17-08-2018 17:09 GÜNDEM

MERAKLA BEKLENİYORDU ''RALLY TURKEY'' İN DATÇA ETABI ,SARI LİMAN KOYU

Sebiha ARSLAN : Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı'nın 10. etabı ''Rally Turkey'' 13-16 Eylül'de Datça ,Mar­ma­ris ,Gökova, Ula ve Hisarönün' de gerçekleşeceği haberini 3 Ağustos 1667 Sayılı Gazetemizde okurlarımızla paylaşmıştık. Yak­la­şık 50 bin yabancı tu­ristin gelmesinin yanı sıra , 12 bin saat canlı yayın yapılarak ,800 mil­yon ki­şi­ye Datça ,Mar­ma­ris , Muğla il­çe­le­ri ve Tür­ki­ye' ye ta­nı­tı­mı ya­pı­lacağı ve Dünya Med­ya­dasın' da 10 bin­den fazla man­şet olacağı bilgisini paylaşmıştık.Merakla beklenen'' Rally Turkey ''in Datça etabının nerede gerçekleşecek olmasıydı.Beklenen açıklama geldi . Rallinin 15 Eylül Cumartesi günü 08.35-16.00 saatlerinde koşulacak Datça etabının yaklaşık 4 kilometrelik bölümü Sarıliman koyunda başlayacak. Gerçekleşecek etkinlik denizden de izlenebilecek.

MERAKLA BEKLENİYORDU ''RALLY TURKEY'' İN DATÇA ETABI ,SARI LİMAN KOYU

TOS­FED'in (Tür­ki­ye Oto­mo­bil Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu) or­ga­ni­za­tör­lü­ğün­de dü­zen­le­necek olan Dünya Ralli Şam­pi­yo­na'sının 10. etabı 13-16 Eylül'de Datça, Mar­ma­ris, Ula, Gö­ko­va ve Hi­sa­rö­nün­de ger­çek­le­şecek. “50 ül­ke­de 155 te­le­viz­yon ka­na­lın­da canlı ya­yın­la­na­ca­ğı tah­min edi­len Rally Turkey'in “ Her etabı en az 800 mil­yon kişi iz­le­yecek. 12 Bin saat canlı yayın ya­pı­la­cak olan et­kin­lik Datça ,Mar­ma­ris ve Muğla tu­riz­mi­ni şah­lan­dı­ra­cak
For­mu­la 1'den sonra ya­pı­lan en büyük or­ga­ni­zas­yon olan Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı'nın 10. etabı 8 yıl­lık ara­dan sonra Tür­ki­ye'de dü­zen­le­necek. 800 mil­yon ki­şi­nin takip et­ti­ği Rally' le, Tür­ki­ye dün­ya­da ta­nı­tı­la­cak
Tür­ki­ye'ye 8 yıl ara­dan sonra dönen ralli, 13 Eylül Per­şem­be günü saat 20.00'da Mar­ma­ris Ata­türk Mey­da­nı'ndaki se­re­mo­niy­le baş­la­ya­cak.
WRC ta­ri­hin­de ilk kez star­tın hemen ar­dın­dan "Turkey" adı ve­ri­len şehir içi se­yir­ci özel etabı ge­çi­lecek ve spor­se­ver­ler, Mar­ma­ris mer­kez­de­ki bu etap­ta oto­mo­bil­le­rin muh­te­şem per­for­mans­la­rı­nı çok ya­kın­dan iz­le­me şansı bu­la­cak.
896 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da­ki par­kur­da, top­lam uzun­lu­ğu 317 ki­lo­met­re olan 17 özel etabı ge­çecek ef­sa­ne pi­lot­lar ba­şa­rı­lı olmak için mü­ca­de­le edecek.
Ekip­ler, 14 Eylül Cuma sa­ba­hı 07.00'de As­pa­ran' daki ser­vis ala­nın­dan ral­li­ye baş­la­ya­cak. İlk gü­nün­de ekip­ler, sı­ra­sıy­la Çe­ti­be­li (38.10 ki­lo­met­re), Ula (21.90 ki­lo­met­re) ve Çi­çek­li (12.55 ki­lo­met­re) etap­la­rı­nı iki­şer kez ge­çe­rek As­pa­ran'da günü ta­mam­la­ya­cak­lar.
As­pa­ran'dan 15 Eylül Cu­mar­te­si sa­ba­hı bir kez daha güne baş­la­ya­cak ekip­ler, bu kez Gö­ko­va­Kör­fe­zi'ne yö­ne­le­rek Ye­şil­bel­de (36,00 ki­lo­met­re), Datça (10,70 ki­lo­met­re) ve İçme­ler (20,40 ki­lo­met­re) etap­la­rı­nı iki­şer kez ge­çecek. Ral­li­nin ikin­ci günü, yine As­pa­ran'da ku­ru­lu ser­vis park­ta sona erecek.
Ral­li­nin 15 Eylül Cu­mar­te­si günü 08.35-16.00 sa­at­le­rin­de ko­şu­la­cak Datça eta­bı­nın yak­la­şık 4 ki­lo­met­re­lik bö­lü­mü Sa­rı­li­man ko­yun­dan, Ye­şil­bel­de eta­bı­nın yak­la­şık 3 ki­lo­met­re­lik bö­lü­mü Mal­de­re­si Koyu ta­ra­fın­dan, 2 ki­lo­met­re­lik bir başka bö­lü­mü de Bör­dü­bet Koyu ta­ra­fın­dan da de­niz­den iz­le­ne­bi­lecek.
Ya­rış­ma­nın son günü 16 Eylül Pazar ta­ri­hin­de ise di­rek­si­yon ba­şı­na ge­çecek ekip­ler, Mar­ma­ris (7,12 ki­lo­met­re), Ova­cık (8,04 ki­lo­met­re), Gökçe (13,25 ki­lo­met­re) etap­la­rı­nı geç­tik­ten sonra Mar­ma­ris-2 adıy­la ge­çi­lecek avan­taj eta­bıy­la ral­li­yi nok­ta­la­ya­cak.
Bu eta­bın ser­vis ala­nı­nın gi­ri­şin­de bi­ti­yor ol­ma­sı da Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı'ndaki ilk­ler­den bi­ri­si ola­cak. Ral­li­nin bitiş se­re­mo­ni­si ve ödül tö­re­ni, 14.28'den iti­ba­ren As­pa­ran Ser­vis Park'ta ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
 


Bu haber 4400 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer