03-04-2020 12:00 GÜNDEM

Vİ­RÜS HIZLI TANI KİT­LE­Rİ MUĞLA'DA

AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Yelda Erol Gök­can: “Gi­ri­şim­le­ri­miz son­ra­sın­da Ko­ra­na Vi­rüs­le mü­ca­de­le­de kul­la­nı­lan ve 15 da­ki­ka­da sonuç veren 1250 adet hızlı tanı kiti Muğla Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü'ne tes­lim edil­di ve 13 il­çe­de­ki özel ve kamu has­ta­ne­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­dı” “MSKÜ Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­miz­de bu­lu­nan PCR Ci­ha­zı­nın Ko­vit-19 ta­nı­sın­da kul­la­nıl­ma­sı için yetki alın­dı. Bu şüp­hey­le gö­ze­tim al­tı­na alı­nan va­tan­daş­la­rı­mı­zın in­ce­le­me­si Muğla'daki la­bo­ra­tu­var­lar­da ya­pı­la­cak”

Vİ­RÜS HIZLI TANI KİT­LE­Rİ MUĞLA'DA

AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Yelda Erol Gök­can, “Gi­ri­şim­le­ri­miz son­ra­sın­da Ko­ra­na Vi­rüs­le mü­ca­de­le­de kul­la­nı­lan ve 15 da­ki­ka­da sonuç veren 1250 adet hızlı tanı kiti Muğla Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü'ne tes­lim edil­di ve 13 il­çe­de­ki özel ve kamu has­ta­ne­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­dı” dedi.
Mil­let­ve­ki­li Gök­can, Ko­ro­na Vi­rüs­le mü­ca­de­le sü­re­ci­ni ilk gün­den iti­ba­ren ya­kın­dan takip et­ti­ği­ne işa­ret ede­rek, “Bu sü­reç­te Muğla'mızda ya­pı­lan­la­rı da 24 saat ara­lık­sız takip ettik. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı nez­din­de gi­ri­şim­le­ri­miz son­ra­sın­da Ko­ra­na Vi­rüs­le mü­ca­de­le­de kul­la­nı­lan ve 15 da­ki­ka da sonuç veren 1250 adet hızlı tanı kiti Muğla Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü'ne tes­lim edil­di. Halk Sağ­lı­ğı İl Mü­dür­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan 13 il­çe­de­ki özel ve kamu has­ta­ne­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­dı ” diye ko­nuş­tu.

TEST­LER MUĞLA'DA YA­PI­LA­CAK…

AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Yelda Erol Gök­can, Ko­ra­na Vi­rüs­le mü­ca­de­le­de uz­man­la­rın PCR ci­ha­zı ile ya­pı­lan test­le­rin öne­mi­ne dik­kat çek­ti­ği­ne işa­ret ede­rek, şun­la­rı söy­le­di:
“Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı nez­din­de yap­tı­ğı­mız gi­ri­şim­ler son­ra­sın­da MSKÜ Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­miz­de bu­lu­nan PCR Ci­ha­zı­nın Ko­vit-19 ta­nı­sın­da kul­la­nıl­ma­sı için yetki alın­dı. Bu şüp­hey­le gö­ze­tim al­tı­na alı­nan va­tan­daş­la­rı­mı­zın in­ce­le­me­si Muğla'daki la­bo­ra­tu­var­lar­da ya­pı­la­cak. Bu ça­lış­ma için ge­re­ken mal­ze­me ek­sik­le­ri de ta­mam­lan­dı.”
Gök­can, Muğla'nın 13 il­çe­sin­de­ki has­ta­ne­ler­de gö­rev­li sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın kul­lan­dı­ğı sağ­lık mal­ze­me­le­ri­nin sü­rat­le temin edi­le­rek, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı da ek­le­di.


Bu haber 1830 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer