09-08-2019 12:27 GÜNDEM

TEMA VAKFI: “AĞAÇ TANIMI” MEVZUATTA AÇIK, EN AZ 195.000 AĞAÇ KESİLDİ

TEMA Vakfı, Ki­raz­lı Altın Ma­de­ni için ke­si­len ağaç sa­yı­sı­nın tom­ruk üre­tim kri­ter­le­ri­ne göre değil, mev­zu­ata göre ye­ni­den be­lir­len­me­si­ni ve ÇED sü­re­ci­nin aci­len dur­du­rul­ma­sı­nı bu­gü­ne kadar sü­re­ci des­tek­le­yen 500.000 im­za­cı adına talep edi­yor.

TEMA VAKFI: “AĞAÇ TANIMI” MEVZUATTA AÇIK, EN AZ 195.000 AĞAÇ KESİLDİ


TEMA Vakfı Ça­nak­ka­le Ki­raz­lı Altın Ma­de­ni için onay­la­nan ÇED ra­po­run­da be­lir­ti­len ağaç sa­yı­sı­nın 4 katı yani en az 195.000 ağaç ke­sil­di­ği­ni 1 Tem­muz'da ifade etti ve ya­tı­rı­mın dur­du­rul­ma­sı­nı Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'ndan talep etti. TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç, “Bu­gü­ne kadar TEMA Vakfı'na so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­la­yan resmi bir bilgi ulaş­ma­dı. Diğer yan­dan sos­yal medya üze­rin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da ma­de­ne ait onay­lı ÇED sa­ha­sın­da ke­si­len ağaç sa­yı­sı­nın 13.400 adet ol­du­ğu be­lir­til­di. Bu ara­da­ki far­kın­net­leş­me­si için “Ki­raz­lı altın ma­de­ni pro­je­si için onay­la­nan ÇED ala­nı­nın 204 hek­tar­lık kıs­mın­da 0-8 cm, 8-20 cm ve 20 cm üze­rin­de­ki çap­lar­da kaç adet ağaç ke­sil­miş­tir?” so­ru­mu­za il­gi­li ma­kam­lar­ca yanıt ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. So­ru­mu­zu 800.000'i aşkın gö­nül­lü­müz ve imza kam­pan­ya­mı­zı bugün iti­ba­rıy­la im­za­la­yan 500.000 kişi adına yö­nel­ti­yo­ruz,” dedi.

Mev­zu­at­ta “ağaç” nasıl ta­nım­la­nır?
Mev­zu­at­ta, en az sekiz metre ve daha yu­ka­rı boy ya­pa­bi­len kökü, göv­de­si, te­pe­si olan, odun­su bit­ki­ler, yaşı, çapı ne olur­sa olsun ağaç ola­rak ta­nım­la­nı­yor. TEMA Vakfı, ke­si­len ağaç sa­yı­sı­nı ağaç­la­rın ça­pı­na bak­mak­sı­zın, mev­zu­at­ta­ki ağaç ta­nı­mı­na uygun ola­rak he­sap­la­dı. Buna göre top­lam 1.997 hek­tar­lık maden sa­ha­sı­nın ve 600 hek­tar­lık ÇED izin­li ala­nı­nın sa­de­ce 204 hek­tar­lık kıs­mın­da en az 195.000 ağaç ke­sil­di. Ay­rı­ca konu TEMA Vakfı ta­ra­fın­da­n1 Tem­muz iti­ba­riy­le resmi ola­rak gün­de­me ge­ti­ril­miş ol­ma­sı­na rağ­men ke­sim­ler halen devam edi­yor.

Or­man­lar bü­tün­cül bir eko­sis­tem yak­la­şı­mıy­la ele alın­ma­lı­dır
Orman sa­de­ce eko­no­mik de­ğe­ri olan tom­ruk üre­ti­mi ya­pı­lan bir alan değil, ak­si­ne tatlı su var­lı­ğı­nın, temiz ha­va­nın ve top­ra­ğın gü­ven­ce­si, yüz­ler­ce türün yaşam alanı, iklim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le için önem­li bir kar­bon yu­ta­ğı­dır. Tüm pro­je­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­sin­de or­man­lar bü­tün­cül bir eko­sis­tem yak­la­şı­mıy­la ele alın­ma­lı­dır.

İşlevi çev­re­sel et­ki­le­ri doğru ön­gör­mek, plan­la­mak ve ön­lem­ler almak olan Çev­re­sel Etki De­ğer­len­dir­me ra­po­ru­na daha ilk aşa­ma­da ay­kı­rı ha­re­ket edil­di­ği sap­tan­ma­lı­dır. TEMA Vakfı, ke­si­len ağaç sa­yı­sı­nın tom­ruk üre­tim kri­ter­le­ri­ne göre değil, mev­zu­ata göre ye­ni­den be­lir­len­me­si­ni ve ÇED sü­re­ci­nin aci­len dur­du­rul­ma­sı­nı bu­gü­ne kadar sü­re­ci des­tek­le­yen 500.000 im­za­cı adına talep edi­yor.

Umut Ye­şer­ti­yo­ruz TEMA Vakfı
“Boy ya­pa­bi­len” ifa­de­si ile kas­te­di­len, boy­lan­ma po­tan­si­ye­li­dir, ağaç bo­yu­nun 8 metre ol­ma­sı bek­len­me­mek­te­dir.
28473 Sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te'de ya­yın­la­nan Orman Ka­dast­ro­su ve 2/B Uy­gu­la­ma Yö­net­me­li­ği'nin 14. Mad­de­si 1/a pa­rag­ra­fın­da ta­nım­lan­mış­tır.

2 Tem­muz 2019 ta­rih­li Sen­ti­nel 2 LA gö­rün­tü­sün­den kesim ya­pı­lan ala­nın sı­nır­la­rı çi­zi­lip­bu sınır Go­og­le­E­arth üze­ri­ne ta­şın­dı. Go­og­le­E­arth gö­rün­tü­le­ri üze­rin­de meş­ce­re­ler (Ağaç türü, ge­liş­me çağı ve ağaç te­pe­le­ri­nin top­ra­ğı örtme de­re­ce­si fark­lı orman tip­le­ri) be­lir­len­di ve meş­ce­re ha­ri­ta­sı oluş­tu­rul­du. Her orman ti­pi­nin ne kadar alanı ol­du­ğu Arc­GIS ya­zı­lı­mı kul­la­nı­la­rak bu­lun­du. Kesim ya­pı­lan alan­da 250 met­re­lik sis­te­ma­tik ara­lık­lar­la ör­nek­le­me ya­pıl­dı. Ör­nek­le­me alanı bir dekar ola­cak şe­kil­de yük­sek çö­zü­nür­lük­lü gö­rün­tü­ler alın­dı ve bu gö­rün­tü­ler­de ağaç tepe taç­la­rı dik­ka­te alı­na­rak sayım ya­pıl­dı. Ya­pı­lan ör­nek­le­me­ler­den her bir meş­ce­re tipi için 1 hek­tar alan­da­ki ağaç sa­yı­sı be­lir­len­di. Bu de­ğer­ler her meş­ce­re ti­pi­nin alan bü­yük­lü­ğü ile çar­pı­la­rak meş­ce­re­ler­de­ki ağaç sa­yı­sı bu­lun­du ve tümü top­lan­dı.
Ağaç­lan­dı­rıl­mış alan­da ise ağaç­lan­dır­ma­lar­da kul­la­nı­lan dikim ara­lı­ğı dik­ka­te alı­na­rak 1 hek­tar­da­ki ağaç sa­yı­sı he­sap­lan­dı. Maden alanı için­de kalan ağaç­lan­dır­ma ya­pıl­mış sa­ha­la­rın­da ise ağaç­lan­dır­ma­lar­da kul­la­nı­lan dikim ara­lı­ğı dik­ka­te alı­na­rak 1 hek­tar­da­ki ağaç sa­yı­sı he­sap­lan­dı. Mev­cut uydu gö­rün­tü­le­rin­den ha­re­ket­le dikim ba­şa­rı­sı­nın %75 ol­du­ğu var­sa­yı­la­rak birim alan­da­ki genç ağaç sa­yı­sı bu­lun­du. Bu sa­yı­lar ağaç­lan­dır­ma alanı mik­ta­rı ile çar­pı­la­rak bu­lu­nan ağaç­lan­dır­ma sa­ha­la­rın­da­ki fidan sa­yı­sı he­sap­lan­dı ve diğer meş­ce­re­ler­de­ki ağaç sa­yı­sı­na ek­len­di.


Bu haber 1132 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer