17-11-2020 11:06 GÜNDEM

TOPLU ULA­ŞIM­DA HES KODU ZO­RUN­LU OLU­YOR

Rıza EZER : Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu ta­şı­ma­da HES kodu zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. Va­tan­daş­lar HES kodu ta­nım­la­ma iş­lem­le­ri 30 Kasım 2020 Pa­zar­te­si günü bi­ti­mi­ne kadar ya­pı­la­bi­lecek.

TOPLU ULA­ŞIM­DA HES KODU ZO­RUN­LU OLU­YOR


Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) pan­de­mi­si ne­de­niy­le vaka ve can kaybı sa­yı­sın­da­ki artış, yeni ön­lem­le­ri de zo­run­lu kı­lı­yor. Son ola­rak, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan toplu ta­şı­ma­lar­da HES kodu uy­gu­la­ma­sı Muğla'da uy­gu­lan­ma­ya baş­la­dı. Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Co­vid-19 sal­gı­nı­na karşı mü­ca­de­le kap­sa­mın­da, toplu ta­şı­ma­da kul­la­nı­lan Muğla Kart ile HES sis­te­mi­nin en­teg­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Toplu ta­şı­ma kul­la­nan yurt­taş­la­rın Muğla Kart­la­rı­nı “hes.​mugla.​bel.​tr” say­fa­sın­dan il­gi­li alan­la­rı ek­sik­siz dol­du­ra­rak ki­şi­sel se­ya­hat kart­la­rı, ba­yi­ler­den alı­nan tam se­ya­hat kart­la­rı, 2 Do­lum­luk Se­ya­hat kart­la­rı ile te­mas­sız banka ve kredi kart­la­rı­na HES kod­la­rı­nı ta­nım­la­ya­bi­le­cek­tir. HES kodu ta­nım­la­ma iş­lem­le­ri 30 Kasım 2020 Pa­zar­te­si günü bi­ti­mi­ne kadar ya­pı­la­bi­le­cek­tir.

Toplu ta­şı­ma kul­la­nan yurt­taş­la­rın ön­ce­lik­le Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si https://​hes.​mugla.​bel.​tr” web ad­re­si­ne gi­ri­le­rek, say­fa­da­ki üç se­çe­ne­ğin dol­du­rul­ma­sı ge­rek­mek­te, HES ko­du­nuz varsa ilk kısma HES ko­du­nun gi­ril­me­si, henüz HES kodu edin­me­miş­se­niz ön­ce­lik­le e-Dev­let veya Hayat Eve Sığar uy­gu­la­ma­sı üze­rin­den HES ko­du­nu­zun oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­ki­yor. İkinci kı­sım­da T.C. kim­lik nu­ma­ra­nı­zı veya pa­sa­port nu­ma­ra­sı­nın ya­zı­lıp, üçün­cü kı­sım­da ise toplu ta­şı­ma araç­la­rın­da kul­lan­dı­ğı­nız ödeme yön­te­mi­ne göre ula­şım kar­tı­nı­zın arka yü­zün­de bu­lu­nan ba­yi­den alı­nan tam ve ki­şi­sel­leş­ti­ril­miş ula­şım kartı nu­ma­ra­sı­nı veya 2 Do­lum­luk Kart nu­ma­ra­sı­nı gir­me­niz, ay­rı­ca öde­me­le­ri­ni te­mas­sız banka ve kredi kartı ile öde­mek is­te­yen va­tan­daş­la­rın ise Kredi Kartı Nu­ma­ra­sı gi­ri­le­rek işlem ta­mam­lan­mış ola­cak­tır.

HES kodu ta­nım­lı kart­lar ile ula­şım uy­gu­la­ma­sı 01 Ara­lık 2020 Salı gü­nün­den iti­ba­ren baş­la­ya­cak ve HES kodu ta­nım­lı ol­ma­yan kart­lar­la toplu ta­şı­ma araç­la­rı­na biniş ya­pı­la­ma­ya­cak­tır.

Böy­le­lik­le Covid – 19 has­ta­lı­ğı ta­nı­sı ko­nu­lan ya da te­mas­lı­sı du­ru­mun­da olan va­tan­daş­la­ra ait ki­şi­sel­leş­ti­ril­miş se­ya­hat kart­la­rı izo­las­yon sü­re­si bo­yun­ca oto­ma­tik ola­rak as­kı­ya alı­na­cak. Covid – 19 ta­nı­lı ya da te­mas­lı­sı ol­ma­sı ne­de­niy­le izo­las­yon­da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği ken­di­si­ne bil­di­ril­me­si­ne rağ­men şehir içi toplu ula­şım araç­la­rı­nı kul­lan­dı­ğı tes­pit edi­len ki­şi­le­rin bil­gi­le­ri­nin, ge­rek­li idari yap­tı­rım­la­rın uy­gu­lan­ma­sı ve ge­re­ki­yor­sa suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­ma­sı için İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ara­cı­lı­ğıy­la Va­li­lik veya Kay­ma­kam­lık­lar­la pay­la­şı­la­cak­tır.


Bu haber 1088 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer