06-02-2020 16:35 GÜNDEM

İNSAN HAK­LA­RI İLÇE KU­RU­LU TOP­LAN­DI,DATÇA'NIN SO­RUN­LA­RIN­DAN BİRİ DAHA MA­SA­YA YA­TI­RIL­DI

Orhan KESKİNSOY : Datça Kay­ma­kam­lı­ğı İnsan Hak­la­rı İlçe Ku­ru­lu Şubat ayı(2020) ola­ğan top­lan­tı­sı­nı yaptı. Datça'daki Baz İstas­yon­la­rı ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı.

İNSAN HAK­LA­RI İLÇE KU­RU­LU TOP­LAN­DI,DATÇA'NIN SO­RUN­LA­RIN­DAN BİRİ DAHA MA­SA­YA YA­TI­RIL­DI

 

Son za­man­lar­da, gün­dem­de olan Eski Öğ­ret­me­ne­vi ye­rin­de­ki baz is­tas­yo­nu hak­kın­da ko­nuş­ma­lar ya­pıl­dı.
Ya­pı­lan su­num­lar­da;
*Dün­ya­da­ki baz is­tas­yon­la­rı­nın du­ru­mu,
*Tür­ki­ye'de baz is­tas­yon­la­rı ve sağ­lı­ğa et­ki­le­ri üze­rin­de ko­nu­şul­du.
*Tek­nik ola­rak Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı
*Yar­gı­tay ka­rar­la­rı in­ce­len­di.
*Başka il­ler­de alı­nan insan hak­la­rı kurul ka­rar­la­rı in­ce­len­di(İstan­bul,An­ka­ra, Ma­lat­ya gibi)
*Gerek kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban,gerek Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Gür­sel Uçar üzer­le­ri­ne ne dü­şer­se ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di­ler.
SONUÇ OLA­RAK;
Ön­ce­lik­le Datça'da fa­ali­yet gös­te­ren GSM şir­ket­le­ri­ne yazı ya­zı­la­rak, Datça'da kaç baz is­tas­yo­nu kur­duk­la­rı,bun­la­rın yer­le­ri­nin tes­pi­ti;
Ba­ğım­sız bilim adam­la­rın­ca baz is­tas­yon­la­rı hak­kın­da bilgi top­lan­ma­sı­na karar ve­ril­di.
NE­ZA­RET­HA­NE­LER ULUS­LAR ARASI NORM­LAR­DA…
Daha sonra İnsan hak­la­rı Ku­ru­lu için­den bir ko­mis­yon oluş­tu­ru­la­rak;
Jan­dar­ma ve Em­ni­yet(polis) ne­za­ret­ha­ne­le­ri de­net­len­di.
Zi­ya­ret sı­ra­sın­da ne­za­ret­ha­ne­ler­de kimse yoktu. Ne­za­ret­ha­ne­le­rin, ulus­lar arası norm­lar­da ol­du­ğu göz­lem­len­di. Tu­ta­nak al­tı­na alın­dı.
Ga­ze­te­mi­zin no­tu­dur;
Gerek Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de­ki zi­ya­ret­le­ri­miz­de,gerek Jan­dar­ma­ya yap­tı­ğı­mız zi­ya­ret­ler­de, çok nazik,çok du­yar­lı kar­şı­lan­dık.
Soru sor­ma­mı­za bile gerek kal­ma­dan,yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan en ince ay­rın­tı­sı­na değin bil­gi­len­di­ril­dik.
Datça Haber ola­rak; böyle kol­luk güç­le­ri­ne sahip ol­du­ğu­muz için ne kadar gurur duy­sak azdır…


Bu haber 1818 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer