09-01-2019 16:10 GÜNDEM

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İL MÜDÜRÜ SAGUN, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Sebiha ARSLAN : Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı Muğla İl Mü­dü­rü Sez­gin Sagun 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü için kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İL MÜDÜRÜ SAGUN, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Müdür Sagun' un , Ba­sı­nın öne­mi­ne de­ğin­di­ği me­sa­jın­da ''
De­mok­ra­si için vaz­ge­çil­mez unsur olan ve 4. güç ola­rak anı­lan med­ya­nın en temel öğesi ga­ze­te­ci­dir. Ga­ze­te­ci, esas işi ha­ber­ci­lik olan ki­şi­dir. Ga­ze­te­ci­li­ğin; haber mal­ze­me­si sa­yı­lan bil­gi­le­rin top­lan­ma­sı, ya­zıl­ma­sı, dü­zen­len­me­si ve da­ğı­tıl­ma­sı­nı içe­ren bir işlem ol­du­ğu dü­şü­nü­lür­se ga­ze­te­ci; eriş­mek is­te­di­ği kitle için en önem­li diye ni­te­len­dir­di­ği bil­gi­le­ri top­la­ya­rak, haber ha­li­ne ge­ti­ren ve top­lu­mun bilgi al­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak ki­şi­le­ri dü­şün­me­ye sevk eden mes­lek men­su­bu­dur.

Ka­mu­oyu­nun bil­gi­len­di­ril­me­sin­de doğru ve gü­ve­ni­lir haber yapma, ob­jek­tif olma, özel ha­ya­ta ve ki­şi­lik hak­la­rı­na saygı gibi de­ğer­le­ri içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran bir mes­le­ği icra eden ga­ze­te­ci­ler, gü­nü­müz­de ağır ça­lış­ma şart­la­rı içe­ri­sin­de mes­lek­le­ri­ni icra et­me­ye ça­lış­mak­ta­dır­lar.

Med­ya­nın de­mok­ra­si için vaz­ge­çil­mez ol­du­ğu­nu 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­min­de bir kez daha gös­te­ren de­ğer­li ga­ze­te­ci­le­ri­mi­zin 2019 yı­lın­da daha güzel şart­lar­da ça­lış­ma­la­rı­nı umut ede­rek, 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü´nü kut­lar, ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar diler, ebe­di­ye­te in­ti­kal eden ga­ze­te­ci­le­re de Allah'tan rah­met di­le­rim.


Bu haber 300 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer