01-11-2018 19:27 GÜNDEM

PROF.DR. NEC­DET AKKUŞ CHP' DEN ADAY ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­DI

Rıza EZER : İç Has­ta­lık­la­rı ve Kar­di­yo­lo­ji Uz­ma­nı Prof.Dr. Nec­det Akkuş CHP' den Datça Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adaylığını basın açık­la­ma­sıy­la açık­la­dı

PROF.DR. NEC­DET AKKUŞ CHP' DEN ADAY ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­DI


Nec­det Akkuş CHP İlçe Bi­na­sın da yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer verdi; “Sev­gi­li Hem­şe­ri­le­rim ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li Yol­daş­la­rım. De­ğer­li ba­yan­lar de­ğer­li bey­ler .Ma­lu­mu­nuz, 2019 Mart yerel se­çim­le­rin­de İlçe­miz CHP Be­le­di­ye Baş­kan aday aday­la­rı ara­sın­da­yım. 1962 yı­lın­da Yazı Ma­hal­le­sin­de doğ­dum.İlko­ku­lu orada bi­tir­dim. 1980 yı­lın­da Milas Li­se­sin­den mezun oldum.1986 da An­ka­ra Tıp Fa­kül­te­si­ni bi­tir­dim.Önce asis­tan­lık­lar yapıp da­hi­li­ye uz­ma­nı,sonra kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı oldum. Yar­dım­cı Do­çent­lik­ten Pro­fe­sör­lü­ğe kadar giden aka­de­mik ya­şa­mım oldu.?Kişi ola­rak si­ya­set­le il­gi­li­yim.?Ay­rı­ca açık öğ­re­tim İkti­sat Fa­kül­te­si bi­tir­dim.?Datça'nın so­run­la­rı ,alt ya­pı­sı , tu­riz­min 12 aya ya­yıl­ma­sı,genç­lik so­run­la­rı­mız var çok ağır ve yaşlı nü­fu­su­mu­zun çok ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la yaş­lı­la­rın so­run­la­rı var. Eğer baş­kan ola­rak kar­şı­nı­za çı­kar­sam bu so­run­la­rı çöz­mek için STK (Sivil Top­lum Ku­ru­lu­şu ) ve halk la iç içe ola­rak ça­lı­şa­ca­ğım.So­run­la­rı ken­di­me göre bi­li­yo­rum çünkü böl­ge­den kopuk de­ği­lim. Her güzel şey Datça'mız için.?Desteği­ni­zi bek­li­yo­rum dedi.


Bu haber 820 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer