03-08-2020 18:48 GÜNDEM

OKUL DEDİĞİN İŞTE BÖYLE OLUR!KA­BAK­LAR­LI İLKO­KU­LU

Orhan Kes­kin­soy/Araş­tır­ma-İnce­le­me *Hiç­bir mas­raf­tan ka­çı­nıl­ma­mış,,, *Ço­cuk­la­rın psi­ko­lo­ji­si­ne bile etki eder. *Ne mutlu orada görev ya­pa­cak öğ­ret­men­le­re *Ne mutlu orada oku­ya­cak öğ­ren­ci­le­re…

OKUL DEDİĞİN İŞTE BÖYLE OLUR!KA­BAK­LAR­LI İLKO­KU­LU

Beş kuruş is­te­me­den, bazı gün­ler bir iki saat üc­ret­siz ders ve­re­bi­li­rim böyle bir okul­da.
Okul de­di­ğin böyle olur. Eski ma­nas­tır­la­ra, eski as­ke­ri okul­la­ra bir bakın! Müze gibi, ga­le­ri gi­bi­ler. Ge­zer­ken içi­niz açı­lı­yor.

Daha tam bit­me­miş. Ancak ben sa­de­ce yü­zey­sel bazı bil­gi­ler ve­re­ce­ğim;
-Yak­la­şık 4 bin met­re­ka­re­lik bir alana ku­rul­muş(Kesin bil­gi­le­ri tek­nik ele­man­lar ol­ma­dı­ğı için ala­ma­dım. Ancak göz ka­ra­rı ölç­tüm)
-On altı ders­li­ği var. Her ders­lik yak­la­şık 40 met­re­ka­re. Yani iki­şer ki­şi­lik sı­ra­lar­da 30-40 öğ­ren­ci oku­ya­bi­lir.​Yani ferah ferah 500 -600 öğ­ren­ci­ye öğ­ren­ci­ye eği­tim ve­ri­le­bi­lir.
-Çok önem­li gör­dü­ğüm bir şeyin al­tı­nı çiz­mek is­ti­yo­rum; üç katlı bir bina. Her katta 5 kız, 5 erkek ve 2 de per­so­nel olmak üzere 12 kişi aynı anda tu­va­let ih­ti­ya­cı­nı gi­de­re­bi­lir.
-Bi­rin­ci katta, spor sa­lo­nu var. Öyle uy­du­ruk dört du­var­dan iba­ret değil. So­yun­ma oda­la­rı dahil salon…Kon­fe­rans(top­lan­tı) sa­lo­nu var. Datça'da bazı et­kin­lik­ler bu sa­lon­da ya­pı­la­bi­lir…
-Hiç­bir mas­raf­tan ka­çı­nıl­ma­mış.Bah­çe­nin pey­za­jı on nu­ma­ra. Kırk yıl­lık ağaç­lar(belki daha fazla) var sanki bah­çe­de…Her gün de su­la­nı­yor.
-Bah­çe­de ko­nuk­lar için, nö­bet­çi­ler için bir de ka­me­ri­ye yap­tı­rıl­mış.
Orada eği­tim ve­recek öğ­ret­me­nin psi­ko­lo­ji­si bo­zul­maz. Çünkü in­sa­nın yap­tı­ğı iş ile çev­re­si çok ilin­ti­li­dir.​Ne mutlu o öğ­ret­men­le­re!
Öğ­ren­ci­ler de hiç sı­kıl­ma­ya­cak. Öyle okul bah­çe­le­rin­de gör­dü­ğü­müz sı­kı­şık­lık hiç ol­ma­ya­cak sa­nı­rım. Ne mutlu o öğ­ren­ci­le­re…
Bit­ti­ği zaman da bir kez daha gidip gö­re­ce­ğim.
Ka­bak­lar­lı aile­si­ne te­şek­kür­ler…
Datça Beton Ola­cak­sa böyle olsun!


Bu haber 1668 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer