28-09-2018 17:51 GÜNDEM

TRO­PİK FIR­TI­NA ,SA­AT­TE 120 KİLO­MET­RE HIZA ULA­ŞA­CAK!

Sebiha ARSLAN : ME­TE­ORO­LOJİ Genel Mü­dür­lü­ğü , Orta Ak­de­niz üze­rin­de olu­şan 'tro­pik fır­tı­na'nın, ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me ve ana­liz­le­re göre pazar günü Muğla'da en çok Datça, Mar­ma­ris, Bod­rum, ve Milas böl­ge­le­rin­de et­ki­li ola­ca­ğı uya­rı­sın­da bu­lu­nul­du.

TRO­PİK FIR­TI­NA ,SA­AT­TE 120 KİLO­MET­RE HIZA ULA­ŞA­CAK!

ME­TE­ORO­LOJİ Genel Mü­dür­lü­ğü'nce açık­la­nan bil­gi­le­re göre ve Me­te­oro­lo­ji 4'üncü Bölge Mü­dü­rü Davut Öz­türk ,Fır­tı­na­nın sa­at­te yer yer 120 ki­lo­met­re­ye, ya­ğı­şın da met­re­ka­re­de 100 ki­log­ra­mın üze­ri­ne çı­ka­bi­le­ce­ği açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. 'Tro­pik fır­tı­na' ve şid­det­li ya­ğı­şın, en çok İzmir'de et­ki­li ol­ma­sı­nın bek­len­di­ği be­lirt­ti.
Bölge Mü­dü­rü Davut Öz­türk, Orta Ak­de­niz üze­rin­de olu­şan ve 30 Eylül Pazar günü yur­dun batı ke­sim­le­ri­ni et­ki­si al­tı­na al­ma­sı bek­le­nen 'tro­pik fır­tı­na' ile il­gi­li uya­rı­lar­da bu­lun­du. Yıl­lar­dır Tür­ki­ye'yi fazla et­ki­le­me­yen, Orta Ak­de­niz üze­rin­de derin alçak ba­sınç mer­ke­zi oluş­tu­ğu­nu, bunun da 'tro­pik fır­tı­na'ya neden ol­du­ğu­nu be­lir­ten Öz­türk, "Şu an ül­ke­mi­zin batı ke­sim­le­ri­ne doğru iler­li­yor. Pazar günü ül­ke­mi­zin batı ke­sim­le­ri­ni et­ki­le­me­si­ni bek­le­mek­te­yiz" dedi.
SA­AT­TE 120 KİLO­MET­RE HIZA ULA­ŞA­CAK
Bölge mü­dür­lü­ğü so­rum­lu­luk sa­ha­sın­da fır­tı­na­dan et­ki­le­necek ilin Muğla ol­du­ğu­nu be­lir­ten Öz­türk, "Pazar günü ilk sa­at­ler­den pa­zar­te­si sabah sa­at­le­ri­ne kadar 'tro­pik fır­tı­na'nın Muğla il ve il­çe­le­rin­de şid­det­li rüz­ga­ra, ka­ra­da da bazen 90- 120 ki­lo­met­re­ye, deniz açık­la­rın­da da 60- 90 ki­lo­met­re sa­at­te rüz­ga­ra sebep ola­bi­le­ce­ği­ni, aynı şe­kil­de bu 'tro­pik fır­tı­na'nın Muğla il ge­ne­lin­de aşırı ya­ğış­la­ra yani or­ta­la­ma 60- 90, yer yer de 100 ki­log­ram ve üze­rin­de aşırı ya­ğı­şa sebep ola­ca­ğı­nı bek­le­mek­te­yiz" diye ko­nuş­tu.
EN ÇOK İZMİR'İ ETKİLE­YECEK
Yurt­ta, başta Ege Böl­ge­si olmak üzere batı ke­sim­ler­de en çok İzmir'i et­ki­si al­tı­na al­ma­sı bek­le­nen 'tro­pik fır­tı­na'nın Muğla, Aydın, Ça­nak­ka­le ve az da olsa İstan­bul'da şid­det­li rüz­gar ile aşırı ya­ğış­la­ra neden ola­ca­ğı be­lir­til­di. De­niz­den ge­lecek 'tro­pik fır­tı­na'nın en çok Muğla'da Mar­ma­ris ile Milas ara­sın­da­ki kıyı ke­si­mi­ni et­ki­le­ye­ce­ği­ne kay­de­den Öz­türk, "Mar­ma­ris, Datça Bod­rum, ve Milas böl­ge­le­ri daha çok et­ki­le­necek. Bunun et­ki­si iç ke­sim­ler­de de gö­rü­lecek" dedi.
'ÇATI UÇ­MA­SI VE AĞAÇ DEVRİLMESİ' UYA­RI­SI
'Tro­pik fır­tı­na'nın gerek şid­det­li rüz­gar ge­rek­se aşırı yağış ile ha­ya­tı olum­suz et­ki­le­ye­ce­ği­ne dik­kat çeken Öz­türk, "Bütün can­lı­lar bun­dan et­ki­le­necek. Sav­ru­lan ve düşen par­ça­lar, çatı uç­ma­la­rı, ağaç dev­ril­me­le­ri ger­çek­le­şe­bi­lir ve can­lı­lar et­ki­le­ne­bi­lir. Deniz kı­yı­la­rı ve açık­la­rın­da­ki ba­lık­çı­lar, balık ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri olum­suz et­ki­le­ne­bi­lir. Tüm ula­şım­da olum­suz­luk­lar ya­şa­na­bi­lir. Sa­bit­len­me­miş eş­ya­la­rın uç­ma­sı­nı daha çok gö­re­bi­li­riz. Onun için tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın, il­gi­li­le­rin 'tro­pik fır­tı­na'ya karşı dik­kat­li ve ted­bir­li ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir" diye ko­nuş­tu.


Bu haber 3931 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer