21-03-2019 20:21 GÜNDEM

YARIM KALAN İŞLERİ TA­MAM­LA­MAK İÇİN YENİDEN MUH­TAR ADAYI OLDU.''Kö­yü­ne Hiz­met­ten, 177 Da­va­ya Girdi, Hiç­ bi­rin­den Ceza Al­ma­dı!178'inci Da­va­sı Devam Edi­yor''

Sebiha ARSLAN : Datça Yazı Ma­hal­le­sin­de 1999 Yı­lın­da Muh­tar Se­çi­len ve bir dönem muh­tar­lık yapan , İbra­him Günay Demir (78) o yıl­lar­da kö­yü­ne yap­tı­ğı hiz­met­le­ri ve ondan son­ra­ki muh­tar­lar ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­ken hiz­met­le­rin ye­te­ri kadar ya­pıl­ma­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğün­den , 31 Mart ta­ri­hin­de ger­çek­le­şecek yerel se­çim­ler­de ma­hal­le­si­ne hiz­met için ikinci defa ye­ni­den muh­tar adayı oldu.

YARIM KALAN İŞLERİ TA­MAM­LA­MAK İÇİN YENİDEN MUH­TAR ADAYI OLDU.''Kö­yü­ne Hiz­met­ten, 177 Da­va­ya Girdi, Hiç­ bi­rin­den Ceza Al­ma­dı!178'inci Da­va­sı Devam Edi­yor''


Muh­tar ol­du­ğu 1999 dö­nem­le­rin­de kö­yü­ne yap­tı­ğı hiz­met­ler­den do­la­yı hak­kın­da 177 dava açıl­dı­ğı­nı ve 178'inci da­va­sı­nın halen devam et­ti­ği­ni söy­le­yen Sin­yor Kap­tan La­kap­lı İbra­him Günay Demir, ‘’ma­hal­le­me hiz­met ve yarım kalan iş­le­ri ta­mam­la­mak için ye­ni­den ada­yım’’ dedi. Sadece bir dönem muhtarlık yaptığını ve bir daha aday olmadığını söyleyen  Demir, yapılacak çok hizmet var ve bana göre yeteri kadar hizmet yapılmıyor. 78 yaşındayım, değerli  tarla tokatım var ,Emekli maşım var ,evliyim ve çocuğum yok. Mahallemi hizmetle buluşturmak için tekrar aday oldum dedi.
1999 YILI YAZI KÖ­YÜ­ME  (MAHALLESİNE) SEÇİLDİĞİMDE YAP­TI­ĞIM HİZMET­LER
-Muh­tar­lık odası yap­tım. Gelen mi­sa­fir­ler için loj­man yap­tım. Kö­yü­me ço­cuk­lar için bil­gi­sa­yar aldım. Köyüm Ca­mi­si'ne tel­siz ope­ra­tör tak­tır­dım,hala ça­lı­şı­yor. Kö­yü­me bir çeşme yap­tır­dım. Köye bir oto­büs aldım, evet yanlış okumadınız köyümüze otobüs aldım,yaş­lı­lar­dan ve ga­ri­ban­lar dan para al­ma­yın dedim. Belen Ma­hal­le­si­nin yol­la­rı­nı yap­tır­dım. Kni­dos yo­lu­nu yap­tır­dım . Elekt­riğini çek­tir­dim . Kni­dos'a tu­va­let ve duş yeri yap­tır­dım. İskele yap­tır­dım .Res­to­ran'ın önüne bar yap­tır­dım. Kni­dos mev­ki­sin­den Kö­yü­me arazi aldım. Bağ­lar Özüne te­le­fon çek­tir­dim giriş çı­kı­şı­na yol yap­tır­dım. Kö­yü­mün genç­le­ri­ni fut­bol oy­na­sın diye 6000 met­re­ka­re­lik fut­bol sa­ha­sı yap­tır­mış­tım .Ama şimdi o fut­bol sa­ha­sı olmuş çöp sa­ha­sı. Genç­ler şimdi kah­ve­de cirit ha­va­sı oy­nu­yor. Ha­ber­leş­mek için kö­yü­me iki fark­lı baz is­tas­yo­nu kur­dur­dum. Bu yap­tı­ğım iş­ler­den do­la­yı hep­sin­den ayrı ayrı hak­kım­da 177 da­va­ya gir­dim. 178 da­va­ya çek­ti­ğim re­sim­le­ri gön­der­dim. Hiç bi­rin­den ceza almadım. Yazı Ma­hal­le­si'nin muh­tar adayı ola­rak aday­lı­ğı­mı ko­yu­yo­rum in­şal­lah ka­za­nır­sam Yarın kalan iş­le­ri­mi de ta­mam­la­mış ola­ca­ğım.
YARIM KALAN İŞ­LE­RİM
Köyün  gi­ri­şin­den çı­kı­şın­a çevre yolu yaptıracağım.Bağ­lar özüne elekt­rik çek­ti­re­ce­k, yo­lu­na as­falt yap­tı­ra­ca­ğım. De­ğir­men bükünden azmağa  küçük tek­ne­le­rin ba­rın­ma­sı için azmağı arıtıp  ,küçük Ba­lık­çı teknelerin gir­me­sini sağlayacağım .kö­yü­mün köy ko­ru­yu­cu­su yok­tur 2 adet köy ko­ru­cu­su ala­ca­ğım .Köy içme suyu de­po­su­nu arıt­ma ko­ya­ca­ğım. Köy­lüm temiz su içsin, Pa­la­mut­bü­kü su­yu­nu değil, De­ğir­men bü­kü­nün suyunu içi­re­ce­ğim.Özellikle Belen Mahallesindeki dere yolunuaçtıracağım.Domuz inine inen sahil yoluna asfalt döktüreceğim.
Bunlar yapacak olduğum hizmetlerden sadece bir kısmı. Tekrar muhtar seçilirsem, hizmet aşkıyla mahallemize hizmet edeceğim.Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır.Mahalleme say­gı­la­rı­mı sunuyor, oylarını bek­li­yo­rum.


Bu haber 670 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer