip du­ru­yo­rum,işte.
SAĞ­LI­CAK­LA..


Bu yazı 605 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer