20-01-2022 İ.Yekta Kolcu

İlçe­mi­zin alt­ya­pı şe­be­ke­si­nin ye­ter­siz­li­ği, he­pi­miz­ce bi­li­nen bir ger­çek. As­lı­na ba­kar­sa­nız , ül­ke­mi­zin bir re­ali­te­si. Alt­ya­pı, gös­te­ri­şi ol­ma­yan ancak, ma­li­ye­ti fazla olan bir ya­tı­rım. Bu ne­den­le­dir, kamu, do­la­yı­sı ile Be­le­di­ye­le­ri­miz, park ve bahçe gibi, göze hitap eden ya­tı­rım­la­ra ön­ce­lik verir. Ör­ne­ğin alt­ya­pı­sı­nı oluş­tur­ma­dan, düz top­rak üze­ri­ne as­falt dö­ke­rek yol yapma iz­le­ni­mi verir. O dö­kü­len as­falt da, ağır araç­la­rın üs­tün­den geç­me­si ha­lin­de da­ğı­lır gider. (Dört­yol mev­ki­in­de­ki KOÇ­TAŞ 'ın bu­lun­du­ğu iş mer­kez­le­ri­nin gi­ri­şi gibi) Yağ­mur ka­nal­la­rı­nın bu­lun­ma­dı­ğı veya ye­ter­siz ol­du­ğu yol­la­rın ,as­falt veya beton parke ile dö­şen­me­si ha­lin­de, bu yol­lar birer de­re­ye dö­nü­şür. Yağ­mur suyu top­la­ma ka­nal­la­rı­nın , za­ma­nın­da dolan atık­lar­dan arın­dı­rıl­ma­sı ya­pıl­maz­sa veya şa­ram­pollere dolan yağ­mur su­la­rı­nın ,de­re­le­re ulaş­ma­sı sağ­la­na­maz­sa, sonuç yine aynı ola­cak­tır.
Geçen gün­ler­de ,bir iki gün­lük yağış, daha önce yağan yağ­mu­run de­va­mı idi. Sonuç yine aynı ve bazı me­kan­la­rın hatta tar­la­la­rın göl­len­me­si so­nu­cu­nu do­ğur­du. Alt­ya­pı­nın hiç ol­ma­dı­ğı KA­RA­KÖY bu ko­nu­da en müz­da­rip yer­le­şim ye­ri­miz oldu. Sayın il­gi­li­le­ri­miz, yer­le­şim yer­le­ri­ne SU ve Elekt­ri­ğin bağ­lan­ma­sı ha­lin­de tüm so­run­la­rın çö­zül­dü­ğü /hal­le­dil­di­ği ka­nı­sın­da mı­dır­lar.!!!!! Daha bu iyi gün­le­ri­miz ,bil­has­sa İskele ma­hal­le­miz­de ya­maç­lar­dan inen de­re­ler üze­ri­ne konut yapan ve izin ve­ren­ler, unut­ma­yı­nız su gi­de­ce­ği yolu kendi bulur ve de­ni­ze ula­şır. Biz­ler sonra ne­re­de hata yap­tık diye dö­vü­nür/dü­şü­nü­rüz.Tek­rar ha­tır­lat­ma­dan ede­me­ye­ce­ğim: Has­ta­ne kav­şa­ğın­da ,toplu bir top­rak kay­ma­sı /he­ye­lan ile ana bul­va­rın ka­pan­ma­sı, sü­rek­li yağ­mur­la­rın ol­ma­sı ha­lin­de her zaman müm­kün. Bu ya­ma­ca ya­pı­lan ko­nut­la­rın­da du­ru­mu teh­li­ke arz ede­bi­lir.​Bu ya­maç­tan akan top­rak/moloz taş­lar zaman zaman ,hatta her zaman ,bul­var­da bu­lu­nan maz­gal­la­rı dol­dur­mak­ta­dır. Bir is­ti­nat du­va­rı veya perde beton ile sorun çö­zü­le­bi­lir. Bu mev­ki­i de bu­lu­nan konut/arsa sa­hip­le­ri­nin kat­kı­la­rı sağ­la­na­bi­lir ka­nı­sın­da­yım. Teh­li­ke ge­li­yo­rum diyor.......
Rah­met­li Op.​Dr.​Tur­gut Dün­dar ın ,Re­şa­di­ye Ma­hal­le­miz­de Bul­var üze­rin­de hibe et­ti­ği arazi/konut ,ka­de­ri­ne terk edil­miş ha­li­ni ya­şa­ma­ya devam edi­yor. Aşa­ma­dı­ğı­mız bü­rok­ra­si ve diğer ne­den­ler.​Bu­ra­sı­nın vakıf ama­cı­na uygun, bir kamu hiz­me­ti­ne neden ka­vuş­maz..?

Yerel hiz­met­le­ri ko­or­di­ne ede­bi­lecek bir baş­vu­ru ma­sa­sı­nın ,mer­kez ma­hal­le­miz­de neden bu­lun­maz.​SAYIN BELEDİYE BAŞ­KA­NI­MI­ZIN VE SO­RUM­LU­LA­RI­NIN DİKKAT­LERİNE..

Yaz­sam/söy­le­sem/uyar­sam duyan ol­ma­sa' ­da ben devam ede­ce­ğim. Çünkü vic­da­nı­ma-yü­re­ği­me gem vu­ra­mam ki.
Sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 2136 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer