25-06-2020 13:55 GÜNDEM

MÜDÜR MER­MER­TAŞ'TAN GA­ZE­TEMİZE ZİYARET

Sebiha ARSLAN : Basın İlan Ku­ru­mu Muğla İl Mü­dü­rü Mu­har­rem Mer­mer­taş, bir dizi zi­ya­ret­leri için İlçe­mi­ze geldi. Datça Haber Ga­ze­te­mi­zi de zi­ya­ret eden Mer­mer­taş , Ga­ze­te­miz Genel Yayın ve So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü Se­bi­ha Ars­lan ile soh­bet ede­rek bilgi alış ve­ri­şin­de bu­lun­du. Mer­mer­taş daha son­ra­sın­da Kay­ma­kam Mesut Çoban' ı ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar 'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

MÜDÜR MER­MER­TAŞ'TAN GA­ZE­TEMİZE ZİYARET


Basın İlan Ku­ru­mu Muğla İl Mü­dü­rü Mu­har­rem Mer­mer­taş ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı zi­ya­ret­te­ki açık­la­ma­sın­da özet­le şu cüm­le­le­ri söy­le­di “Basın İlan Ku­ru­mu Muğla İl Mü­dür­lü­ğü­ne, Mart ayı iti­ba­riy­le atan­mış­tım. Gö­re­ve gel­me­mi­zin ar­dın­dan ,co­ro­na vi­rü­sü sal­gı­nı ne­de­niy­le zi­ya­ret­le­ri­mi­zi ya­pa­ma­mış­tık. Biraz ge­cik­me­li de olsa önce Muğla mer­kez­de­ki ga­ze­te ve ku­rum­la­rı­mı­za zi­ya­ret­ler­de bu­lun­duk. İlçe zi­ya­ret­le­ri­miz kap­sa­mın­da da bu gün siz­ler­le bir araya gel­dik.​Basın İlan Ku­ru­mu ola­rak pan­de­mi sü­re­cin­de ga­ze­te­le­ri­miz ile bir­lik­te ha­re­ket ettik. So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı­nın ol­du­ğu gün­ler­de ga­ze­te­le­ri­mi­ze çık­ma­ma hakkı ta­nı­dık. Hem ga­ze­te­le­ri­mi­zi zi­ya­ret edi­yo­ruz hem de pan­de­mi sü­re­ci­nin nasıl geç­ti­ği­ni öğ­ren­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Gö­re­ve yeni atan­ma­mız do­la­yı­sıy­la hem ga­ze­te­ler­le hem de ga­ze­te­ci­ler­le ta­nış­mış olu­yo­ruz” dedi.
Müdür Mer­mer­taş daha sonra Kay­ma­kam Mesut Çoban ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar 'ı  zi­ya­ret için ga­ze­te­miz­den ay­rıl­dı.


Bu haber 3197 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer