15-11-2018 19:37 GÜNDEM

TOKİ'DEN DATÇA'DA KONUT NİTELİĞİNDEKİ AR­SA­LAR SA­TI­ŞA ÇI­KAR­TIL­DI

Sebiha ARSLAN : Toplu Konut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (TOKİ), 26 ilde top­lam 993 bin met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de 87 adet ar­sa­yı sa­tı­şa sundu. Muğla' da ise Datça' ve Bod­rum' da konut ve ti­ca­ret alan­la­rı ile konut ni­te­li­ğin­de imar­lı ar­sa­lar sa­tış­ta yer alı­yor.

TOKİ'DEN DATÇA'DA KONUT NİTELİĞİNDEKİ AR­SA­LAR SA­TI­ŞA ÇI­KAR­TIL­DI


Edi­ni­len bil­gi­ye göre ;Va­de­li satış be­de­li yak­la­şık 572 mil­yon TL olan ar­sa­lar va­de­li ola­rak "Açık Ar­tır­ma" yön­te­mi ile sa­tı­la­cak. Peşin ödeme yap­mak is­te­yen alı­cı­la­ra va­de­li satış be­de­li üze­rin­den yüzde 12,5 in­di­rim uy­gu­la­na­cak.
Muğla, Amas­ya, An­ka­ra, An­tal­ya, Ba­lı­ke­sir, Bit­lis, Çan­kı­rı, Çorum, Di­yar­ba­kır, Ela­zığ, Er­zin­can, Gü­müş­ha­ne, Hatay, İstan­bul, Ka­ra­man, Kır­şe­hir, Ko­ca­eli, Mar­din, Mer­sin, Şan­lı­ur­fa, Şır­nak, Te­kir­dağ, Trab­zon, Van, Ya­lo­va ve Yoz­gat'ta sa­tı­şa su­nu­lan ar­sa­lar ti­ca­ret, konut, özel eği­tim, özel sağ­lık te­si­si, re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zi, tu­rizm tesis, akar­ya­kıt is­tas­yo­nu, konut dışı kent­sel ça­lış­ma ve ge­liş­me konut +top­tan ti­ca­ret+sebze hali ni­te­li­ği ta­şı­yor.
Mü­za­ye­de 29 Kasım Per­şem­be günü saat 13.30'da TOKİ' nin An­ka­ra Bil­kent'teki mer­ke­zin­de ve TOKİ İstan­bul Hiz­met Bi­na­sı'nda ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Ay­rı­ca in­ter­net­ten (www.?em­lak­yo­ne­tim.?com.?tr) canlı yayın ya­pı­la­cak.
SA­TI­ŞA SU­NU­LAN AR­SA­LAR' DAN BA­ZI­LA­RI­NIN ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE
" Muğla, Datça' da konut ni­te­li­ğin­de imar­lı ar­sa­lar, Bod­rum'da konut ve ti­ca­ret, İstan­bul Ba­şak­şe­hir Ka­ya­ba­şı'nda özel sağ­lık tesis, özel eği­tim, Ar­na­vut­köy'de konut ve Tuzla'da konut ni­te­li­ğin­de imar­lı ar­sa­lar. Ba­lı­ke­sir Ay­va­lık­ Kü­çük­köy' de konut ni­te­li­ğin­de imar­lı ar­sa­lar An­ka­ra Ke­çi­ören Ay­va­lı'da konut, Mamak'ta Al­tı­ağaç' ta ti­ca­ret, akar­ya­kıt is­tas­yo­nu, Eti­mes­gut Yap­ra­cık' ta konut, Sin­can Te­mel­li' de konut ve Bey­pa­za­rı'nda Konut ni­te­li­ğin­de imar­lı ar­sa­lar. An­tal­ya Kemer Çam­yu­va' da konut ni­te­li­ğin­de imar­lı ar­sa­lar Mer­sin Er­dem­li ve Me­zit­li'de konut, tu­rizm tesis alanı ni­te­li­ğin­de imar­lı ar­sa­lar Ela­zığ mer­kez­de konut ve ti­ca­ret ni­te­li­ğin­de imar­lı ar­sa­lar Di­yar­ba­kır Ye­ni­şe­hir Üç­ku­yu­lar'da konut ni­te­li­ğin­de imar­lı ar­sa­lar. "
Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.


Bu haber 1941 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer