22-07-2019 İ.Yekta Kolcu

Öm­rü­mün elli yı­lı­nın geç­ti­ği Baş­ken­ti­miz­de , aile­vi so­rum­lu­luk­lar ne­de­ni ile bu­lun­mak ,ayrı bir şey sanki. Ben yine en kısa za­man­da il­çem­de ya­şa­ma­yı yeğ­le­rim.

Gerek kar­deş­le­rim ve ge­rek­se dost­la­rım­dan al­dı­ğım ha­ber­ler ,bende yarın dö­ne­bil­me ar­zu­mu kam­çı­lı­yor­sa da , sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı­mız biz­le­ri dur­du­ru­yor.
Geçen yıl bu gün­ler­de bu­lun­du­ğum Dat­ça­mız­da ,yine 1 Tem­muz Ka­bo­taj Bay­ra­mı hak­kın­da bir şey­ler yaz­mak is­ter­dim.?Gerçi KA­BO­TAJ söz­cü­ğü­nü Dev­let bü­yük­le­ri­miz­den bile duy­ma­dık ki, yeni ku­şak­la­rın bu söz­cü­ğün ne an­la­ma gel­di­ği­ni ,on­lar­dan bek­le­me­nin an­la­mı yok. Ben yi­ne­de :deniz spor­la­rın­da ya­rı­şan bizim kuşak ar­ka­daş­la­rın ba­zı­la­rı­nın isim­le­ri­ni an­ma­dan ede­me­ye­ce­ğim.Yüz­me­de : Rah­met­li Ba­da­lın Halil 'i, İngi­liz (Halil) /Meh­met Ali Çe­li­ker-Ali Osman Çe­ti­ner (Özcan) hepsi hakka yü­rü­dü­ler.Yel­ken Ya­rış­la­rın­da bir Akil­li Dede ve hemen hemen tüm BADAL aile­si sem­bol isim­ler­di. Bun­lar ak­lı­ma ge­li­ve­ren­ler. Ha­yat­ta olan­la­ra sağ­lık­lı uzun yıl­lar, vefat eden­le­re rah­met­ler di­li­yo­rum.

Bana göre 1 Tem­muz KA­BO­TAJ BAY­RA­MI ,Ka­bo­ta­jın önemi ,ül­ke­min en önem­li BEKA so­run­la­rın­da , ko­nu­la­rın­dan biri.!!!!

İlçe mer­ke­zin­de ki ana cad­de­nin genel dü­zen­le­me­si , in­şal­lah ta­mam­lan­mış­tır.Bu cad­de­yi kul­la­nın biz­ler ve bu cadde üze­ren­de ya­şa­yan­la­rın ,her ba­kım­dan biraz özen gös­ter­me­le­ri ya­şa­mı ko­lay­laş­tı­rır. Ay­rı­ca ,bu cadde üze­rin­de uygun bir yerde ,yerel yö­ne­ti­min bir ir­ti­bat nok­ta­sı/ma­sa­sı bu­lun­ma­sı iyi olmaz mı.? Talep dilek ve te­men­ni­le­rin ,ya­zı­lı veya sözlü ola­rak bil­di­ri­le­bi­le­ce­ği ,bir beyaz veya MAVİ masa .Bu aynı za­man­da yö­ne­ti­me de pres­tij ka­zan­dı­rır.

Uzak­tan da­vu­lun sesi hoş gelir der­ler.?So­run­lar Dat­ça­da. Çözüm bu­ra­dan olmaz . Orada bu­lu­nup ya­şa­mak lazım.?Biz­le­rin yal­nız­ca il­gi­li ma­kam­la­ra ve so­rum­lu­la­ra dilek ve te­men­ni­le­ri­mi­zi bil­dir­mek.
Bir ak­si­lik çık­mak­sa veya de­ği­şik­lik ol­maz­sa ,önü­müz­de­ki gün­ler­de başka bir ülke ve şe­hir­den ya­za­bil­me­yi ümit edi­yo­rum.

Şim­di­lik kalın sağ­lı­cak­la.


Bu yazı 4203 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer