11-02-2019 16:34 GÜNDEM

TEMA VAK­FI ­ DATÇA'DA­ FA­ALİ­YET­LE­Rİ­NE BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : TEMA Vakfı Datça İlçe­ So­rum­lu­su ­Di­lek Öz­gö­ren gö­re­ve baş­la­dı. Başta top­rak olmak üzere tüm doğal var­lık­la­rı ko­ru­mak için ça­lı­şan TEMA Vakfı'nı tem­sil et­me­nin büyük bir so­rum­lu­luk ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dilek Öz­gö­ren Her­ke­si TEMA gö­nül­lü­sü ol­ma­ya ve des­tek ver­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz” dedi.

TEMA VAK­FI ­ DATÇA'DA­ FA­ALİ­YET­LE­Rİ­NE BAŞ­LA­DI

TEMA Vakfı  sorumlusu Öz­gö­ren “Bugün ülke ge­ne­lin­de var olan 750 bini aşkın gö­nül­lü­sü,TEMA Vakfı'nın her zaman en büyük gücü ol­muş­tur.Datça'nın doğal var­lık­la­rı­nı­ ve ­sür­dü­rü­le­bi­lir ya­şa­mı ko­ru­mak üzere gö­nül­lü eki­bim­le bir­lik­te var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Or­ta­okul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA grup­la­rı­nı oluş­tu­ra­ra­k il­çe­miz­de gö­nül­lü sa­yı­mı­zı ar­tı­rıp,il­çe­mi­ze doğa ve çev­re ­ko­nu­sun­da en üst dü­zey­de katkı sağ­la­ya­ca­ğız.Bunun için de her zaman daha çok gö­nül­lü­ye ih­ti­ya­cı­mız var. Her­ke­si TEMA gö­nül­lü­sü ol­ma­ya ve des­tek ver­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz” dedi.
TEMA Vak­fı ­ Datça İlçe So­rum­lu­lu­ğu ekibi, top­ra­ğı be­re­ket­li, ha­va­sı temiz, de­re­le­ri çağ­la­yan; ya­şa­na­bi­lir bir ge­lecek için ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­ti­recek. Bu kap­sam­da doğal var­lık­la­rın ko­run­ma­sı için ka­mu­oyu­nu bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tecek; ve­rim­li tarım top­rak­la­rı­nın, su var­lık­la­rı­nın, mera ve orman alan­la­rı­nın ko­run­ma­sı için ça­lı­şa­cak. Eko­lo­jik okur­ya­zar bi­rey­le­rin ye­tiş­me­si için okul­lar ve gö­nül­lü öğ­ret­men­ler­le iş­bir­li­ği ger­çek­leş­ti­re­rek TEMA Vakfı'nın üc­ret­siz doğa eği­tim­le­ri­ni top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne yay­gın­laş­tı­ra­cak.
TEMA Vakfı Datça İlçe ekibi, ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­me ve bi­linç­len­dir­me­de en önem­li des­te­ği il­çe­de görev yapan basın men­sup­la­rın­dan ala­ca­ğı­na ina­nı­yor. Ya­pı­lan tüm fa­ali­yet­ler dü­zen­li ola­rak yerel ba­sın­la pay­la­şı­la­cak.

Bilgi İçin:
Dilek Özgören|TEMA Vak­fı­ Muğ­la Datça İlçe So­rum­lu­su|Cep Tel:0 532 218 2417|E-pos­ta:?dlk_?zgrn@?hot­ma­il.?com
TEMA Vakfı Hak­kın­da ;:
TEMA Vakfı iki top­rak sev­da­lı­sı, Top­rak Dede Hay­ret­tin Ka­ra­ca ve Yap­rak Dede A. Nihat Gök­yi­ğit ta­ra­fın­dan 1992 yı­lın­da ku­rul­du. Top­rak­la­rı­mı­zı teh­dit eden eroz­yon ve çöl­leş­me ile mü­ca­de­le­de top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğı ve far­kın­da­lı­ğı art­tır­mak, top­ra­ğa sahip çık­mak, doğal var­lık­la­rı ve ik­li­mi ko­ru­mak,çö­züm­ler üret­mek ­ve bu mü­ca­de­le­nin dev­let po­li­ti­ka­sı ha­li­ne gel­me­si­ne katkı sağ­la­mak ama­cıy­la ça­lı­şan gö­nül­lü bir ku­ru­luş­tur. Ülke ge­ne­lin­de 750 bini aşkın gö­nül­lü­sü var­dır. Bu­gü­ne kadar Mera ve Top­rak ya­sa­la­rı­nın ka­nun­laş­ma­sı­na des­tek sağ­la­dı. Doğa ko­ru­ma ama­cıy­la aç­tı­ğı, mü­da­hil ol­du­ğu 239 da­va­nın 115'ini ka­zan­dı. 68 dava devam edi­yor. 14,5 mil­yon fidan ve 700 mil­yon meşe pa­la­mu­du­nu top­rak­la bu­luş­tur­du. 250 kır­sal kal­kın­ma, ko­ru­ma ve ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı yü­rüt­tü. TEMA Vakfı okul ön­ce­sin­den li­se­ye kadar eği­tim sis­te­mi­nin her ba­sa­ma­ğı için doğa eği­tim prog­ram­la­rı ge­liş­ti­ri­yor. Tüm ülke ça­pın­da­ki tem­sil­ci ve gö­nül­lü­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la öğ­ret­men­le­rin des­te­ğiy­le uy­gu­lu­yor. Bu kap­sam­da Minik TEMA, Yavru TEMA, Or­ta­okul TEMA ve Lise TEMA eği­tim prog­ram­la­rı­nı ge­liş­tir­di ve ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Özel sek­tör ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik Yeşil Yaka ve yerel yö­ne­tim­ler için eko­lo­jik okur­ ya­zar­lık prog­ram­la­rı
devam edi­yor. MEB iş bir­li­ği ile uy­gu­la­nan TEMA Vakfı eği­tim prog­ram­la­rı, kamu ve sivil top­lum iş bir­li­ği­nin en etkin ör­nek­le­rin­den bi­ri­ni su­nu­yor. 90'dan fazla ki­ta­bı ka­mu­oyu­na ka­zan­dır­dı. 2012 yı­lın­da Bir­leş­miş Mil­let­ler Çöl­leş­mey­le Mü­ca­de­le Sek­re­tar­ya­sı ön­der­li­ğin­de dün­ya­da ilk kez ve­ri­len Yaşam İçin Top­rak | Land for Life ödü­lü­nü aldı.Yerel ve ulu­sal alan­da yap­tı­ğı sa­vu­nu­cu­luk ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı­ sı­ra böl­ge­sel ve ulus­la­ra­ra­sı çapta da ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yor.
tema.?org.?tr | fa­ce­bo­ok.?com/?te­ma­vak­fi | twit­ter.?com/?te­ma­vak­fi | ins­tag­ram.?com/?te­ma­vak­fi | yo­utu­be.?com/?te­ma­vak­fi

Umut Ye­şer­ti­yo­ruz, TEMA Vakfı

 


Bu haber 572 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer