03-04-2020 12:02 GÜNDEM

MÜ­CA­DE­LEYİ HALK­ÇI DEV­LET­LE KA­ZA­NI­RIZ!

Co­ro­na Vi­rü­sü'nün (Covid 19) hızla ya­yıl­dı­ğı, ka­ran­ti­na­la­rın, ya­sak­la­rın, üzün­tü­le­rin, ölüm­le­rin, psi­ko­lo­jik, sos­yal ve eko­no­mik sı­kın­tı­la­rın hızla art­tı­ğı bu gün­ler­de Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ola­rak dü­şün­ce­le­ri­mi­zi ve öne­ri­le­ri­mi­zi ka­mu­oyu ve ör­gü­tü­müz­le pay­laş­mak is­ti­yo­ruz.

MÜ­CA­DE­LEYİ HALK­ÇI DEV­LET­LE KA­ZA­NI­RIZ!


1. Dev­le­ti­miz has­ta­lık ko­nu­sun­da şef­faf ol­ma­lı, bil­gi­le­ri hal­kı­mız­dan sak­la­ma­ma­lı, pa­ni­ği, en­di­şe­yi art­tı­ra­cak bir ortam ya­rat­ma­ma­lı­dır.
2. Bilim ku­ru­lu­nun bütün öne­ri­le­ri si­ya­si ve eko­no­mik çıkar dü­şü­nül­mek­si­zin ek­sik­siz ye­ri­ne ge­ti­ril­me­li­dir.
3. Dev­let, iş yer­le­ri ka­pa­nan bütün iş­çi­le­re, es­na­fı­mı­za, çift­çi­mi­ze, üc­ret­li öğ­ret­men­le­re, ça­lış­ma ve iş bulma im­kâ­nı bu­la­ma­yan tüm hal­kı­mı­za eko­no­mik des­tek ve­re­ce­ği­ni der­hal açık­la­ma­lı­dır. İşten çı­kar­ma­lar ya­sak­lan­ma­lı­dır. Elekt­rik, su, do­ğal­gaz, sağ­lık fa­tu­ra­la­rı bu sü­reç­te dev­let­çe kar­şı­lan­ma­lı; borç ve kredi öde­me­le­ri fa­iz­siz şe­kil­de er­te­len­me­li­dir.
4. “Evde Kal Tür­ki­ye” kam­pan­ya­sı­nın ger­çek­le­şe­bil­me­si ve has­ta­lı­ğın ya­yıl­ma­sı­na engel olmak için “kont­rol­lü so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ka­ra­rı” der­hal alın­ma­lı­dır.
5. Has­ta­lı­ğın ya­yıl­ma­sı ne­de­niy­le baş­la­yan bi­rey­sel ve ör­güt­lü yar­dım kam­pan­ya­la­rı sos­yal da­ya­nış­ma kül­tü­rü­mü­zün açık gös­ter­ge­si­dir. Sa­nat­çı­la­rın, spor­cu­la­rın, iş in­san­la­rı­nın baş­lat­tı­ğı kam­pan­ya­ya başta Cum­hur­baş­ka­nı, ba­kan­lar ve mil­let­ve­kil­le­ri olmak üzere tüm si­ya­set­çi­ler ka­tıl­ma­lı­dır. On­lar­dan Nisan ma­aş­la­rı­nı ba­ğış­la­dık­la­rı­nı açık­la­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ruz. Ay­rı­ca TBMM, ku­ru­lu­şu­nun 100.Yı­lın­da (23 Nisan 2020) top­la­na­rak mil­let­ve­ki­li maaş ve öde­nek­le­rin­de in­di­rim ka­ra­rı­nı 1.?TBMM ru­huy­la, oy bir­li­ğiy­le kabul et­me­li­dir. Bun­lar­dan elde edi­lecek ge­li­rin iş­siz­lik fo­nu­na ak­ta­rı­la­ca­ğı du­yu­rul­ma­lı­dır.
6. Tam ba­ğım­sız­lı­ğın bi­rin­ci şartı eko­no­mik ba­ğım­sız­lık­tır. Dev­let büt­çe­si­nin kı­sıt­lı im­kân­la­rı büyük bir özen ve has­sa­si­yet­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Bu bağ­lam­da;
 
Kul­la­nı­la­ma­yan köp­rü­ler, oto­yol­lar ve ha­va­alan­la­rı için an­laş­ma­lar­dan kay­nak­la­nan dolar üze­rin­den ga­ran­ti­li öde­me­ler der­hal dur­du­rul­ma­lı, son­ra­dan ya­pı­la­cak öde­me­ler de TL'ye çev­ril­me­li­dir.
 “Kanal İstan­bul” gibi ül­ke­miz ve çev­re­miz açı­sın­dan son de­re­ce teh­li­ke­li ve ha­ya­li pro­je­le­re kay­nak ak­ta­rı­mın­dan vaz­ge­çil­me­li­dir.
 Başta st­ra­te­jik önemi olan şeker fab­ri­ka­la­rı olmak üzere, özel­leş­ti­ri­len fab­ri­ka­lar plan dâ­hi­lin­de ye­ni­den ka­mu­laş­tı­rıl­ma­lı­dır.
7. Sağ­lık per­so­ne­li­mi­zin ko­run­ma­sı ve art­tı­rıl­ma­sı için der­hal ha­re­ke­te ge­çil­me­li, sağ­lık or­du­su­nun önemi fark edil­me­li ve sağ­lık sek­tö­rün­de kamu ya­tı­rım­la­rı art­tı­rıl­ma­lı­dır. “Yap, İşlet, Dev­ret” man­tı­ğıy­la ve hasta ga­ran­ti­li ola­rak yap­tı­rı­lan “şehir has­ta­ne­le­ri” uy­gu­la­ma­la­rın­dan vaz­ge­çil­me­li, ya­pı­lan­lar der­hal ka­mu­laş­tı­rıl­ma­lı­dır.
8. Halka doğ­ru­dan hiz­met veren be­le­di­ye­le­rin bütçe ve ala­cak­la­rın­da ya­pı­lan bütün ke­sin­ti­le­re son ve­ril­me­li­dir
9. İçinde bu­lun­du­ğu­muz şart­lar­da bir zo­run­lu­luk ha­li­ne gelen uzak­tan eği­tim, aklın ve bi­li­min ge­rek­tir­di­ği şekil ve yön­tem­ler­le ya­pıl­ma­lı, si­ya­set­ten uzak du­rul­ma­lı, ta­ri­kat ve ce­ma­at­le­rin pro­pa­gan­da ala­nı­na dö­nüş­me­me­li­dir
10. ?Co­ro­na Vi­rü­sü sal­gı­nı ne­de­niy­le ha­pis­ha­ne­ler­de­ki yo­ğun­lu­ğu azalt­ma ge­rek­çe­siy­le ya­pı­la­cak infaz dü­zen­le­me­sin­den, top­lum­sal so­run­la­rı daha da art­tı­ra­cak ke­sim­le­rin ya­rar­lan­ma­sı­nın önüne ge­çil­me­li­dir. Ka­dı­na şid­det, taciz, te­ca­vüz suç­lu­la­rıy­la, uyuş­tu­ru­cu çe­te­le­ri­nin bu infaz ya­sa­sın­dan ya­rar­lan­ma­sı en­gel­len­me­li, dü­şün­ce suç­la­rı kap­sa­ma alın­ma­lı, ce­za­evin­de­ki ga­ze­te­ci­ler ser­best bı­ra­kıl­ma­lı­dır.

Tüm so­run­la­rın, de­mok­ra­tik, laik, aklın ve bi­li­min reh­ber­li­ği­ni kabul eden, hal­kıy­la omuz omuza, halk­çı bir yö­ne­tim ile aşı­la­bi­le­ce­ği­ni, ta­rih­sel tec­rü­be­miz­le bi­li­yo­ruz.

Dev­let des­te­ğiy­le, evde ka­la­rak ve büyük bir da­ya­nış­may­la bu zor gün­le­ri at­la­ta­bi­li­riz.

Bu neden ve ge­rek­çe­ler­le ye­ni­den Halk­çı, Dev­let­çi bir dev­let ya­pı­lan­ma­sı­na ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu gö­rü­yor, söy­lü­yor ve bunu hemen is­ti­yo­ruz.


Bu haber 1959 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer