10-10-2019 İ.Yekta Kolcu

"BELEDİYEMİZİN ORTAK DÜ­ZEN­LEYİCİSİ OL­DU­ĞU "DATÇA DA TARIM TURİZM ETKİLEŞİMİ TA­RIM­SAL ÜRETİMİN SÜR­DÜ­RÜ­LEBİLİRLEĞİ " FO­RU­MU 05 EKİM 2019 GÜNÜ SAAT 14.00 TE HI­ZIR­ŞAH KÜL­TÜR EVİNDE YA­PI­LA­CAK­TIR.İLÇEMİZİN GE­LE­CEĞİNİ BİÇİMLENDİRECEK İKİ SEK­TÖR OLAN TARIM VE TURİZMİN BİRBİRİNİ BES­LE­ME İMKAN­LA­RI ,BUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İZLE­NECEK YOL­LA­RIN NE OLA­CA­ĞI­NIN TAR­TI­ŞI­LA­CA­ĞI FO­RU­MA,TÜM DAT­ÇA­LI­LA­RI DAVET EDİYORUZ." (1 Ekim 2019 Sayı . 09,22"

Yu­ka­rı­da­ki çağ­rı­nın Be­le­di­ye­miz­ce pek ço­ğu­mu­zun te­le­fo­nu­na gön­de­ril­di­ği­ni bi­li­yor­su­nuz.
İna­nı­nız çok uzun bir süre uzak­ta kal­dı­ğım il­çe­me ge­li­şim­den beri al­dı­ğım en güzel çağrı davet di­ye­rek ,bu ko­nu­lar­da ge­rek­li not­la­rı­mı
ha­zır­la­ya­rak ,yarım saat önce Kül­tür Evin­de oldum..?Yarım saat yak­la­şan ge­cik­me­yi ,dü­zen­le­yi­ci­le­rin (Başta Tuğ­rul Bey) iyi ni­yet­li çaba ve dav­ra­nış­la­rı ,sa­lo­nu dol­du­ran­la­rın an­la­yış­la­rı tak­di­re ettim..
Ka­tı­lım­cı­la­rın her iki konu hak­kın­da çe­şit­li gö­rüş­le­ri ,bilgi notu şek­lin­de ya­yın­la­nır in­şal­lah.Ço­ğun­lu­ğu­nu İlçe­miz­de ikin­ci ba­ha­rı­nı ya­şa­yan­la­rın oluş­tur­du­ğu ka­tı­lım­cı­la­rın ,fi­kir­le­ri ve kendi çap­la­rın­da ya­pa­bil­dik­le­ri ya­tı­rım­lar ,ça­ba­lar tak­di­re şayan.?Ancak, bu­ra­da asıl yerel pay­daş­la­rı­nı ve tem­sil­ci­le­ri­ni gö­re­me­dik.Fi­ilen iki/üç köy -Ma­hal­le Muh­ta­rın o kadar.

Beni asıl üzen konu ise,ortak dü­zen­le­yi­ci ola­rak Be­le­di­ye­nin (o da top­lan­tı baş­la­dık­tan sonra) Bir Baş­kan Yar­dım­cı­sı ile tem­sil edil­me­si.?Birde CHP ilçe Baş­ka­nı işte o kadar. Bil­has­sa yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin görüş amaç ve bek­len­ti­si ne acaba.?Ay­rı­ca her iki ko­nu­nun il­çe­miz­de bu­lu­nan so­rum­lu kamu gö­rev­li­le­ri­nin hiç­bi­ri­nin bu­lun­ma­ma­sı­na ne de­me­li. Hiç­bir fikri be­yan­da bu­lun­ma­sa­lar bile ,bir kulak ver­me­le­ri ge­rek­mez miydi.? Neyse ne di­ye­lim,her­hal­de ço­o­o­o­o­ok önem­li meş­gu­li­yet­le­ri ol­ma­lı.!!

Bal/Badem /Zey­tin/ sebze meyve üre­ten­ler ile, otel apart iş­let­me­ci­le­ri ,yat iş­le­ten­le­rin ,ba­lık­çı­la­rın ,es­na­fın hiç mi prob­le­mi yok. Sahi Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası ne yapar.?
Bir­kaç üre­ti­ci­nin fi­kir­le­ri­nin du­yul­du­ğu top­lan­tı­da ,Ka­mu­nun bu ko­nu­nun ne­re­sin­de dur­du­ğu­nu bil­me­den ay­rıl­dık.Yine ki­şi­sel ça­ba­lar ön­ce­lik­li ola­cak gibi.?

GEMİSİNİ YÜ­RÜ­TEN /YÜZ­DÜ­REN KAP­TAN mi­sa­li.
Kalın sağ­lı­cak­la.


Bu yazı 2186 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer