09-01-2019 16:05 GÜNDEM

MUĞLA BİK.MÜ­DÜ­RÜ KÖSE, 10 OCAK ÇA­LI­ŞAN GA­ZE­TECİLER GÜ­NÜ­NÜ KUT­LA­DI

Rıza EZER : Basın İlan Ku­ru­mu Muğla Şube Mü­dü­rü M. Ali Köse, 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü do­la­yı­sıy­la bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı.

MUĞLA BİK.MÜ­DÜ­RÜ KÖSE, 10 OCAK ÇA­LI­ŞAN GA­ZE­TECİLER GÜ­NÜ­NÜ KUT­LA­DI

Köse, 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü ne­de­niy­le ya­yın­la­dı­ğı kut­la­ma me­sa­jın­da, ''İle­ti­şim araç­la­rı­nın ge­liş­me­siy­le bir­lik­te, ha­be­rin ve buna bağlı ola­rak bil­gi­nin hızla ya­yıl­dı­ğı bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz. Tüm dün­ya­da ya­şa­nan ge­liş­me­ler ve ül­ke­mi­zin için­den geç­ti­ği sü­reç­ler, doğru ve ta­raf­sız ha­ber­ci­li­ğin öne­mi­ni gün geç­tik­çe ar­tır­mak­ta­dır. Başta hal­kı­mız olmak üzere, tüm in­san­lı­ğın en önem­li ih­ti­yaç­la­rın­dan bi­ri­si de temiz su gibi, temiz ha­ber­dir. Ha­be­ri ve ha­ber­ci­li­ği kir­let­me­den, milli men­fa­at­le­ri gö­ze­te­rek ve ül­ke­mi­zin ge­liş­me­si­ne katkı sun­mak yö­nün­de; bir kısmı do­ğa­sın­dan kay­nak­lı her türlü zor şarta rağ­men, mes­le­ğin ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şan ga­ze­te­ci ar­ka­daş­la­rı­mı­zın mü­ca­de­le­si al­kış­lan­ma­ya de­ğer­dir. Bu duy­gu­lar­la, 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü'nü kut­lu­yor, tüm mes­lek­taş­la­rı­ma sağ­lık ve afi­yet­le nice ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar di­li­yor, başta şehit ve ga­zi­le­ri­miz olmak üzere, ara­mız­dan ay­rı­lan mes­lek­taş­la­rı­mı­zı ha­yır­la yâd edi­yo­rum.
 


Bu haber 312 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer