24-02-2020 18:02 GÜNDEM

KAYMAKAM ÇOBAN BAŞKANLIĞINDA OTO­BÜS KA­ZA­LA­RI­NIN ÖN­LEN­MESİNE YÖNELİK TOP­LAN­TI DÜZENLENDİ

Sebiha ARSLAN : İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da, Oto­büs ka­za­la­rı­nın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik top­lan­tı düzenlendi.

KAYMAKAM ÇOBAN BAŞKANLIĞINDA OTO­BÜS KA­ZA­LA­RI­NIN ÖN­LEN­MESİNE YÖNELİK TOP­LAN­TI DÜZENLENDİ

 

Cuma günü(21/02/2020) saat 11.00 ' da Kaymakam Mesut  Çoban başkanlığında  gerçekleşen toplantıya, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan Ve­ki­li Teğ­men Eren Öz­türk, İlçe Milli Eği­tim Müdür Ve­ki­li Er­do­ğan Başar, Datça Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Hasan Deniz, Datça Koop. Baş­kan yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Kara katıldı.
Toplantıda ,İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı İller İda­re­si Genel Mü­dür­lü­ğü  “Tra­fik Gü­ven­li­ği Uy­gu­la­ma Po­li­ti­ka Bel­ge­si” uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­rak tra­fik­te sü­rü­cü, yolcu ve yaya ola­rak yer alan insan un­su­ru­nun yap­tı­ğı kural ih­lal­le­ri ile bu ih­lal­le­rin neden ol­du­ğu tra­fik ka­za­la­rı­nın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik kısa va­de­de ya­pı­la­cak­lar­la il­gi­li gü­ven­li sis­tem yak­la­şı­mı­nın be­nim­sen­di­ği ve bu bağ­lam­da oto­büs­ler­le ya­pı­lan şehir içi ve şe­hir­le­ra­ra­sı yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğı fa­ali­yet­le­ri­nin gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı­nın ve bunun sür­dü­rü­le­bi­lir ol­ma­sı­nın il­gi­li tüm pay­daş­la­rın uyum­lu ve so­rum­lu­luk an­la­yı­şı içe­ri­sin­de ha­re­ket et­me­siy­le müm­kün ola­bi­le­ce­ğin­den ba­his­le; te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan ağır ka­yıp­la­ra yol açan oto­büs ka­za­la­rı­nın ön­len­me­si, ko­nu­ya daha fazla dik­kat çe­ki­le­rek top­lum­sal far­kın­da­lı­ğın ar­tı­rıl­ma­sı, yol ve tra­fik gü­ven­li­ği­ne katkı sağ­la­ya­cak gö­rüş­le­rin alın­ma­sı, so­run­la­rın iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yon içe­ri­sin­de çö­zül­me­si­ne yö­ne­lik görüş alışverişinde bulunuldu.  Alınacak tedbir ve önlemler ise şu şekilde belirtildi.

Yol ve tra­fik gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı için alın­ma­sı ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı,
kış şart­la­rı­na uygun las­tik kul­la­nıl­ma­sı,
şo­för­le­rin yol, hava, tra­fik du­ru­mu­nun ge­rek­tir­di­ği şart­la­ra uygun hızda sey­ret­me­le­ri ve hız ih­la­li yap­ma­ma­la­rı,
mev­zu­atın ön­gör­dü­ğü sa­yı­da şo­fö­rü yol­cu­luk es­na­sın­da araç­la­rın­da bu­lun­dur­ma­la­rı,
ka­za­la­rın temel ne­de­ni olan yor­gun/uy­ku­suz araç kul­lan­ma­nın ön­len­me­si,
fir­ma­la­rın sık sık şoför de­ğiş­tir­me­me­si, ça­lış­ma sü­re­le­ri­nin kay­dı­nın tu­tul­ma­sı,
se­ya­hat sü­re­sin­ce şo­för­le­rin ve yol­cu­la­rın em­ni­yet ke­me­ri tak­ma­la­rı ve bu yönde araç için­de ge­rek­li uya­rı­la­rın/kont­rol­le­rin yi­ne­len­me­si,
sü­rü­cü se­çi­min­de titiz dav­ra­nıl­ma­sı, uzun yol de­ne­yi­mi­ne ve gü­ven­li sürüş bil­gi­si­ne sahip şo­för­le­rin ça­lış­tı­rıl­ma­sı,
fir­ma­lar­ca sefer ön­ce­sin­de veya haf­ta­da bir kez oto­büs­le­rin ve şo­för­le­rin ye­ter­li­lik­le­ri­nin kont­rol edil­me­si/göz­len­me­si,
tra­fik gü­ven­li­ği­ne yö­ne­lik kont­rol­le­rin ak­sa­tıl­ma­dan ya­pıl­ma­sı,
ter­mi­nal­ler­de ve gü­zer­gâh üze­rin­de araç­la­rın ta­kog­raf, ışık, far vb. tek­nik do­na­nım/ekip­man­la­rı­nın
de­net­len­me­si,
be­lir­le­nen alan­lar dı­şın­da yolcu bin­dir­me/in­dir­me­nin ya­pıl­ma­ma­sı,
oto­büs yan­gın­la­rı­nın ne­den­le­ri ve alı­na­bi­lecek ön­le­yi­ci ted­bir­ler,
hu­su­sun­da iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yon içe­ri­sin­de yü­rü­tül­me­si­ne yö­ne­lik karar alın­dı.


Bu haber 1390 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer