07-07-2020 12:53 GÜNDEM

YA­ZA­RI­MIZ ALİ GENÇLİ'NİN 12. KİTABI YA­YIN­LAN­DI

Rıza EZER : Ga­ze­te­miz köşe ya­zar­la­rı­ndan Ali Genç­li ,bu güne kadar ga­ze­te­ler­de ve der­gi­ler­de pay­laş­tı­ğı ya­zı­la­rı­nı bir ki­tap­ta top­la­dı. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­yın­la­nan, “BA­SIN­DA BİR ÖMÜR” adlı ki­ta­bı, Öğ­ren­ci­lik yıl­la­rın­da yaz­dı­ğı ve görev yap­tı­ğı yer­ler­de­ki ga­ze­te­ler­de 1969-2009 yıl­la­rı ara­sın­da ya­yın­la­nan ma­ka­le­le­ri ve ken­di­siy­le il­gi­li medya ha­ber­le­rin­den olu­şu­yor.

YA­ZA­RI­MIZ ALİ GENÇLİ'NİN 12. KİTABI YA­YIN­LAN­DI


Ali Genç­li ki­ta­bı­nın ön­sö­zün­de; “Her insan, top­ra­ğı­na bas­tı­ğı, ha­va­sı­nı so­lu­du­ğu ve güleç yüzlü in­san­la­rı­nın se­la­mı­nı al­dı­ğı yer borç­lu­dur.” Şi­arı­nı ilke edin­miş bi­ri­si ola­rak, ken­di­mi ta­nı­ma­ya baş­la­dı­ğım or­ta­okul sı­ra­la­rın­dan bu yana önce gün­lük­ler tu­ta­rak baş­la­yan yazma se­rü­ve­nim, Orta oku­lu­na devam et­ti­ğim Edir­ne Ti­ca­ret Li­se­si Ede­bi­yat öğ­ret­me­nim Ali Açı­ka­lın'ın ön­cü­lü­ğün­de ede­bi­yat yö­ne­lim­li öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te ko­tar­dı­ğı “TİCA­RET­TEN YAN­KI­LAR” adlı aylık okul der­gi­sin­de ya­yın­la­nan der­le­me fıkra ve şi­ir­ler­le bir ivme ka­za­na­rak devam etti. Öğ­ret­men­lik yap­tı­ğım tüm kent ve ka­sa­ba­lar­da du­yar­lı bir eği­tim­ci ola­rak, ço­cuk­lar, çevre, en­gel­li­ler ve yaş­lı­lar olmak üzere göz­lem­le­ri­mi yerel ga­ze­te­ler­de oku­yu­cu­lar­la pay­laş­ma­yı ge­le­nek ha­li­ne ge­tir­dim. Hatta bu sü­reç­ler­de bazı ga­ze­te­le­rin, der­gi­le­rin yazı iş­le­ri mü­dür­lü­ğü­nü üst­le­nir­ken edi­tör­lü­ğü­nü de se­ve­rek ger­çek­leş­tir­dim.
İşte 1969 yı­lın­dan, 2019 yı­lı­na dek bi­rik­tir­di­ğim ma­ka­le, de­ne­me ve dü­şün­ce ya­zı­la­rı­mı kitap ha­li­ne ge­tir­mek­ten kı­vanç­lı­yım. Öyle gö­rü­nü­yor ki Ba­sın­da Bir Ömür tek bir ki­ta­ba sığ­ma­ya­ca­ğı için sı­ra­lı bas­kı­la­rı da ya­pı­la­cak.
Bana in­san­lık yo­lun­da ışık olan,yol gös­te­ri­ci­lik yapan il­ko­kul öğ­ret­me­nim, Melek Gül­te­kin'i, basın dün­ya­sı­na ilk adım­la­rım­da güç ve des­tek veren ,bu ko­nu­da ve diğer yazı dal­la­rın­da üre­ti­le­rim için teş­vik eden ve öz­gü­ve­ni­min ge­liş­me­si için çaba har­ca­yan ilk Ede­bi­yat öğ­ret­me­nim Ali Açı­ka­lın'ı saygı ve rah­met­le anı­yo­rum.


Bu haber 3464 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer