23-09-2017 18:21 YAŞAM

MAHALLELİNİN BAZ İSTASYONU TEPKİSİ

İlçe­miz­de bir ki­şi­ye ait ara­zi­ye ku­ru­lan te­ker­lek­li baz is­tas­yo­nu, bazı ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin tep­ki­si çekti. Va­tan­daş­lar, baz is­tas­yo­nu­nun kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­di.

MAHALLELİNİN BAZ İSTASYONU TEPKİSİ

İskele Ma­hal­le­si'ndeki Petya Si­te­si ve Öz­be­ril si­te­le­ri ya­kı­nın­da­ki bir ar­sa­ya ku­ru­lan te­ker­lek­li baz is­tas­yo­nu, bazı ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin tep­ki­si­ni top­la­dı.
 Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği ile Çevre Mü­hen­dis­le­ri Odası'nın aç­tı­ğı dava son­ra­sın­da, Da­nış­tay 13'üncü Da­ire­si'nin, yaşam alan­la­rı ile okul ve çocuk parkı ya­kın­la­rı­na baz is­tas­yon­la­rı­nın ku­ru­la­ya­ca­ğı­na yö­ne­lik ver­di­ği 22 Mayıs 2015 ta­rih­li ka­ra­rı ha­tır­la­tan va­tan­daş­lar, kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­di. 

Üze­rin­de 'Yer­le­şim Ye­rin­de Baz İstas­yo­nu­na Hayır', 'Baz İstas­yo­nu Kan­ser Ya­pı­yor', 'Da­nış­tay ka­ra­rı Baz İstas­yo­nu­na Karşı' ve 'Muğla Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si, Da­nış­tay Ka­ra­rı­nı Uy­gu­la' ya­zı­lı pan­kart­lar ta­şı­yan va­tan­daş­lar, basın açık­la­ma­sı yaptı. 

Ma­hal­le sa­kin­le­rin­den 63 ya­şın­da­ki Ahmet Kum­sar şöyle dedi:
"Baz is­tas­yon­la­rı ile il­gi­li Da­nış­tay'ın 'insan sağ­lı­ğı­na za­rar­lı' ol­du­ğu­na iliş­kin ka­ra­rı var. 

Mi­ni­mum 200 metre alan­da böyle bir te­si­sin ku­rul­ma­sı, ke­sin­lik­le insan sağ­lı­ğı­na za­rar­lı­dır.
Te­pe­ler bom­boş, neden oraya ko­nul­mu­yor? Yerel ida­re­nin bize söy­le­di­ği, baz is­tas­yo­nu te­pe­den inme bir şe­kil­de, yu­ka­rı­dan 

em­ri­va­ki bir şe­kil­de ya­pı­la­rak bu­ra­ya ko­nul­muş." 

Baz is­tas­yo­nu­nun ku­rul­du­ğu ar­sa­nın bir dok­to­ra ait ol­ma­sı­nın ken­di­le­ri­ni daha çok üz­dü­ğü­nü söy­le­yen öğ­ret­men 43 ya­şın­da­ki Mer­yem Çift­çi de, "Arsa sa­hi­bi­ne ulaş­tık. 

Bi­zim­le gö­rüş­mek is­te­me­di.Ken­di­si sağ­lık gö­rev­li­si bir dok­tor. 
Biraz man­tık­lı dü­şün­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz. 

İnsan­lı­ğa davet edi­yo­ruz. Al­dı­ğı eği­tim ge­re­ği, insan sağ­lı­ğı­nı dü­şü­ne­rek, baz is­tas­yo­nu an­laş­ma­sı­nı iptal et­me­si­ni is­ti­yo­ruz" diye ko­nuş­tu.(DHA)
 


Bu haber 6522 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer