07-10-2019 Aydın BALCI
Aydın BALCI

Aydın BALCI

YA­ŞA­MAK NEYE YARAR: KİMLİK ME­SE­LE­LERİ

Kişi kim­li­ği üze­ri­ne yaşar ki bunun üze­ri­ne dün­ya­ya gelir. Dev­let de top­lum ya­pı­la­rı ve kat­man­laş­ma­nın alt yapı ve di­na­mik­le­ri de kim­lik me­se­le­le­ri üze­rin­den yürür. Türk kim­li­ği de tarih bo­yun­ca büyük teh­li­ke­ler ara­sın­da ser­pi­lip ya­yıl­dı­ğı bu or­tam­da zir­ve­ye çık­mak­ta­dır. Tabii ki de yeni so­run­lar­la baş ba­şa­dır Türk kim­li­ği mef­hu­mu ancak büyük başın derdi büyük ola­cak­tır. Os­man­lı'da en­de­ru­ni/pat­ri­mon­yal bölük pör­çük­lük­te güç kay­be­den Türk kim­li­ği Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet ile yeni bir “tit­re­me” dev­ri­ne gir­miş­tir. Bu süreç halkı da kim­lik bi­lin­ci­ne ka­ta­rak sür­dü­rül­müş­tür. Halk­sız kim­lik devri so­run­lu ol­mak­la be­ra­ber tarih bütün ta­li­hi­ni kul­la­nan bu dü­ze­ni yı­kıl­mak mec­bu­ri­ye­ti ile sı­na­mış­tır ancak Mus­ta­fa Kemal Ata­türk gibi bir önder ile bu ze­hir­li rahmi Türk kim­li­ği yar­mış­tır. Artık kendi ya­şa­ma çev­re­sin­de başka en­gel­le­ri var­dır: ge­ce­kon­du­laş­ma, zen­gin­lik trend­le­ri,Do­ğu-Ba­tı fark­lı­laş­ma­sı,dilde büyük yoz­laş­ma, si­ya­si ka­tıl­ma­nın kö­tü­ye kul­lan­ma,sos­yal ta­ba­ka­lar arası fark­lı­laş­ma, glo­bal­leş­me­ye ka­yıt­sız-şart­sız uyma ça­ba­sı, aydın sı­nı­fın dar alana hap­sol­ma­sı … (daha uza­tı­la­bi­lir)

Peki kim­lik bir ya­şa­ma bi­çi­mi ve amacı ise bu en­gel­ler­le baş ede­bil­mek için bu kim­lik mef­hu­mu­nu nasıl güç­len­di­re­ce­ğiz?

Bu so­ru­nun ce­va­bı tek ol­ma­mak­la be­ra­ber zan­ne­dil­di­ği kadar zor da de­ğil­dir. Ulu­sun inşa sü­re­ci daha ta­mam­la­na­ma­mak­ta “ku­ru­cu kül­tür”den bu süreç uzak­laş­tı­rıl­mak­ta­dır.

Hem aşi­ret­leş­me hem de mil­li­yet­çi­lik kar­şıt­lı­ğı bu “ku­ru­cu kül­tür”den uzak­laş­ma sü­re­ci­nin ha­re­ket sa­ha­la­rı­nı oluş­tur­mak­ta­dır. Bu saha dev­le­ti­mi­zin ulus-dev­let ka­rak­te­ri­ne sal­dı­rı ma­na­sı­na gel­mek­te­dir. Ki “ku­ru­cu kül­tür”ün ge­liş­me sa­ha­sı ulus-dev­le­tin gü­ven­li­ği sağ­la­dı­ğı sa­ha­dır.
Ulu­sal bü­tün­leş­me me­se­le­si de bu ek­lem­le­nen ge­liş­me yu­ma­ğı­na ek­len­mek­te ya­şa­ma­nın sağ­lı­ğı kay­gı­sı­nın ana de­ğiş­ke­ni ol­mak­ta­dır.

Bu bü­tün­leş­me­nin kendi için­de­ki de­ğiş­me­nin di­na­mik­le­ri “ya­şa­ma”yı doğru veya yan­lış ola­rak ek­le­mek­te­dir. Etnik kim­lik,kav­mi­yet­çi­lik,en­ter­nas­yo­nel kül­tür me­se­le­le­ri bu yan­lış­lı­ğın öne çıkan un­sur­la­rın­dan ba­zı­la­rı­dır. Ya­şa­ma­yı ve doğ­ru­dan bizim dü­şün­dü­ğü­müz kim­li­ği et­ki­le­yen bu yan­lış un­sur­la­rın en­teg­ras­yon so­ru­nu ulu­sal bü­tün­leş­me­nin güç­len­me­si­ni is­te­yen ce­na­hın hep gün­de­min­de ol­ma­sı ge­re­ken teh­li­ke­ler­dir.

Lakin bu yan­lış ta­raf­la­rı yok say­mak gibi bir ama­tör­lük bu alan­da “ya­şa­mak” kay­gı­sı­na tu­tu­lan­lar için ger­çek­ten büyük bir sorun ol­mak­ta­dır.

Ya­şa­mak kay­gı­sı tam ola­rak bu ya­zı­da bahis mev­zuu edi­len hu­sus­la­rın üs­tü­ne eği­le­rek oluş­tu­rul­muş­tur.

Bu kap­sam­da anah­tar bil­gi­ler içe­ren Orhan Türk­do­ğan Hoca'nın şu pa­sa­jı bu ya­zı­da tam ye­ri­ne oturt­mak ge­rek­mek­te­dir:

“Gü­nü­müz­de bazı ay­dın­la­rın çok­kül­tür­lü­lük ma­ce­ra­sı­na yö­ne­lik eği­lim­le­ri, “Tür­ki­ye­li­yim” tar­zın­da­ki yak­la­şım­la­rı, her şey­den önce “Ku­ru­cu Kül­tü­rü” dış­lan­ma­la­rın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Bu tür bir yak­la­şım, as­lın­da et­nik­li­lik kim­li­ği­ni sür­dü­ren un­sur­la­rın bi­lin­çal­tı tep­ki­le­ri olsa gerek. Dev­le­ti kuran ve ege­men ko­nu­mun­da bu­lu­nan bir ço­ğun­luk grubu, bir­lik­te ya­şa­dık­la­rı un­sur­lar tar­zın­da al­gı­la­ma­la­rı ve onu et­nik­lik kim­li­ği ile be­lir­le­me­le­ri, her şey­den önce ulus-dev­let kim­li­ği­nin dış­lan­ma­sı an­la­mı­nı taşır. Bu tür bir yak­la­şım,üto­pik an­lam­da anar­şik top­lum mo­de­li­nin da­ve­ti de­mek­tir. Do­la­yı­sıy­la sos­yo­lo­jik açı­dan bir an­la­mı ol­ma­sa gerek.”


Bu yazı 4777 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer