01-01-1970 03:00 SİYASET

OP.DR. TURGUT DÜNDAR'LI VATAN PARTİSİ DATÇA İLÇE TEŞKİLATININ ŞEREF ÜYESİ

Datçanın Efsanevi simgelerinden Op.Dr.Turgut Dündar, ilerlemiş yaşına ve rahatsızlıklarına meydan okuyarak 7 Haziran seçimlerinde mecliste olması için VATAN PARTİSİNE destek veriyor.

OP.DR. TURGUT DÜNDAR'LI VATAN PARTİSİ  DATÇA İLÇE TEŞKİLATININ ŞEREF ÜYESİ

Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün dev­rim­le­ri­nin bek­çi­si ve onun gös­ter­miş ol­du­ğu he­de­fi an­la­mış ve bu­lun­du­ğu top­lum­da ya­şa­ma ge­çir­mek için ör­nek­ler ya­rat­mış bir insan.
Datça'da ilk mo­to­sik­let, ilk trak­tör, bu­ra­da daha önce bi­lin­me­yen bit­ki­le­rin te­mi­ni ve ye­tiş­ti­ril­me­si, Örnek olmak için ilk li­sans­lı kap­tan, ilk ame­li­yat­ha­ne.
Datça Vatan Par­ti­si üye­le­rin­den Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Av. Nuray Mus­lu­oğ­lu ve Sek­re­ter İsmail Galip Uysal ta­ra­fın­dan, Datça İlçe Yö­ne­ti­mi­ne; “Ata­türk genci ola­rak Datça hal­kı­na bu yönde ver­miş ol­du­ğu yaşam ör­nek­li­ğin­den do­la­yı, Ata­türk dev­rim­le­ri­ni ve Cum­hu­ri­ye­ti Ko­ru­mak, Ata­tür­kün yap­mak is­te­di­ği dev­rim­le­ri ger­çek­leş­tir­mek ve devam et­tir­mek az­min­de olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın bir araya gel­di­ği Vatan Partisi İle 

aynı dü­şün­ce­de ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek ve Dat­ça­ya yap­tı­ğı hiz­met­le­ri saygı ile ana­rak VATAN PARTİSİNE onur­sal üye ola­rak kabul edil­me­si için bir öneri sun­muş­lar­dır”. 

Bu öneri yö­ne­tim Ku­ru­lu ve dı­şın­da­ki üye­le­rin de te­za­hü­rat­la­rı ile oy bir­li­ği ile kabul edil­miş­tir.Yukarıdaki fo­toğ­raf  Op.?Dr.?Tur­gut Dün­dar'a saygı ve sev­gi­le­ri­nin ifa­de­si ola­rak çek­ti­ril­miş olup. 
Parti Ro­ze­ti, Şap­ka­sı ve fo­toğ­raf­ta gö­rü­len ATA­TÜRK resmi Sek­re­ter İsmail Galip Uysal va­sı­ta­sı ile ken­di­si­ne gön­de­ril­miş­tir.
Op.?Dr.?Tur­gut Dün­dar Vatan Par­ti­si İlçe sek­re­te­ri Galip Uysal'ı ka­bu­lün­de şu me­sa­jı ver­miş­tir.Öz kay­nak­la­rı­mı­zı kul­la­na­rak Köy­lü­ye des­tek ve­re­rek üre­ti­mi art­tı­ra­cak tek parti Vatan Partisidir oyum vatana dedi.


Bu haber 4284 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer