01-11-2018 19:46 GÜNDEM

YEŞİL BERELİLER DATÇA'DA !

Sebiha ARSLAN : Çevre Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğünün " Ko­ru­nan Alan­la­rın İzlen­me­si ve Ko­ru­ma Fa­ali­yet­le­ri­nin Ra­por­lan­ma­sı" kap­sa­mın­da 6 fark­lı böl­ge­de yaklaşık 4 ayı aşkındır çalışmalarını sürdürmekte. Boz­bu­run - Datça ÖÇKB' lerin (Özel Çevre Koruma Bölgeleri) ko­run­ma­sı, iz­len­me­si ve ra­por­lan­ma­sı­ konusunda Datça Proje eki­binden, Me­li­ke Sezer Yo­rul­maz ve Ahmet De­mir­ci , Datça İskele Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Metin Ka­ra­dağ­lı ile ko­ru­ma ve iz­le­me ça­lış­ma­la­rı­ kapsamında röportaj gerçekleştirdi. Proje sorumluları ayrıca ye­rel­den anlık gelen tüm ih­bar­la­rı, de­ğer­len­di­rip Çevre ve Şe­hir­ci­lik Bakanlığı bünyesindeki Mar­ma­ris ve Muğla şu­be­le­ri­ne bil­di­ri­yo­ruz, gelen ekip­ler­le sorun olan böl­ge­le­re gidip tu­ta­nak tu­tu­yo­ruz. Kaçak in­şa­at­ tespitlerini gerçekleştiriyoruz dedi.

YEŞİL BERELİLER DATÇA'DA !


Ger­çek­leş­ti­ril­miş, pro­je­ye ait de­tay­ ve Datça İskele Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Metin Ka­ra­dağ­lı ile Datça  proje sorumlu ekibinin gerçekleştirdiği röportaj şu şekilde 
‘’Datça İskele Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Metin Ka­ra­dağ­lı doğma bü­yü­me Dat­ça­lı. Son 3 dö­nem­dir İskele Ma­hal­le­si'nin­Muh­ta­rı Metin Bey. Dat­ça-Boz­bu­run ise 1990­yı­lın­dan beri ko­ru­ma al­tın­da.Muh­tar Bey, Datça böl­ge­sin­de 3B nin önem­li ol­du­ğu­nu an­la­tı­yor; Badem, Balık, Bal… Ay­rı­ca, Datça Hur­ma­sı­nın, Sığla ve zey­tin ağaç­la­rı­nın da ala­nın önem­li po­tan­si­ye­li ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.

Muh­tar Metin Bey­Ha­zi­ran 2018'den beri alan­da sü­rek­li Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı lo­go­lu araç­la­rın ve tek­ne­le­ri­nin gez­di­ği­ni fark edi­yor. Son­ra­sın­da bu ça­ba­nın Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı adına yü­rü­tü­len “YEŞİL BERELİLER” proje kap­sa­mın­da ol­du­ğu­nu öğ­re­nen Muh­tar Bey, alana sahip çı­kıl­ma­sın­dan çok mutlu ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Genç doğa ko­ru­ma uz­man­la­rı­nın böl­ge­yi hem ka­ra­dan hem de­niz­den karış karış ge­ze­rek iz­le­me ça­lış­ma­sı yap­tık­la­rı­nı be­lir­ti­yor. Doğa ko­ru­ma uz­man­la­rı­nın Ba­kan­lık lo­go­lu özel kı­ya­fet­ler­le gez­di­ği­ni an­la­tı­yor.Saha ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı­nın ala­nın etkin yö­ne­ti­mi­ne katkı sağ­la­dı­ğı­nı dile ge­ti­ri­yor.
Saha eki­bi­nin ken­di­si­ni zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da, “kö­yü­mü­ze, böl­ge­mi­ze sahip çı­kıl­ma­sı bizi ve bölge hal­kı­nı he­ye­can­lan­dır­dı” diyor.?Muh­tar, ya­şa­dı­ğı­mız so­run­la­rı -katı atık, çam ku­ru­ma­sı, doğal alan­la­rın tah­ri­ba­tı vb.- saha ekip­le­ri­ni te­le­fon­la ara­ya­rak anın­da ak­ta­rı­yo­ruz. Saha ekip­le­ri de so­run­la­rı “anlık bil­di­rim­ler­le” Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü ve Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü tem­sil­ci­le­ri­ne bil­di­ri­yor. Ay­rı­ca tes­pit edi­len so­run­la­rın çö­zü­mü için Datça Be­le­di­ye­si­ne bilgi ak­ta­rıp ve iş­bir­li­ği or­ta­mı sağ­lı­yor­lar.Muh­tar Bey, bu çözüm odak­lı yak­la­şım­dan çok mem­nu­num diyor.
Saha Ekibi so­rum­lu­su Me­li­ke Sezer Yo­rul­maz, bu ça­lış­ma­nın sa­de­ce Datça'da değil 4 il ve 6 fark­lı ko­ru­nan alan­da yü­rü­tül­dü­ğü­nü an­la­tı­yor­ Muh­tar Beye.?Aynı ça­ba­nın Kaş-Ke­ko­va ÖÇKB, Fet­hi­ye-Gö­cek ÖÇKB, Köy­ce­ğiz-Dal­yan ÖÇKB, Göksu Del­ta­sı ÖÇKB ve İzmir Çeşme Ya­rı­ma­da­sı Doğal Sit Alan­la­rın­da yü­rü­tül­me­si­nin ümit ve­ri­ci ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Pro­je­de 6 saha ekibi ve 21 uz­ma­nın ça­lış­ma­sı ko­ru­nan alan­lar için önem­li bir po­tan­si­yel ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.
Son ola­rak, İskele Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Metin Bey“ulu­sal an­lam­da önem­li bitki ve hay­van tür­le­ri­ni ba­rın­dı­ran, kül­tü­rel ve eşsiz doğa var­lı­ğı­na sahip olan Datça'nın ko­run­ma­sı­nın Datça adına gurur ve­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.Böyle bir ça­lış­ma­nın de­va­mı­nı tüm ko­ru­nan alan­lar­da, dü­zen­li ola­rak ya­pıl­ma­sı­nı” tav­si­ye etti.


Bu haber 507 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer