15-09-2022 ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI)

Şa­ir-Ya­zar Bü­lent Nizam'ın yaz­dı­ğı “ME­DU­SA'NIN LANETİ” adlı roman ki­tap­çı raf­la­rın­da ve in­ter­net satış say­fa­la­rın­da ye­ri­ni aldı. İlk Me­du­sa ro­ma­nı özel­li­ği­ni ta­şı­yan kitap, 176 say­fa­dan olu­şu­yor.“Didim Kitap Oku­yor” et­kin­li­ğin­de okur­la­rıy­la bu­lu­şup ki­tap­la­rı­nı im­za­la­yan Bü­lent Nizam ki­ta­bın­da ken­di­si­ni, 1962 yı­lın­da Es­ki­şe­hir'de doğ­dum, Eği­ti­mi­me devam eder­ken ba­ba­mın ya­nın­da ça­lış­tım.   Eği­ti­mim bi­tin­ce baba mes­le­ği­me devam ettim. 1989'da yer­leş­ti­ğim Bursa'da kendi iş­ye­rim­de do­ğal­gaz te­si­sat iş­le­ri ve kombi ona­rım iş­le­ri yap­tım. Yurt için­de ve yurt dı­şın­da çe­şit­li şan­ti­ye­ler­de me­ka­nik te­si­sat tek­ni­ker­li­ği yap­tım. Bu ça­lış­ma­la­rı­mın so­nun­da emek­li oldum. Or­ta­okul sı­ra­la­rın­da yaz­ma­ya baş­la­dı­ğım şi­ir­ler ve kısa öy­kü­ler za­man­la sos­yal medya or­tam­la­rın­da da pay­la­şıl­dı. Yaz­dık­la­rım­da ha­ya­ta dair hüzün, sitem, aşk!a yer ver­dim. Eli­niz­de­ki ro­ma­nım­dan önce ya­yın­lan­mış B'AŞK'A ŞİİRLER adlı ki­ta­bım ya­yın­lan­mış­tır.”Söz­le­riy­le ta­nım­la­mış.
Ro­ma­nı ile il­gi­li ola­rak yaz­dı­ğı önsöz'de ise yazar; “Me­du­sa'nın  La­ne­ti” Te­sa­düf­le­rin ve ci­na­yet­le­rin bir biri ar­dı­na ya­şan­dı­ğı, ke­ha­net­te bah­se­dil­di­ği gibi Me­du­sa'nın, ken­di­si­ne ilgi duyan ve sahip olmak is­te­yen her­ke­si, la­ne­ti ile pe­ri­şan edip yok eder. Eli­niz­de­ki kitap, okur­ken me­ra­kın ve he­ye­ca­nın haz­zı­nı ya­şa­ya­ca­ğı­nız, bir­bi­rin­den il­ginç yaşam öy­kü­le­ri­nin yer al­dı­ğı bir se­rü­ven ve po­li­si­ye ro­ma­nı.”Açık­la­ma­sı­nı yap­mış.
Akıcı bir üs­lup­la bir filmi an­la­tır gibi ya­zıl­mış eser­de, olay­lar bir­bi­ri ar­dı­na sı­ra­lan­mış. Apol­lon Ta­pı­na­ğı ve Didim, Al­tın­kum üç­ge­nin­de geçen olay­lar il­ginç be­tim­le­me­ler­le süs­len­miş. Yazım Ku­ral­la­rı açı­sın­dan biraz za­yıf­lık gös­ter­se de eli­ni­ze al­dı­ğı­nız­da bı­ra­ka­ma­ya­ca­ğı­nız “Me­du­sa'nın La­ne­ti” adlı roman ül­ke­miz­de ya­zıl­mış ilk Me­du­sa ro­ma­nı ol­ma­sı özel­li­ği­ni ta­şı­yor. Baş­ko­mi­ser Ser­ra-1 üst baş­lı­ğı konan ro­ma­nın de­va­mı­nın da ya­zı­la­ca­ğı an­la­mı­na ge­li­yor. Didim'in kül­tür ya­şa­mın­da, Didim Nefes Der­ne­ği ça­lış­ma­la­rı­na des­tek veren ve Didim Sanat Plat­for­mu fikir ba­ba­sı olan Bü­lent Nizam   kar­de­şi­me ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.


Bu yazı 139 defa okunmuştur.ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI) Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer