08-04-2022 Av. Yusuf Ziya Özalp

Aris­to'nun Datça'sını an­la­ta­lım der­ken bir sürü şey zır­va­la­dı­ğı­mın far­kın­da­yım..​ Ne­ti­ce­de Datça'yı bö­lük - pö­rçük an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Zaten bö­lük-pör­çük bir yer mü­ba­rek yer.​Her ma­hal­le­si­nin, kö­yü­nün li­sa­nı ayrı, ge­le­nek­le­ri ayrı. Sı­nır­la­rı apay­rı. Eme­cik' ­li ile Yazı köylü ko­nu­şur­ken bir­bi­ri­ni zor an­lı­yor...,Sanki Datça Fe­de­ral Cum­hu­ri­ye­ti mü­ba­rek yer..
Bun­dan sonra, bu ya­rı­ma­da­nın top­ ye­kün ya­ban­cı­sı ol­du­ğu­muz, bu top­rak­la­rı henüz yurt edi­ne­me­di­ği­miz, sa­hip­le­ne­me­di­ği­miz için hiç te bi­lme­di­ği­miz Kni­dos kadar ünlü Datça'nın kayıp ve muh­te­şem yer­le­şim­le­rin­den T R İ P İ O N 'u di­li­mi­zin dön­dü­ğü ka­da­rıy­la an­lat­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız..​Ne di­ye­lim.. Kör­ler ül­ke­sin­de benim gibi tek gözlü za­val­lı­lar kral olur­muş.. ​Sanki bun­la­rı an­la­ta­cak Dat­ça­lı ar­ke­olog yok..
Ba­ka­lım ..Dün­ya­nın bu ta­raf­la­rın­da ye­tiş­miş en büyük da­hi­'ler­den ,Büyük İsken­der'in ho­ca­sı A r i s t o , Datça'da Oli­gar­şi­nin yı­kı­lıp De­mok­ra­si­ye geçiş sü­re­ci­ni 2500 yıl önce nasıl an­lat­mış.. P o l i t i k a adlı ese­ri­nin, Kni­dos'un la­ci­vert de­ni­zin­de yosun tut­muş say­fa­la­rı­nı ka­rış­tı­ra­lım..(Po l i t i k a -1305-b)..​Ke­li­me­si ke­li­me­si­ne ak­ta­ra­lım.
"...​Ay­rı­ca Oli­gar­şi­ler çok des­po­tik ol­duk­la­rı için on­la­ra küs­kün olan bazı üye­le­ri ta­ra­fın­dan bir çok hü­kü­met dü­şü­rül­dü.
Ç ü n k ü ; Oli­gar­şi­ler K n i d o s ve S a k ı z ada­sın­da böyle düştü."
".....K n i d o s 'ta da eş­ra­fın oluş­tur­du­ğu bir hiz­bin bir­bi­ri­ne karşı neden ol­du­ğu bir oli­gar­şi dev­ri­mi oldu. Çünkü çok az kişi hü­kü­met­te yer aldı.
.Kni­dos Oli­gar­şi­sin­de iş­le­yen ku­ral­la­ra göre : eğer bir baba hü­kü­met­te üye ise oğlu üye ola­maz­dı. Ancak en bü­yü­ğü dı­şın­da bir­kaç erkek kar­deş hü­kü­met üyesi ola­bi­lir­di."
"...K n i d o s halkı , oli­garş­lar ara­sın­da­ki bu çe­kiş­me­ler­den is­ti­fa­de etti...Fır­sat­la­rı iyi de­ğer­len­dir­di..​Hal­kın ileri ge­len­le­rin­den bir kah­ra­man on­la­ra sal­dır­dı ve on­la­rı yendi...
Ç Ü N K Ü ..​KENDİ İÇİNDE BÖ­LÜN­MÜŞ BİR PARTİ ZA­YIF­TIR.."
(Son)
Kay­nak­lar:
1-Ka­ria -Ge­or­ge E.​Bean
2-P o l i t i k a _A­ris­to­te­les


Bu yazı 1261 defa okunmuştur.Av. Yusuf Ziya Özalp Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer