04-04-2019 19:51 GÜNDEM

KAYMAKAM ÇOBAN'INDA KATILDIĞI, İL KO­OR­Dİ­NAS­YON KU­RU­LU 2019 YILI 2. DÖNEM TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Kaymakamı Mesut Çoban' ın da aralarında bulunduğu, İl ge­ne­li ya­tı­rım­la­rın de­ğer­len­di­ril­di­ği 2019 yılı 2'inci dönem İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı, Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek baş­kan­lı­ğın­da gerçekleşti.

KAYMAKAM ÇOBAN'INDA KATILDIĞI, İL KO­OR­Dİ­NAS­YON KU­RU­LU 2019 YILI 2. DÖNEM TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

 

Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Vali Ci­ve­lek'in yanı sıra, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Cum­hur Çoban, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Çiçek, Vali Yar­dım­cı­sı Fethi Öz­de­mir, Datça Kaymakamı Mesut Çoban diğer 12  ilçe kay­ma­kam­la­rı, bölge mü­dür­le­ri, kurum ve ku­ru­luş­la­rın mü­dür­le­ri ve ilçe be­le­di­ye baş­kan­la­rı ka­tıl­dı.

Top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Vali Ci­ve­lek , “Son yıl­lar­da ili­miz ge­ne­lin­de eği­tim­den sağ­lı­ğa, spor­dan ta­rı­ma, orman ve su iş­le­rin­den ulaş­tır­ma­ya, aile ça­lış­ma ve sos­yal hiz­met­ler­den, kül­tür ve tu­riz­me kadar her alan­da önem­li ya­tı­rım­lar ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­mız­ca ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım­lar­da Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı ile Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ya­tı­rım­la­rı ilk sı­ra­da yer al­mak­ta­dır. İli­mi­zin ge­li­şi­mi­ne kal­kın­ma­sı­na katkı sağ­la­yan ya­tı­rım­la­rı ger­çek­leş­ti­ren tüm kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.

2019 yılı Mart sonu iti­ba­riy­le ili­miz ge­ne­lin­de kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rın 6 mil­yar 106 mil­yon 735 bin TL proje tu­tar­lı işi bu­lun­mak­ta­dır. Bu pro­je­ler için ön­ce­ki yıl­lar­da ya­pı­lan har­ca­ma tu­ta­rı 1 mil­yar 140 mil­yon 724 bin TL'dir. Dönem sonu iti­ba­riy­le 144 mil­yon 493 bin TL har­ca­ma ya­pıl­mış olup, nakdi ger­çek­leş­me oranı yüzde 24, fi­zi­ki ger­çek­leş­me oranı yüzde 35'tir.
Sek­tör iti­ba­riy­le de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de en yük­sek har­ca­ma İŞKUR ile Aile Ça­lış­ma ve sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü Hiz­met Bi­na­la­rı, Men­te­şe Hü­kü­met Ko­na­ğı, kır­sal alt­ya­pı (KIR­DES) ya­tı­rım­la­rı ve çe­şit­li il­çe­ler­de içme suyu ka­na­li­zas­yon ve arıt­ma te­sis­le­ri gibi önem­li alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı için 64 mil­yon 110 bin TL ile diğer kamu hiz­met­le­ri sek­tö­rün­de ya­pıl­mış­tır.
İkinci sı­ra­da Muğ­la-Ka­le-Ta­vas, Ya­ta­ğan-Mi­las, Kor­ku­te­li-Çav­dır/Fet­hi­ye-Kal­kan yol ya­tı­rım­la­rı için 59 mil­yon 664 bin TL har­ca­ma ya­pı­lan Ulaş­tır­ma Sek­tö­rü; üçün­cü sı­ra­da, her çeşit eği­tim ka­de­me­sin­de ders­lik, spor sa­lo­nu, alt­ya­pı ve bi­lim­sel pro­je­ler için 13 mil­yon 629 bin TL har­ca­ma ya­pı­lan eği­tim sek­tö­rü yer al­mak­ta­dır.
Ku­ru­luş­lar iti­ba­riy­le en yük­sek har­ca­ma­yı 59 mil­yon 288 bin TL ile Ya­tı­rım İzleme ve Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lı­ğı yap­mış­tır. Ka­ra­yol­la­rı 2. Bölge Mü­dür­lü­ğü 37 mil­yon 109 bin TL ile ikin­ci, Ka­ra­yol­la­rı 13. Bölge Mü­dür­lü­ğü 22 Mil­yon 255 bin TL ile üçün­cü sı­ra­da yer alan ku­ru­luş­lar ol­muş­tur.” dedi.Muğla'da 259 pro­je­den 17'sinin ta­mam­lan­dı­ğı­nı, 146'sının devam et­ti­ği­ni söy­le­yen Vali Ci­ve­lek, 61 pro­je­nin ihale aşa­ma­sın­da ol­du­ğu­nu, 35 pro­je­ye ise henüz baş­lan­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Vali Ci­ve­lek'in açı­lış ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­tı­rım­cı ku­ru­luş mü­dür­le­ri­nin su­num­la­rı ile devam eden top­lan­tı, ya­pı­lan genel de­ğer­len­dir­me­nin ar­dın­dan sona erdi.


Bu haber 376 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer