27-07-2020 16:44 GÜNDEM

MUH­TAR­LAR TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Pan­de­mi dö­ne­mi ön­ce­sin­de her ay ger­çek­leş­ti­ri­len ve Co­vi­d ­19 sal­gı­nı ne­de­niy­le bir süre ara ve­ril­mek zo­run­da ka­lı­nan muh­tar­lar top­lan­tı­sı 24 Tem­muz Cuma günü ger­çek­leş­ti­ril­di. Kay­ma­kam Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya bazı kurum amir­le­ri ve muh­tar­lar ka­tıl­dı.

MUH­TAR­LAR TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Dü­zen­li ola­rak her ay dü­zen­le­nen muh­tar­lar top­lan­tı­sı­nın Tem­muz ayı bu­luş­ma­sı Kız­lan Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan De­ğir­men Res­to­rant­' ta ger­çek­leş­ti­ril­di.
Top­lan­tı­da bir ön­ce­ki otu­rum­da ele alı­nan ko­nu­la­ra de­ği­ni­le­rek, ge­li­nen nokta ve so­nuç­la­nan işler de­ğer­len­di­ril­di. Gün­dem­de­ki ko­nu­la­rın en hızlı şe­kil­de çözüm yol­la­rı­nın ara­yı­şı ko­nu­şul­du. Ma­hal­le muh­tar­la­rı bazı ku­rum­la­rın yap­ma­la­rı ge­re­ken gö­rev­le­ri pan­de­mi sü­re­ci­ni de ba­ha­ne edi­le­rek ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği­ni ifade ede­rek şi­ka­yet­le­ri­ni dile ge­tir­di.​Muh­tar­lar ; Datça'nın oto­park so­ru­nu­nu ,ka­na­li­zas­yon so­ru­nu, Hı­zır­şah Ma­hal­le­sin­de­ki 10 ha­ne­ye hala daha su git­me­di­ği,Halk tu­va­let­le­ri­nin ye­ter­siz ol­du­ğu ,Pa­la­mut­bü­kü ,Yaka ,Yazı mahalleleri ve Datça mer­kez­de bazı yer­ler­de tra­fi­ğin ki­lit­len­di­ği ve kav­ga­la­rın ya­şan­dı­ğı ,Pa­zar­cı es­na­fın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ,ko­nu­şu­lan­lar ve çözüm ara­nı­lan­la­rın ba­şın­da yer aldı.
Muh­tar­la­rın ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Kay­ma­ka­mı Çoban “Uzun bir ara­dan sonra ko­vi­d­19 ted­bir­le­ri­ne ri­ayet ede­rek top­lan­tı­mı­zı ger­çek­leş­tir­dik. Pan­de­mi sü­re­ci bo­yun­ca tüm kurum ve ku­ru­luş­lar ile bir­lik­te muh­tar­la­rı­mı­zın öz­ve­ri­li ve gay­ret­li ça­lış­ma­la­rı­na te­şek­kür edi­yo­rum. Malum önü­müz­de Kur­ban Bay­ra­mı var ve bizim kül­tü­rü­müz­de de bay­ram­lar­da zi­ya­ret­ler var. Lüt­fen bu sü­reç­te dik­kat­li ola­lım. Bu tür ko­nu­lar­da va­tan­daş­la­rı na­zik­çe uya­ra­lım” dedi. Toplantı görüş alış verişiyle son buldu.


Bu haber 1324 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer