25-02-2021 18:12 GÜNDEM

‘'ŞAN­Tİ­YE ŞEF­Lİ­Ğİ TAM ZA­MAN­LI BİR GÖ­REV­DİR''

Sebiha ARSLAN : Muğla İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası ,Datça Tem­sil­cisi İnşaat Mühendisi Ege Curacı' dan ,şan­ti­ye şef­li­ği tam za­man­lı bir gö­rev­dir açıklaması.

‘'ŞAN­Tİ­YE ŞEF­Lİ­Ğİ TAM ZA­MAN­LI BİR GÖ­REV­DİR''

Curacı' nın açıklaması şu şekilde 
Bi­lin­di­ği üzere şan­ti­ye şef­li­ği; yapı üre­ti­mi veya mi­mar­lık-mü­hen­dis­lik hiz­me­ti ge­rek­ti­ren her­han­gi bir ima­la­tın plan, proje, resim ve he­sap­la­rı­na, fen ve sanat ku­ral­la­rı­na, genel şan­ti­ye or­ga­ni­zas­yo­nu iş­le­ri­ne dair tek­nik mev­zu­ata uygun ola­rak yü­rü­tül­me ve de­net­len­me işi­dir. Şan­ti­ye şe­fi­nin önem­li gö­rev­le­ri bu­lun­mak­ta­dır; bun­lar­dan ilki ya­pı­nın fen ve tek­ni­ğe, ruh­sat ve pro­je­si­ne uygun ola­rak inşa edil­me­si ikin­ci­si in­şa­atın iş ve iş­lem­le­ri­nin plan­lan­ma­sı, sevk ve ida­re­si, üçün­cü­sü iş gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı işçi sağ­lı­ğı­nın gö­ze­til­me­si­dir.

Açık­ça gö­rül­dü­ğü gibi, top­rak­la­rı­nın yüzde 93'ü aktif dep­rem ku­şa­ğı üze­rin­de bu­lu­nan Tür­ki­ye'de, gü­ven­li yapı üre­ti­mi ve dep­rem ne­de­niy­le olu­şa­cak za­rar­la­rın as­ga­ri­ye in­di­ri­le­bil­me­si için şan­ti­ye şef­li­ği anah­tar ko­nu­mun­da yer al­mak­ta­dır.

Şan­ti­ye şef­li­ği­nin bir başka kilit rolü şan­ti­ye ala­nın­da işçi sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sıy­la il­gi­li­dir. Ne acı­dır ki ül­ke­miz yıl­lar­dır işçi ölüm­le­rin­de Av­ru­pa bi­rin­ci­li­ği­ni ve dünya üçün­cü­lü­ğü­nü bı­rak­ma­mak­ta­dır. Bu işçi ölüm­le­ri­nin büyük ço­ğun­lu­ğu­nun in­şa­at sek­tö­rün­de ya­şan­dı­ğı her­ke­sin ma­lu­mu­dur. Do­la­yı­sıy­la, iş ka­za­la­rı­na karşı alı­na­cak ön­lem­ler­de mü­te­ah­hit­le­rin so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­si­nin yanı sıra, şan­ti­ye şef­li­ği­nin yet­kin ki­şi­ler­ce yü­rü­tül­me­si ha­ya­ti önem­de­dir.

Yapı üre­tim sü­re­cin­de bu denli önem­li bir görev olan şan­ti­ye şef­li­ği, gerek mev­zu­at­ta yer alan, ge­rek­se uy­gu­la­ma­da ya­şa­nan ek­sik­lik­ler ve yan­lış­lık­lar ne­de­niy­le çö­zü­mün değil so­ru­nun bir par­ça­sı ha­li­ne ge­ti­ril­miş, ive­di­lik­le çözüm bek­le­yen bir alan­dır.

Şan­ti­ye şe­fi­nin, ta­şı­dı­ğı so­rum­lu­luk ve şan­ti­ye ala­nın­da yük­len­di­ği gö­re­vin kap­sa­mı dik­ka­te alın­dı­ğın­da şan­ti­ye­den hiç ay­rıl­ma­ma­sı ge­re­ken bir görev ol­ma­sı ge­re­kir. Bir mü­hen­di­sin mev­zu­at­ta izin ve­ril­di­ği gibi, 30.000 m2`ye kadar 5 ayrı işin şan­ti­ye şef­li­ği­ni yapma şansı yok­tur. Üs­te­lik il­gi­li mev­zu­ata göre, yapım işi­nin tek ruh­sa­ta bağlı veya toplu yapı ni­te­li­ğin­de ol­ma­sı ha­lin­de yapı in­şa­at alanı sı­nı­rı uy­gu­lan­ma­mak­ta­dır. Bu ko­şul­lar­da, ni­te­lik­li bir yapım hiz­me­ti sun­mak ola­nak­sız hale gel­miş­tir, gel­mek­te­dir.

Yapı ruh­sat­la­rın­da şan­ti­ye şefi be­lir­len­me­si sü­re­cin­de, mev­zu­at­ta açık­ça ta­nım­lan­mış ol­ma­sı­na rağ­men uy­gu­la­ma­da işin ni­te­li­ği­ne ay­kı­rı ola­rak, fark­lı mes­lek di­sip­lin­le­ri ve uz­man­lık alan­la­rı dik­ka­te alın­ma­dan şan­ti­ye şef­le­ri gö­rev­len­di­ril­mek­te­dir. Bi­lin­di­ği gibi, Şan­ti­ye Şef­le­ri Hak­kın­da Yö­net­me­li­ğin 6. Mad­de­si­nin 3. Ben­din­de, “Şan­ti­ye şef­li­ği­nin üst­le­nil­me­sin­de; yapım işi­nin ko­nu­su, ni­te­li­ği, bü­yük­lü­ğü ile özel ih­ti­sas ge­rek­ti­rip ge­rek­tir­me­di­ği ve il­gi­li ima­lat­la­rın oranı dik­ka­te alı­nır” ifa­de­si yer al­mak­ta­dır. Buna rağ­men uy­gu­la­ma­da işin ni­te­li­ği­ne ay­kı­rı şan­ti­ye şef­li­ği ta­lep­le­ri­nin kabul edil­di­ği, bu ko­nu­da ida­re­le­rin keyfi ka­rar­lar al­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. Fark­lı mes­lek di­sip­lin­le­ri ve uz­man­lık alan­la­rı dik­ka­te alın­ma­dan şan­ti­ye şef­le­ri­nin gö­rev­len­di­ril­me­si bi­li­me ve tek­ni­ğe ay­kı­rı­dır.2020 yı­lı­na ait yapı ruh­sa­tı ve­ri­le­ri­ne göre, top­lam ruh­sat­lar içe­ri­sin­de in­şa­at mü­hen­di­si üye­le­ri­mi­zin üst­len­dik­le­ri şan­ti­ye şef­li­ği ora­nı­nın yüzde 45,8 ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir. Oysa, elekt­rik te­si­sa­tı, me­ka­nik te­si­sat, res­to­ras­yon ve elekt­rik ile me­ka­nik te­si­sa­ta iliş­kin ta­di­lat ruh­sat­la­rı dı­şın­da­ki yapı ruh­sat­la­rın­da in­şa­at mü­hen­dis­le­ri­nin şan­ti­ye şefi ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­si ge­re­kir. Bunun için Oda­mı­za ka­yıt­lı ye­ter­li sa­yı­da üye­miz mev­cut­tur.

Yine söz ko­nu­su rapor ve de­ne­yim­le­ri­miz im­za­cı­lık diye tarif et­ti­ği­miz, sa­de­ce resmi iş­lem­ler­de gö­rün­sün diye kâğıt üs­tün­de kalan şan­ti­ye şef­li­ği­nin ne kadar yay­gın ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Can gü­ven­li­ği için asli bir ça­lış­ma alanı olan şan­ti­ye şef­li­ği­nin, bir dep­rem ül­ke­sin­de he­pi­mi­zin gözü önün­de ve il­gi­li her kurum ve ku­ru­lu­şun bil­gi­si da­hi­lin­de sa­de­ce kağıt üze­rin­de kal­ma­sı ül­ke­miz için bir utanç kay­na­ğı­dır. Bu durum dep­rem­le ya­şa­ma­ya zo­run­lu olan ül­ke­miz­de biz­zat can gü­ven­li­ği­miz açı­sın­dan teh­dit oluş­tur­mak­ta­dır.

So­ru­nun çö­zü­mü için:

 İstis­nai du­rum­lar dı­şın­da, her şan­ti­ye şefi sa­de­ce bir şan­ti­ye­de tam za­man­lı ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­li­dir.

 Şan­ti­ye şef­li­ği­nin üst­le­nil­me­sin­de; yapım işi­nin ko­nu­su­nun, ni­te­li­ği­nin, bü­yük­lü­ğü­nün ve il­gi­li ima­lat­la­rın ora­nı­nın dik­ka­te alın­ma­sı, keyfi uy­gu­la­ma­la­rın son­lan­dı­rıl­ma­sı için ge­rek­li yasal dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­lı­dır.

 Şan­ti­ye şef­li­ği sü­rek­li eği­ti­me ve mes­le­ki tec­rü­be­ye ge­rek­si­nim duyan bir gö­rev­dir. Bu gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­recek ki­şi­le­rin il­gi­li mes­lek oda­la­rın­ca ve­ri­len eği­tim­le­re ka­tı­lıp bel­ge­len­di­ril­me­le­ri zo­run­lu tu­tul­ma­lı­dır.

 Ger­çe­ğe ay­kı­rı be­yan­da bu­lu­na­rak şan­ti­ye şef­li­ği üst­le­nil­me­si­nin önünü ge­çil­me­si için şan­ti­ye şef­le­rin­den Oda Kayıt Bel­ge­si is­ten­me­li­dir.


 Şan­ti­ye şef­le­ri TMMOB ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen mü­hen­dis­lik as­ga­ri üc­re­ti­nin al­tın­da ça­lış­tı­rıl­ma­ma­lı, hak ve üc­ret­le­ri yasal gü­ven­ce­ye alın­ma­lı­dır.


Oda­mız, şan­ti­ye şef­le­ri­nin ge­li­şi­mi için mes­le­ki eği­tim­le­ri ve ge­rek­li bel­ge­len­dir­me­le­ri yap­ma­ya hazır, üze­ri­ne düşen gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­bi­lecek alt­ya­pı­ya, kadro ya­pı­sı­na ve tec­rü­be­ye sa­hip­tir.

Tüm mes­lek­taş­la­rı­mı­zı, mes­le­ği­mi­zi ve hak­la­rı­mı­zı sa­hip­len­me­ye, il­gi­li ida­re­le­ri de uya­rı­la­rı­mı­zı dik­ka­te ala­rak öne­ri­le­ri­mi­zi ha­ya­ta ge­çir­me­ye, hal­kın can ve mal gü­ven­li­ği­ni il­gi­len­di­ren böy­le­si önem­li bir ko­nu­da ive­di­lik­le Oda­mız­la bir­lik­te ha­re­ket et­me­ye davet edi­yo­ruz.

TMMOB İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Muğla Şu­be­si Datça Tem­sil­ci­lik Ku­ru­lu


Bu haber 1524 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer