17-05-2022 11:58 GÜNDEM

O GÜNEŞ YENİDEN DO­ĞA­CAK!

Sebiha ARSLAN: Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin, 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­nın 103. yı­lı­nı yurt ge­ne­lin­de genel merkezle eş za­man­lı basın açıklaması düzenleyerek kutladı.

	O GÜNEŞ YENİDEN DO­ĞA­CAK!

 

Başkan Şahin' in dernek binasında yaptığı açıklama özetle  şu şekilde  ''  
Ana­far­ta­lar Kah­ra­ma­nı Mus­ta­fa Kemal Paşa'nın, 3 yıl 3 ay 22 gün süren kutlu yü­rü­yü­şü­nün 19
Mayıs 1919'da Sam­sun Li­ma­nı'nda atı­lan İLK ADIM' ının 103. yıl­dö­nü­mü­nü kut­lu­yo­ruz.
103 yıl sonra yine iç ve dış so­run­lar­la bo­ğu­şu­yo­ruz. Yine em­per­ya­lizm bo­ğa­zı­mı­za çök­müş,
ül­ke­mi­zi böl­mek için oyun üze­ri­ne oyun ku­ru­yor. Bütün bu olum­suz­luk­la­ra kar­şın;
 Yüz yıl önce Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı­nı za­fe­re ulaş­tı­ran, Cum­hu­ri­ye­ti kuran, Ay­dın­lan­ma
Dev­rim­le­ri ile Ulu­su­mu­za çağ at­la­tan Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün reh­ber­li­ği gibi,
 Türk Ulusu'nun ba­ğım­sız­lık tut­ku­su, Laik Cum­hu­ri­yet ve de­mok­ra­si bağ­lı­lı­ğı gibi,
 103 yıl ön­ce­ye göre çok daha eği­tim­li ve zen­gin insan kay­na­ğı­mız gibi,
 Milli Mü­ca­de­le­de­ki ce­sa­ret ve ka­rar­lı­lık­la­rı­nı sür­dü­ren kah­ra­man ka­dın­la­rı­mız ve her
yaş­tan genç­le­ri­miz gibi,
 Ke­ma­list dü­şün­ce­yi ve Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ni ye­ni­den hal­kı­mı­za ulaş­tı­ran, de­ne­yim­li,
eği­tim­li, gözü pek dev­rim­ci kad­ro­la­ra sahip, ülke sat­hı­na ya­yıl­mış ve 33 yıl önce bugün
ku­rul­muş ATA­TÜRK­ÇÜ DÜ­ŞÜN­CE DER­NEĞİ gibi
uf­ku­mu­zu ay­dın­la­tan, umu­du­mu­zu yük­sel­ten, Ulu­su­mu­zu yü­rek­len­di­ren çok önem­li de­ğer­le­ri­miz
var.
30 Ekim 1918 Mond­ros Mü­ta­re­ke­si son­ra­sı, 13 Kasım 1918 günü İstan­bul'a gelen Mus­ta­fa
Kemal Paşa, Boğaz'a de­mir­le­miş em­per­ya­list do­nan­ma­sı­nı gör­dü­ğün­de -Ulu­su­na duy­du­ğu
gü­ven­le- “Gel­dik­le­ri gibi gi­der­ler” demiş ve asla terk et­me­di­ği bu inanç­la İstan­bul'da ge­çir­di­ği 6
ay bo­yun­ca ka­fa­sın­da kur­gu­la­dı­ğı za­fe­rin plan­la­rı­nı ilmek ilmek örmüş, ken­di­si­ni ha­yal­ci bu­lan­la­ra
kar­şın Ban­dır­ma va­pu­ru­na binme ce­sa­re­ti­ni gös­te­ren 18 adsız kah­ra­man­la Sam­sun'dan baş­la­ya­rak
Türk Mil­le­ti'ni ayağa kal­dır­mış­tı.
Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün “Gel­dik­le­ri gibi gi­der­ler” sözü, iş­gal­ci­le­rin ken­di­lik­le­rin­den
gi­de­cek­le­ri ha­ya­li­ne değil, akıl ve bi­li­me da­ya­lı YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM şi­arı­na da­ya­nı­yor­du
Amas­ya Ge­nel­ge­sin­den Er­zu­rum Kong­re­si­ne, Sivas Kong­re­sin­den, Büyük Mil­let Mec­li­si'ne,
Bi­rin­ci ve İkinci İnönü za­fer­le­rin­den Sa­kar­ya ve Dum­lu­pı­nar'a, İzmir rıh­tı­mın­dan Mu­dan­ya'ya,
Lozan'a, Mont­rö ve Hatay'a kadar hep ANTİEM­PER­YALİST ve TAM BA­ĞIM­SIZ TÜRKİYE he­def­li
KEMALİST İDE­OLOJİ iz­le­ne­cek­ti.
19 Mayıs 1919'da Sam­sun'dan yola çıkan Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı ile
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ne kan­la­rı ve can­la­rıy­la hayat veren Ke­ma­list Dev­rim­ci­le­ri şük­ran ve say­gıy­la
anar­ken, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­neğimizin ku­ru­cu­la­rı­nı ve öde­ne­mez emek­le­ri ile bu­gü­ne
ulaş­tı­ran yüz bin­ler­ce Ata­türk­çü­yü min­net­le yad edi­yor, ya­şam­la­rı­nı sür­dü­ren­le­re sağ­lık ve esen­lik
di­li­yo­ruz.
Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ola­rak; KEMALİZM'in namus se­si­ni bir SİS ÇANI gibi yur­du­muz
se­ma­la­rı­na asma ve ye­ni­den Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti'ne ulaş­ma azim ve ka­ra­rı­mı­zı yi­ne­li­yor, Aziz
Mil­le­ti­mi­zin 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Ve Genç­lik Ve Spor Bay­ra­mı'nı kut­lu­yo­ruz.
Say­gı­la­rı­mız­la...Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­neği Genel Mer­kezi


Bu haber 294 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer