15-10-2020 17:35 GÜNDEM

SAĞ­LIK MİL-SEN'DEN VALİ ORHAN TAVLI'YA Zİ­YA­RET

Sebiha ARSLAN : Muğla Sağ­lık Mil-Sen Baş­ka­nı ve Datça Dev­let Has­ta­ne­sin­de gö­rev­li Ni­ya­zi Güneş ile be­ra­be­rin­de­ki sen­di­ka üye­le­ri Muğla Va­li­si Orhan Tavlı' yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

SAĞ­LIK MİL-SEN'DEN VALİ ORHAN TAVLI'YA Zİ­YA­RET


Zi­ya­ret­te Vali Orhan Tavlı' ya yeni gö­re­vi­nin ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lu­nan Mil-Sen Baş­ka­nı Ni­ya­zi Güneş ve be­ra­be­rin­de­ki heyet, sen­di­ka­nın ça­lış­ma­la­rı ve sen­di­ka­nın ku­ru­luş amacı hak­kın­da Vali Tavlı' ya bil­gi­ler ak­tar­dı.
Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren Tavlı, pan­de­mi sü­re­cin­de üstün gay­ret ve öz­ve­ri ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­ti­ren sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür etti.

Baş­kan Güneş; Sayın Va­li­mi­ze ve nez­din­de tüm Muğla Va­li­li­ği eki­bi­ne mi­sa­fir­per­ver­lik­le­ri için te­şek­kür ede­rim. Muğla hal­kı­nın sağ­lı­ğı, pan­de­mi sü­re­cin­de Co­vid-19 has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi sü­reç­le­ri ile il­gi­li İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü'nden en ücra yer­de­ki te­miz­lik per­so­ne­li ola­rak ça­lı­şan tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın öz­ve­ri­si ve ba­şa­rı­sı hak­kın­da sayın Va­li­mi­zi bil­gi­len­dir­dik. Ay­rı­ca Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın gün­cel so­run­la­rı sağ­lık te­sis­le­ri­mi­zi ile sağ­lık te­sis­le­ri­mi­zin yö­ne­ti­min­den so­rum­lu yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı bölge bölge, ilçe ilçe Va­li­mi­ze ilet­tik. İlet­ti­ği­miz ko­nu­la­rı er­te­le­me­den biz­zat mü­da­hil ola­rak il­gi­le­nen sayın Va­li­miz Orhan Tavlı be­ye­fen­di­ye te­şek­kür ede­riz MİL-SEN Kon­fe­de­ras­yo­nu ve Sağ­lık MİL-SEN (Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met Kolu Ma­ne­vi ,İl­ke­li ve Liyakatlı Kamu  Ça­lı­şan­la­rı Sen­di­ka­sı) Muğla ekibi ola­rak eli­miz­den gel­di­ğin­ce başta sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın ve Muğla hal­kı­mı­zın sağ­lı­ğı için Sayın va­li­mi­zin ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da des­tek­çi­si ola­ca­ğı­mı­zı bil­di­ri­riz. Va­li­miz Orhan Tavlı' ya tek­rar ili­mi­ze hoş gel­di­niz di­ye­rek, gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­riz.


Bu haber 1155 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer